1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про організацію інклюзивного навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі — Положення) регламентує організацію навчання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами, а також формування у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі — Університет) інтегрованого освітнього середовища шляхом впровадження комплексу заходів, що забезпечують повноцінне залучення таких здобувачів у освітній процес для здобуття ними вищої освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.

1.2. Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої світи», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №635, інших нормативних актів у сфері освіти, Конвенції ООН про права інвалідів, Саламанської декларації, Індексу інклюзії та ін.

1.3. Університет надає освітні послуги здобувачам вищої освіти з особливими освітніми потребами на рівній основі з іншими здобувачами вищої освіти, без дискримінації, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров'я, ставлення до релігії, а також від інших обставин, із застосуванням особистісно-орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності усіх здобувачів вищої освіти з особливими потребами, рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку здобувача вищої освіти з особливими освітніми потребами (за наявності), виданого інклюзивно-ресурсним центром.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

1.4.1. Інклюзія - процес, який полягає в позитивному ставленні до різноманітності здобувачів вищої освіти у навчальному середовищі, сприйнятті індивідуальних особливостей розвитку особистості не як проблеми, а як можливостей для розвитку, або процес реального залучення здобувачів вищої освіти з особливими потребами до освітнього процесу в Університеті, або особлива система навчання, яка передбачає індивідуальний підхід до студентів усіх нозологій, відповідно до їх освітніх потреб.

1.4.2. Інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

1.4.3. Здобувач вищої освіти з особливими освітніми потребами (далі -Здобувач) - особа з особливими освітніми потребами, яка здобуває освіту в закладах вищої освіти і потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на вищу освіту.

1.4.4. Інклюзивне освітнє середовище - простір Університету, в якому забезпечується сукупність умов, способів і засобів реалізації освітнього процесу для спільного навчання, виховання та розвитку Здобувачів з урахуванням їхніх потреб та можливостей, в якому Здобувачі можуть вільно пересуватись, навчатись, розвиватись і спілкуватись.

1.4.5. Інклюзивна група - академічна група, сформована з числа Здобувачів.

1.4.6. Змішана група - академічна група, у якій Здобувачі навчаються з іншими здобувачами вищої освіти.

1.4.7. Супровід - система заходів, що мають забезпечити рівний доступ до навчання, тобто усунення або мінімізація проблем у навчанні для Здобувачів. Супровід охоплює процеси підготовки до вступу, допомогу в дотриманні процедури вступу, подальшого навчання в Університеті, а також передбачає підтримку зв'язків із випускниками та моніторинг їхнього працевлаштування. Забезпечення супроводу Здобувачів дозволяє їм діяти на рівних з іншими здобувачами вищої освіти, але без надання переваг.

2. ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ УНІВЕРСИТЕТУ

Формування умов для здобуття Здобувачами якісної освіти в Університеті реалізується через:

 • розвиток матеріально-технічної бази Університету з урахуванням потреб Здобувачів;
 • забезпечення Здобувачів належним супроводом на всіх етапах взаємодії з Університетом;
 • організацію освітнього процесу з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • формування у спільноти Університету недискримінаційного ставлення до Здобувачів.

2.1. Матеріально-технічна база Університету

2.1.1. Для комфортного навчання в Університеті Здобувачі мають право використовувати індивідуальні технічні засоби, зокрема, слухові апарати, ноутбуки, тощо.

2.1.2. Для забезпечення освітнього процесу Здобувачів може використовуватись платформа дистанційного навчання «Сікорський», що містить комплект навчальних матеріалів за освітніми компонентами освітніх програм.

2.1.3. Навчальні аудиторії Університету обладнуються, за потреби, спеціальними технічними засобами, зокрема системами підсилення звуку (індукційними петлями, радіомікрофонами тощо).

