Кафедра акустики та акустоелектроніки - 75!

Минулого року виповнилось 75 років кафедрі акустики та акустоелектроніки НТУУ "КПІ". Кафедру було засновано у складі Київського інституту кіноінженерів у 1936 р. Протягом усіх років існування кафедру завжди відрізняв творчий підхід до виконання поставлених завдань та уважне, доброзичливе ставлення до студентів.

За 75 років змінилося не одне покоління викладачів, серед яких було багато яскравих особистостей, талановитих учених, вчителів з великої літери, імена яких з вдячністю називають наші випускники.

Згадаємо деяких з них, подумки вшановуючи пам'ять тих, кого ми не назвали лише через обмежений обсяг цього нарису.

Безумовно, стиль роботи кафедри визначає її лідер. Нашими лідерами завжди були видатні, талановиті вчені, педагоги – яскраві особистості.

Лазар Давидович РозенбергЛазар Давидович Розенберг (1908-1968) – доктор технічних наук, професор, засновник кафедри – народився 1908 року в Києві в сім'ї вчителя. Розпочав наукову діяльність у 1930 р. на Київській кінофабриці (нині – кіностудія ім. О.П.Довженка). У 1938 р. він організував та очолив колектив акустиків під час будівництва Палацу Рад у Москві, де були вивчені і значною мірою розв'язані проблеми високоякісної акустики та звукопідсилення у великих залах. У 1942-1943 рр. Л.Д.Розенберг брав участь у розробці зброї, призначеної для боротьби з акустичними мінами, у 1951 р. він був удостоєний Сталінської премії першого ступеня за розробку принципів наддалекого розповсюдження звуку в морі. Його роботи в галузі акустичної кавітації (1958-1965 рр. ) заклали науковий фундамент для створення апаратури і розробки технології ультразвукової очистки. Л.Д.Розенберг є автором більш ніж 200 науково-технічних праць, 15 винаходів, пов'язаних із застосуванням ультразвукових коливань у техніці.

З 1939 р. кафедру очолює Марк Ілліч Карновський – доктор технічних наук, професор, один із засновників електроакустичного факультету КПІ. Під його керівництвом на кафедрі було фактично створено київську школу статистичної гідроакустики, плідно розвивались творчі зв'язки кафедри з провідними профільними науково-дослідницькими організаціями СРСР.

Колектив науково-дослідного відділу (НДВ-2) проблемної лабораторії гідроакустики, яку очолював д.т.н., проф., завідувач кафедри радіоприймальних пристроїв Н.П.Воллернер, заступником якого був М.І.Карновський, надалі склав основу КБ "Шторм" при КПІ. У 80-х рр. минулого століття, внаслідок реорганізації КБ "Шторм", значна кількість його спеціалістів – співробітників кафедри перейшла в Київський НДІ гідроприладів (КНДІГП), де продовжила роботу зі створення нових зразків корабельної гідроакустичної техніки. Саме наукові співробітники та обдаровані випускники кафедри були ядром колективу комплексного відділу КНДІГП, який розробив перший у СРСР цифровий гідроакустичний комплекс "Зірка М1" для військово-морського флоту СРСР. Головний конструктор цього виробу, випускник кафедри Олег Михайлович Алещенко, був нагороджений вищою відзнакою СРСР – орденом Леніна, а колектив розробників отримав Державну премію СРСР.

Марк Ілліч запам'ятався усім, хто його знав, як чудова людина, ерудит, блискучий лектор, патріарх наукової школи акустиків України.

