Важко провести межу між різними напрямами роботи департаменту навчально-виховної роботи НТУУ «КПІ», але основні з них стосуються діяльності в навчально-організаційній, навчально-виховній, культурно-спортивній та соціально-оздоровчій сферах студентського життя університету.

За останні роки педагогічному і студентському колективам університету довелося долати певні об’єктивні та суб’єктивні виклики, які спричиняли значні ускладнення в освітній діяльності університету і могли вплинути на його здобутки. Лише короткий їх перелік свідчить про значний рівень докладених зусиль та глибину завдань, які довелося вирішувати нашому колективу, щоб не тільки не зупинитися, а й прискорити рух уперед для підвищення рівня підготовки фахівців.

Впровадження в навчання положень Болонського процесу змусило колектив не тільки доопрацювати навчальні плани за трьома рівнями підготовки, а й здійснити якісні зміни в організації самостійної підготовки студентів, перейти на модульне викладання дисциплін та рейтингову систему оцінювання з урахуванням усіх вимог європейської кредитно-трансферної системи. Значних ускладнень у підтримці високого рівня якості навчання додало нам у цей час введення зовнішнього незалежного оцінювання, яке стало причиною суттєвого погіршення підготовки школярів з фундаментальних дисциплін, а нейтралізація системи довузівської підготовки взагалі поставила колектив перед вибором між якістю фахівців і відхиленням від принципів надання якісної освіти.

Відповіддю колективу КПІ на всі ці виклики став перехід до більш високих вимог – вимог дослідницького університету. Цьому переходу сприяли базові позитивні моменти, які університет, незважаючи на виклики, спромігся створити і використати у своїй діяльності. І досвідчений колектив, і система моніторингу якості навчання, і наполеглива праця, і єдиний порив викладачів і студентів у досягненні нових щаблів освітнього рівня та міжнародного визнання дозволили університету здійснити певний прорив у своїй діяльності щодо підготовки висококваліфікованих фахівців.

Найважливіший напрям діяльності колективу – навчальна робота. До університету вступають абітурієнти за підсумками ЗНО. Короткий аналіз рівня балів сертифікатів з математики для студентів першого курсу свідчить про те, що переважна їх більшість мають високі бали: 160…180 балів – 40%; 180…200 балів – 45% абітурієнтів. Тобто, за даними ЗНО, майже 85% абітурієнтів мають з математики добрі й відмінні оцінки. Але вхідний контроль залишкових знань студентів першого курсу не тільки дуже низький (1,7...1,6 балів з 5), а з 2008 р. – року введення ЗНО – має тенденцію до зниження, що не може не хвилювати наш колектив.

Успішні показники та результати складання першої сесії студентами першого курсу не є наслідком зниження рівня вимог до якості знань, а свідчать про неймовірні зусилля викладачів математики, яких вони докладають протягом навчального семестру. Це стосується і викладачів фізики, інженерної графіки, інших загальноуніверситетських кафедр. Зусилля викладачів дати максимальну кількість знань дозволяють створити певний фундамент (базу) для успішного навчання студентів у наступних семестрах. Важливою особливістю в досягненні успіхів з математики і фізики є позитивний вплив системи доуніверситетської підготовки через ІДП, яку в КПІ вдалося зберегти.

Ректорський контроль дозволяє більш якісно контролювати підготовку й аналізувати рівень засвоєння знань. Стала тенденція до зменшення контингенту, в т. ч. за рахунок відрахування студентів, які не витримують вимог, висунутих університетом до якості навчання, свідчить про дотримання педагогічним колективом НТУУ «КПІ» високої планки якості навчання. Це підтверджується тенденцією до покращення результатів своєчасного (у встановлений термін) складання сесії студентами університету. На фоні зменшення контингенту є очевидним зростання якісних показників навчання студентів з оцінками «5» і «4», що складає 85%, та зниження відносної кількості трієчників (6,6%).

Для КПІ стало традицією, що кожній сесії передують щосеместрові атестації. Підсумки двох атестацій є яскравим передбаченням рівня підготовки студентів і підсумків сесії. Майже 50% студентів встигають повністю засвоїти навчальні завдання й успішно вийти на складання сесії, а 35% студентів з успішними двома атестаціями легко складають сесію в установлений термін з високим рівнем успішності.