Для Здобувачів із проблемами пересування (з вадами опорно-рухового апарату, зору, ДЦП та ін.), освітній процес організовується у навчальних приміщеннях з безбар'єрним доступом. Архітектурна безбар'єрність зовнішнього і внутрішнього простору Університету поступово забезпечується з урахуванням фінансових можливостей Університету та технічних можливостей  його  архітектурної адаптації і  передбачає,  з-поміж  іншого

спорудження пандусів, усунення порогів, встановлення спеціальних поручнів уздовж сходинок, забезпечення належної ширини дверей, проходів між партами, створення належних санітарних умов та обладнання санітарних вузлів, тощо.

2.1.4. У разі неможливості повного пристосування наявних будівель, споруд та приміщень Університету для потреб Здобувачів, здійснюється їх розумне пристосування.

2.1.5. Для організації самостійної роботи Здобувачів Науково-технічною бібліотекою ім. Г.І. Денисенка їм надається доступ до електронних копій навчально-методичного забезпечення ELAKRI (Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КІЛ ім. Ігоря Сікорського)

2.2.  ОРГАНІЗАЦІЯ СУПРОВОДУ ЗДОБУВАЧІВ

2.2.1.  Супровід Здобувачів в Університеті реалізується через низку освітніх послуг, якими вони можуть користуватися з допомогою інших осіб. При цьому враховуються психофізичні особливості осіб різних нозологій, їх потреби у компенсації сенсорних вад, що заважають сприймати навчальний матеріал, соціально-психологічні фактори, що ускладнюють інтеграцію Здобувачів в університетське середовище, потреби у фізичній реабілітації та ін.

2.2.2. Супровід Здобувачів здійснюється за такими напрямами: технічний, педагогічний, психологічний, медико-реабілітаційний, фізкультурно-спортивний, соціальний та професійна адаптація. Усі перелічені складові системи супроводу вступають у дію поступово і можуть діяти одночасно, доповнюючи одна одну.

2.2.3. Супровід розпочинається з моменту звернення Здобувачів до Університету.

2.2.4. Технічний супровід - полягає у забезпеченні здобувачів адаптивними технічними засобами та спеціальними технологіями навчання. Технічний супровід має компенсувати функціональні обмеження Здобувачів і забезпечувати їм доступ до якісної вищої освіти. Технічний супровід здійснюється кафедрами, на освітніх програмах яких навчаються Здобувачі, за консультативної підтримки відділу соціально-психологічної роботи Студентської соціальної служби (далі - ВСПР-ССС), волонтерами з числа академічної спільноти Університету.

2.2.5. Педагогічний супровід полягає у оптимізації викладання навчального матеріалу Здобувачів у максимально сприйнятливій для них формі, впровадження сучасних педагогічних технологій навчання, забезпечення навчально-методичними матеріалами. На всіх етапах педагогічного супроводу передбачається індивідуальний супровід Здобувачів з метою допомоги у розв'язанні індивідуальних проблем опанування освітніх компонентів.

Такий вид супроводу здійснюють кафедри, які забезпечують викладання відповідних освітніх компонентів. Для Здобувачів із сенсорними вадами навчальні матеріали переводяться в альтернативний формат, зручний для сприйняття. Це означає застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних для Здобувачів методів і способів спілкування, із залученням відповідних фахівців і науково-педагогічних працівників, а також максимально можливе забезпечення доступності інформації в різних форматах (українська жестова мова, шрифт Брайля, збільшений шрифт, електронний формат, аудіоформат та інші).

2.2.6. Психологічний супровід полягає у з'ясуванні психологічних особливостей Здобувачів, зміцненні та збереженні їхнього психологічного здоров'я, надання їм необхідної допомоги з адаптації до інтегрованого освітнього середовища, сприянні особистісному розвитку, та передбачає:

 • надання психологічної допомоги Здобувачам під час їх адаптації до умов провадження освітнього процесу в Університеті;
 • підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу, включаючи здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, представників адміністрації та допоміжного персоналу;
 • соціально-психологічну діагностику, моніторинг особистісного розвитку і соціальної ситуації розвитку Здобувачів, прогнозування змін освітньої ситуації та визначення її основних тенденцій;
 • проектування і соціально-психологічну корекцію розвитку Здобувачів Психологічний супровід в межах своїх компетенцій здійснюється ВСПР-ССС в складі департаменту навчально-виховної роботи або відповідними психологічними службами-партнерами.