Все життя Іллі Михайловича Гранкіна, який став завідувачем кафедри у 1981 р., також було пов'язане з КПІ. Аспірант кафедри теоретичних основ радіотехніки, асистент та старший викладач тієї ж кафедри, доцент кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури… Висока кваліфікація викладача, добре володіння англійською мовою дозволили йому працювати лектором і консультантом декана технічного факультету Айн-Шамського університету в Каїрі. Крім викладацької, Ілля Михайлович проводив велику науково-дослідну роботу. Він – автор 150 наукових праць у галузі електродинаміки, фізики феритів, техніки НВЧ, мікроелектроніки, а також низки фундаментальних праць у галузі техніки поверхневих акустичних хвиль. Ілля Михайлович був членом секції "Мікроелектроніка" міського управління НТО РЕС ім. О.С.Попова, вченим секретарем редколегії журналу "Известия вузов. Радиоэлектроника", членом наукової ради АН СРСР із проблем ультразвуку. У 1973 р. створив і організував першу в інституті технологічну лабораторію мікроелектроніки, а в 1976 р. – першу в системі Мінвузу СРСР велику галузеву науково-дослідну лабораторію акустоелектроніки на Україні. Під час його роботи завідувачем кафедри акустики і акустоелектроніки вперше в СРСР було розпочато цільову підготовку фахівців у галузі акустоелектроніки. Багато уваги він приділяв розвитку акустоелектроніки в Україні, зокрема, в київському НВО "Сатурн", на Черкаському заводі "Імпульс", у Львівському науково-дослідному інституті. Під його безпосереднім керівництвом була створена лабораторія вимірювальних перетворювачів на основі техніки поверхневих акустичних хвиль. На підприємствах України й дотепер працюють кваліфіковані фахівці – учні Іллі Михайловича, продовжуючи розпочату ним справу.

З 1987 р. кафедру А та АЕ очолює д.т.н., проф. Віталій Семенович Дідковський. Головними напрямками наукових досліджень В.С.Дідковського є проблеми акустичної екології, архітектурної та фізіологічної акустики, захисту акустичної інформації.

За час науково-педагогічної діяльності В.С.Дідковський надрукував більше 350 науково-методичних робіт. Особисто ним та разом із співавторами написано 16 книг, у тому числі 5 монографій, 2 підручники та 9 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. За ініціативою Віталія Семеновича та його безпосередньою участю на кафедрі акустики і акустоелектроніки відкрито в 1990 р. спеціальність "Медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати", яка була першою в КПІ спеціальністю медичного спрямування, та створено дві навчальні лабораторії – медичних акустичних приладів і шумів та вібрацій.

Значний поштовх у диверсифікації наукових розробок кафедри дало створення науково-дослідної лабораторії "Діагностика" (1989 р., завідувач лабораторії В.В.Янковий, науковий керівник – проф. В.С.Дідковський).

Напрям роботи лабораторії "Діагностика" – дослідження та розробка методів зниження шумів та вібрацій електропобутових приладів. До речі, активна робота цієї лабораторії в період глобальної кризи в економіці держави сприяла збереженню колективу кафедри у важкий період.

Пізніше науково-дослідна лабораторія "Діагностика" була реорганізована в лабораторію промислової акустики, яка зосередила свою увагу на проблемі боротьби з промисловими шумами, що дозволило кафедрі започаткувати наукову роботу в галузі акустичної екології.

За ініціативою В.С.Дідковського та під його керівництвом було засновано науково-методичну комісію з акустотехніки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розроблено нові навчальні плани та програми за напрямом підготовки бакалаврів "Акустотехніка".

За безпосередньою участю В.С.Дідковського відкрито кафедру аудіо-, відео- та кінотехніки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (нині – кафедра мультимедійних технологій).

Під час завідування кафедрою В.С.Дідковським на ній розпочато активну підготовку наукових кадрів через аспірантуру. За його безпосередньою участю та під науковим керівництвом підготовлено більше 10 кандидатів технічних наук та 4 доктори технічних наук.

Він є членом редколегій двох наукових журналів та двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій.

Осмислюючи пройдений шлях, згадуючи багатьох, кого вже немає поряд, та тих, хто, як завжди, невтомно працює, неможливо виокремити когось одного з творчого колективу кафедри. Ми з гордістю можемо сказати, що пройшли видатний шлях, нам є що згадати, є кому подякувати за те, що ми такі.

Схиляємо низько голови перед пам'яттю наших вчителів і їх колег – О.С.Білоус, В.М.Вольфа, В.Б.Галаненка, Н.Г.Гаткіна, В.О.Гераніна, В.С.Горбенка, І.Л.Обозненка, Л.Я.Тараданова, Б.І.Шоцького, В.І.Якуба та багатьох інших.

Це й їх заслуга в тому, що нині кафедра акустики та акустоелектроніки є унікальною, єдиною в Україні, однією з провідних кафедр НТУУ "КПІ". У складі кафедр працюють 6 докторів наук, професорів, 9 кандидатів наук при середній кількості студентів 300-400 осіб на рік.