Приблизно 16% студентів мають значні заборгованості по атестаціях, близько 3% – по обох атестаціях. Причому показники двох неатестацій з 3-х і більше дисциплін є реальним передбаченням кількості відрахованих студентів за підсумками сесії (2,7% у 2011 р., 2,9% у 2010 р.). Частина відрахованих (близько 25%) поновлюється (95% з них за договором з компенсацією вартості навчання), решта шукають інші місця для навчання. Приблизно 30% студентів, які не встигали по атестаціях, докладають значних зусиль і складають сесію, тобто мають волю і здібності, оперативно реагують і використовують свій шанс.

Кількість студентів заочної форми навчання постійно зменшується, але якість їх навчання залишається на досить високому рівні. Аналогічні показники демонструють студенти-іноземці.

Індекс якості виконання навчального плану характеризує потенціал студентів певного підрозділу у засвоєнні навчальних дисциплін, передбачених обраним планом підготовки фахівців. Його середнє значення по КПІ складає майже 74%.

Індекс успішності складання сесії характеризує відносну кількість студентів, які своєчасно складають сесію. Його середнє значення по КПІ – 74,5%. Індекс якості складання сесії характеризує відносну кількість студентів, які склали сесію на «5» і «4». Його середнє значення по КПІ майже 42%. Індекс якості підготовки випускників характеризує виконання студентами кваліфікаційних робіт на «відмінно». Його середнє значення по КПІ – 13%. Узагальнений індекс – індекс якості навчання – показує, що 51% студентів університету відповідають найвищим критеріям оцінки якості отриманих знань і в майбутньому можуть стати фахівцями найвищої кваліфікації.

Важливою складовою підвищення якості підготовки повинна стати академічна мобільність студентів. Майже половина студентів, які проходять навчання за кордоном, навчаються за програмами подвійного диплома. Значна частина навчається за індивідуальними програмами та програмами стажування. Їх частка у 2011 р. становила відповідно 19,2% та 12,1%. Загальна кількість студентів КПІ, які навчаються за кордоном, за підсумками 2011 р. становить 99 осіб. У 2011 р. 54 особи навчались у Франції, 17 – у Німеччині, по 5 осіб у Кореї, Австрії та Норвегії, 3 – в Естонії, 2 – у Швеції та по одній у Греції, Данії, Бразилії, Польщі, США, Канаді, Угорщині й Великобританії. Найбільшу активність у здобутті освіти за кордоном виявили студенти ХТФ – 30 осіб, 12 осіб із ІПСА, 11 – з ФММ, 7 – з ФІОТ, 6 – з ФАКС.

Необхідно відмітити, що в 2011 р. вперше в нашому університеті за програмами обміну навчалися четверо іноземних студентів, які приїхали з Німеччини та Швеції. У 2011 р. в Україні вперше з’явилась національна академічна мобільність, яку започаткував КПІ. Прикладом такої співпраці є навчання в КПІ 10 студентів Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара.

Відділ академічної мобільності постійно веде пошук нових програм навчання студентів за кордоном та налагоджує зв’язки з іноземними університетами. Завдяки цьому у 2011 р. КПІ приєднався до європейської освітньої програми Erasmus Mundus, спрямованої на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів і науковців. Нині в НТУУ «КПІ» діє два проекти цієї програми: EMERGE – європейська мобільність з сусідніми регіонами на Сході (Україна, Молдова, Білорусь), фонд проекту складає майже 3,4 млн євро, за квотою в наступні 3 роки у програмі зможуть взяти участь 102 особи; EWENT – східно-західна європейська програма з вищої технічної освіти, фонд проекту становить 3,3 млн євро, за квотою в наступні 4 роки у програмі зможе взяти участь 101 особа.

Важливою складовою діяльності департаменту є виховна робота і профілактика правопорушень. Разом із підрозділами університету та громадськими студентськими організаціями департамент проводить активну роботу з профілактики правопорушень, до якої залучаються куратори академічних груп і соціальні педагоги гуртожитків. Це дає свої позитивні результати, понад 30% студентів першого курсу відвідують тренінги з адаптації та соціалізації.