2.2.7. Соціальний супровід полягає у заходах, спрямованих на забезпечення соціалізації Здобувачів, зокрема їх соціально-побутової, соціально-культурної та соціально-трудової адаптації. Основною функцією цього блоку є подолання соціальної ізоляції Здобувачів, сприяння збереженню і підвищенню їх соціального статусу, залучення їх до всіх сфер суспільного життя. Соціальний супровід здійснюється ВСПР-ССС в складі департаменту навчально-виховної роботи, Студмістечком, органами студентського самоврядування та залученими фахівцями, і передбачає:

 • інформаційно-просвітницьку діяльність, спрямовану на формування толерантного ставлення до Здобувачів у освітньому просторі Університету;
 • консультативно-методичну допомогу всім учасникам освітнього процесу.

2.2.8. Медико-реабілітаційний супровід полягає у комплексі заходів, спрямованих на підтримку, збереження та відновлення фізичного здоров'я Здобувачів. Його складовими є невідкладна медична допомога, консультативно-профілактична та реабілітаційно-відновлювальна підтримка. Медико-реабілітаційний супровід здійснюється фахівцями з фізичної реабілітації в Університеті та у рамках взаємодії Університету з медичними закладами.

З метою створення належних умов для забезпечення психолого- та медико-реабілітаційного супроводу в Університеті виділяються приміщення для надання консультацій психологом, відпочинку, особистої гігієни, медичного обслуговування; зали для занять з лікувальної фізкультури у Центрі фізичного виховання та спорту.

2.2.9. Фізкультурно-спортивний супровід полягає у заохоченні Здобувачів до активних занять фізичною культурою та окремими видами спорту, участі у змаганнях різного рівня та параолімпійському русі, має на меті зміцнення мотивації до здорового способу життя та передбачає поліпшення психофізичного стану Здобувачів і підвищення їх інтелектуальної працездатності. Супровід здійснюється викладачами факультету біомедичної інженерії та фахівцями Центру фізичного виховання та спорту Університету.

2.2.10. Професійна адаптація полягає у забезпеченні Здобувачів додатковими можливостями в межах фахової підготовки через їхнє залучення до роботи у Науковому товаристві студентів та аспірантів, гуртках наукового, інженерного, соціо-гуманітарного спрямування, консультування у Відділі сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку-Центрі розвитку кар'єри, надання допомоги у працевлаштуванні. Цей супровід, за координації ВСПР-ССС здійснюють випускова кафедра та Відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку-Центр розвитку кар'єри.

3. ГРУПА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

3.1.  Для організації і контролю реалізації супроводу в Університеті створюється група психолого-педагогічного супроводу (далі - ГППС) на базі ВСПР-ССС, до складу якої залучаються працівники Університету, представники адміністрації Університету та фахівці за напрямами супроводу, зазначені у пункті 2.2.

3.2. Група психолого- педагогічного супроводу виконує такі завдання: співпрацює  із структурними  підрозділами  Університету щодо:

 • організації інклюзивного навчання та забезпечення навчально-реабілітаційного супроводу Здобувачів;
 • через відповідальних за психолого-педагогічний супровід факультету/інституту, які призначаються розпорядженням декана факультету/директора інституту з числа працівників відповідного підрозділу, надає представникам випускових кафедр консультативну підтримку щодо розробки індивідуального навчального плану Здобувача та методичну допомогу науково-педагогічним працівникам Університету (далі - НПП) щодо організації освітнього процесу Здобувачів;
 • проводить моніторинг виконання Здобувачами індивідуального навчального плану, обґрунтовано рекомендує зміни до нього з урахуванням потреб Здобувачів;
 • організовує підготовку (підвищення кваліфікації) працівників Університету, соціальних працівників та волонтерів для роботи зі Здобувачами шляхом проведення лекцій, семінарів, тренінгів тощо;
 • проводить інформаційно-просвітницьку діяльність з формування ^дискримінаційного та толерантного ставлення до Здобувачів;
 • співпрацює із медичними установами, закладами соціального захисту населення, громадськими об'єднаннями з метою провадження діяльності,
 • спрямованої на здійснення супроводу Здобувачів;
 • координує роботу заступників деканів з навчально-виховної роботи та кураторів академічних груп з питань та НІШ, пов'язаних із організацією та провадженням інклюзивного навчання;
 • забезпечує надання психологічної підтримки Здобувачів.

3.3.  Керівником ГППС призначається начальник ВСПР-ССС.

3.4.  Керівник ГППС безпосередньо підзвітний у своїй діяльності проректору з навчально-виховної роботи Університету та виконує такі функції:

 • веде статистичний облік Здобувачів;
 • організовує та забезпечує роботи ГППС;
 • розробляє стратегію взаємодії ГППС зі Здобувачами та структурними підрозділами і координує таку взаємодію;
 • організовує співпрацю ГППС з волонтерами у контексті супроводу Здобувачів;
 • забезпечує інформаційний супровід НІШ щодо організації занять та позааудиторної взаємодії зі Здобувачами;
 • забезпечує надання співробітниками ВСПР-ССС консультативної підтримки представникам структурних підрозділів Університету та волонтерам, що працюють зі Здобувачами;
 • організовує заходи, спрямовані на формування у представників академічної спільноти Університету недискримінаційного і толерантного ставлення до Здобувачів;
 • організовує взаємодію Університету з медичними закладами та закладами соціального захисту населення, громадськими об'єднаннями.

3.5.  Відповідальні за психолого-педагогічний супровід Здобувачів факультету/інституту (у разі наявності таких Здобувачів у контингенті), призначаються розпорядженням декана факультету/директора інституту з числа працівників відповідного підрозділу. Відповідальні за психолого-педагогічний супровід Здобувачів факультету/інституту можуть були залучені до роботи в ГППС, в тому числі в якості її членів.

3.6.  Індивідуальний навчальний план Здобувачів розробляється згідно чинних вимог за консультування з ГППС в Університеті. При цьому, обов'язковим є урахування рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 3добувача (за наявності).

3.7.  Супровід Здобувача в Університеті можуть здійснювати батьки (інші законні представники) або особи, уповноважені ними, соціальні працівники (робітники), волонтери.

4. ІНКЛЮЗИВНІ ТА ЗМІШАНІ ГРУПИ

4.1.  Здобувачі навчаються в Університеті переважно у змішаних групах.

4.2.  Інклюзивна група може створюватися в Університеті в окремо обґрунтованих випадках на підставі письмових звернень Здобувачів або їхніх

батьків (інших законних представників), а також індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю (за наявності), іншої документації, що підтверджує наявність у таких осіб особливих освітніх потреб.

4.3. Утворення інклюзивної групи в Університеті та припинення її діяльності здійснюється у встановленому порядку згідно нормативних вимог до граничної чисельності здобувачів вищої освіти в одній групі, а також виходячи з індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких Здобувачів, спеціальності, пристосованості аудиторій тощо.

5. ФІНАНСУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

5.1 Університет надає освітні послуги Здобувачам за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Проректор з навчально-виховної роботи Наталія СЕМІНСЬКА

ПОЛОЖЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО РОБОЧОЮ ГРУПОЮ:

Начальник відділу академічної мобільності - Ольга ДЕМИДЕНКО

Начальник відділу навчально-виховної роботи - Тетяна ХИЖНЯК

Доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв - Олександр СЕМІНСЬКИЙ