У 2008 р. було введено чітке визначення терміну «правопорушення» і їх класифікація, розроблено алгоритм впливу на порушників і визначено основні запобіжні стягнення. Спільними зусиллями з факультетами та інститутами за останні роки вдалося досягти стійкої тенденції до зменшення кількості правопорушень, скоєних студентами університету. В 10 разів зменшилась кількість важких правопорушень. За індексом профілактики правопорушень у 2011 р. найкращі позиції займають ХТФ, РТФ, ФАКС та ІПСА.

Важливим напрямом соціальної роботи є стипендіальне та соціальне забезпечення студентів. Майже незмінною залишається частка студентів, які отримують стипендію, – 81,5%. Розмір базової стипендії складає 530 грн, а з урахуванням індексації – 720 грн. У КПІ діє система заохочення кращих у навчанні студентів: встановлені і виплачуються іменні та персональні стипендії КПІ (близько 170), стипендії Президента України (5), Кабінету Міністрів України (1), Верховної Ради України (4).

У КПІ проводиться значна соціально-спрямована робота, важлива для суспільства. У 2011 р. в університеті навчалися 122 дітей-сиріт. Найбільше їх на ФІОТ, ФММ і ФСП. Студентів з особливими потребами в НТУУ «КПІ» понад 250. Переважно вони навчаються на ФІОТ, ММІ, ФММ, ВПІ.

Департамент навчально-виховної роботи за власною ініціативою проводить активну агітаційну роботу серед школярів – майбутніх абітурієнтів. НТУУ «КПІ» представлений фактично на всіх освітніх ярмарках та виставках в Україні. Представники департаменту і навчальних підрозділів університету минулого року виїжджали в різні міста країни з бесідами, виступами і лекціями перед школярами. Двічі на рік у КПІ проводиться ярмарок вакансій, який за фінансової підтримки роботодавців є самоокупною акцією. Понад 30 фірм та організацій беруть участь у ярмарку, понад 3000 студентів реєструються на цих заходах, що допомагає їм у працевлаштуванні.

Популяризація КПІ організована департаментом через участь студентів у фахових олімпіадах, що проводяться в різних містах України. Окрім участі в олімпіадах, студенти та викладачі, які їх супроводжують, проводять профорієнтаційні зустрічі у школах та ліцеях. Позитивом є те, що наші студенти на всеукраїнських фахових олімпіадах постійно отримують нагороди. Якщо чотири роки тому кількість переможців в олімпіадах не перевищувала двадцяти осіб, то минулого року 54 студенти вибороли призові місця. За кількістю переможців у всеукраїнських студентських олімпіадах за 2011 р. КПІ став визнаним лідером серед ВНЗ України.

Важливими для іміджу КПІ у міжнародній діяльності стали Міжнародна олімпіада студентів з програмування «KPI-Open», конкурс «Intel-Техно Україна», які організовують та проводять на високому рівні ФТІ, ФІОТ, ФПМ та ІПСА; літня школа «Досягнення та застосування сучасної інформатики, математики та фізики», яку успішно організовує Наукове товариство студентів і аспірантів на чолі з Олексієм Пасічним.

Студентська культурно-масова робота особливо підкреслює стиль, імідж та створює свій колорит в КПІ. У нас щорічно проводяться традиційні заходи, які стали улюбленими та створюють особливий університетський стиль: День першокурсника, конкурси «Королева КПІ», «Містер КПІ», «Таланти КПІ», «Дні КПІ», фестивалі авторської пісні та творчих колективів художньої самодіяльності, інші заходи, відомі в Києві та за його межами.

Живий ланцюг навколо першого корпусу на Днях КПІОстаннім часом на факультетах/в інститутах набули популярності наукові та мистецькі гуртки. Такі є на ФММ, ФЕА, ФІОТ, ФМФ. Ці гуртки мають певні здобутки і, головне, сприяють розвитку творчих здібностей студентів. Гуртки «Інновація», «Теорія і практика з теоретичних основ електротехніки», «Моделювання задач електротехніки в MathCad», «Студентське конструкторське бюро: інтелектуальні системи керування», «Логістичний менеджмент», «Управління персоналом», «Студентське конструкторське бюро: прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності», «Нестандартні та олімпіадні задачі алгебри та аналізу» та інші дозволяють студентам опановувати знання на новому рівні.

Дозвілля студентів КПІ організовано також через спортивну, культурно-масову і соціальну роботу. Низка тренінгів, естафет, конкурсів, змагань та акцій не тільки генерується, а й реалізується практично самостійно студентами. Результат цих заходів завжди позитивний, оскільки їх ініціаторами і виконавцями є самі студенти, які демонструють творчу активність і прагнення стати кращими. Метою таких акцій є захист здоров’я студентів, мотивація їх соціальної відповідальності, подолання екологічного нігілізму в суспільстві, підвищення психологічної стійкості, активізація патріотичних почуттів, допомога у подоланні ВІЛ/СНІДу та важких захворювань серед молоді тощо.

Особлива увага в університеті приділяється спортивному вихованню та оздоровленню студентів. Спартакіада з 18 видів спорту минулого року виявила переможців: на першому місці – ВПІ, на другому – ТЕФ, третє місце посів ФММ. Студенти показали високі результати у плаванні, легкій атлетиці, баскетболі, шахах, у грі го, волейболі, футболі, настільному тенісі, шейпінгу, армспорті, боксі та ін.

У КПІ проведено міжнародний шаховий турнір «Кубок Незалежності 2011» за участю видатних гросмейстерів світового класу, спільно з федерацією го – Кубок України з гри го. Збірна команда КПІ з баскетболу здобула перемогу в ХІI турнірі з баскетболу серед чоловічих студентських команд на Кубок Студентської профспілкової асоціації м. Києва. Організовано та проведено другий футбольний турнір між студентськими командами України та Польщі, Кубок ректора з футзалу серед студентських організацій НТУУ «КПІ» та багато інших важливих масштабних заходів. Минулої осені відбулося відкриття малого спортивного ядра, що у подальшому надасть студентам більше можливостей для спортивного вдосконалення. У КПІ традиційно проводиться фестиваль єдиноборств, у якому понад 200 учасників виборюють призові місця. Масовими стали Шаховий клуб та Клуб з гри го, Клуб підводного плавання «Атлантида», а студентський клуб «Папай» щорічно проводить «Богатирські ігри» навіть міжнародного рівня. Туристичні змагання «Лабіринт» традиційно проводяться на Київському морі двічі на рік і вже вийшли за межі університетських. Особливої уваги заслуговує спортивна та культурно-масова робота у студмістечку. Його адміністрація на чолі з директором А.Іщенком, студентська рада та профспілковий комітет студентів проводять цілий комплекс заходів, розповідати про які можна довго. Цю роботу можна назвати цементуючим фундаментом здорового спортивного і естетичного клімату не тільки серед студентів, які проживають у гуртожитках, а й серед усіх студентів КПІ.

Оздоровлення студентської молоді теж є важливим напрямом діяльності в університеті. Фактично усі бази відпочинку готові до масового оздоровлення. КПІ вклав значні ресурси для відновлення оздоровчих університетських баз і таборів – "Маяк", "Політехнік", "Глобус" – тож настав час їх повного завантаження.

Для активного спілкування зі студентами, донесення до них оперативної навчальної та іншої інформації в університеті створені і потужно працюють студентські соціальні мережі, сайти, інтерактивні блоги. Це дозволяє вирішувати цілий комплекс питань та проблем негайно, створює в КПІ атмосферу прозорості, демократичності, толерантності та відповідальності.

Деякі скептики ставлять нам запитання: «Чи правильно ми виховуємо нашу молодь?», «Чи здатні наші вихованці на важливі вчинки?», «Чи можемо ми покладатись на них у важливих справах?» У нас з цього приводу свої запитання: «А змогли би ми захистити наш університет і наші права без неналежного виховання молоді?!», «Хто піднявся першим на захист наших свобод і наших прав?!», «Чи вдалося б нам без нашої молоді відстояти права КПІ?»

Проаналізувавши навчальну, наукову, виховну, культурно-масову роботу, проведену в університеті в 2011-му, вважаю за необхідне визначити і головні завдання на 2012 рік:

  • нам потрібні активні і підготовлені абітурієнти;
  • нам потрібні активні студенти для реалізації наших навчальних програм і програм академічної мобільності;
  • нам потрібні студенти – переможці на міжнародних і всеукраїнських олімпіадах;
  • нам потрібні активні студенти і випускники у суспільному, культурному, соціальному житті країни.

Тому ми мусимо наполегливо працювати і долати перешкоди. Успіхів нам усім у цьому.

Г.Б.Варламов, проректор з навчально-виховної роботи