З рядів вихованців кафедри вийшли: академік Російської академії наук (РАН), директор Тихоокеанського океанологічного інституту ім. В.І.Іллічова Далекосхідного відділення РАН В.А.Акулічев, міністр машинобудування та конверсії України В.М.Петров, директори та керівники великих підприємств та організацій: директор КНДІГП гідроприладів Ю.В.Бурау, голова ради директорів корпорації "ІСА", народний депутат Верховної Ради України 3-го скликання О.А.Андрейчев, директор ДП "Телеком Пневматик" В.Л.Женжера, технічний директор МКРТРК каналу ICTV Г.О.Старицький, директор ТОВ "Фонтек-С" І.В.Сенченко, професор кафедри звукотехніки та реєстрації інформації НТУУ "КПІ" В.В.Пілінський, начальник департаменту координації наукових досліджень у вищих навчальних закладах МОН України В.О.Свіженко, генеральний директор Центру слухової реабілітації "Аврора" О.І.Радченко, д.т.н., проф., головний науковий співробітник Інституту проблем математичних машин і систем НАН України І.І.Горбань, заступник голови СБУ генерал-лейтенант А.П.Герасимов, капітан 1-го рангу М.С.Гудзь, д.т.н., проф. кафедри інформаційних технологій Київського філіалу Одеської академії зв'язку ім. О.С.Попова О.В.Бушма і багато-багато інших.

Тільки за останні 20 років на кафедрі видано 15 підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 10 монографій; особливо слід відмітити започаткування В.С.Дідковським у 1995 р. серії науково-технічних видань "Бібліотека акустика", у якій вже вийшли з друку 14 книг. У 2010 р. серію було доповнено підсекцією "Електронні видання", у якій видано 5 навчальних посібників.

З 1996 р. науковці кафедри проф., д.т.н. В.С.Дідковський, доц. Б.І.Шоцький, В.Б.Галаненко, М.А.Миронов розпочали активну діяльність щодо дослідження акустичних характеристик приміщень різного призначення, пізніше до них приєднались доценти С.А.Луньова та В.Г.Беркута. За останні роки колектив науковців, очолюваний проф., д.т.н. В.С.Дідковським, виконав більше сорока акустичних проектів з озвучування залів Кабінету Міністрів України, Конституційного суду, Секретаріату Президента України, залу засідань КМДА, глядацької зали Київського театру російської драми і комедії ім. Лесі Українки та інших важливих приміщень складної архітектурної форми.

З 2008 р. за ініціативою доц. С.О.Козерука та за підтримки ТОВ "Гемобуд" (директор Г.Д.Каніболоцький) розпочато роботи зі створення лабораторії акустичних вимірювань фізичних характеристик будівельних матеріалів та конструкцій.

Головними напрямками діяльності лабораторії є:

  • розробка нових та вдосконалення відомих методів акустичного неруйнівного контролю будівельних матеріалів та конструкцій;
  • розробка та впровадження в експлуатацію сучасних інформаційно- вимірювальних систем для дослідження звукоізоляції та звукопоглинання.

Підводячи підсумки, відмітимо головне. Було б помилкою вважати, що розвиток акустики в Україні пов'язаний тільки з кафедрою акустики НТУУ "КПІ". Більш того, описані вище завдання, розв'язання яких безпосередньо пов'язане з участю викладачів та співробітників кафедри, є лише малою часткою того, що було напрацьовано великою кількістю інших організацій у цьому напрямку. Серед них, як уже зазначалося, особливе місце займає КНДІГП, з яким продовжує активно співпрацювати кафедра як в рамках філії (виконання студентами лабораторних робіт, курсових та дипломних проектів за тематикою підприємства), так і шляхом безпосередньої участі викладачів кафедри в роботі різних підрозділів цієї організації. Тісні контакти кафедра має з підприємствами, що працюють у галузі медичної акустики. Це, насамперед, "ВАБОС" – науково-виробниче підприємство, що спеціалізується на розробці та виробництві слухових апаратів, яке очолюють випускники кафедри проф., д.т.н. В.П.Овсяник та д.б.н. Б.С.Мороз.

У цьому ж напрямку працює Центр слухової реабілітації "Аврора", генеральним директором якого є випускник кафедри к.т.н. О.І.Радченко. Понад 10 років існує ТОВ "Фонтек-С", яке очолюють випускники кафедри к.т.н. І.В.Сенченко і І.Я.Чередниченко. Підприємство розробляє звукові та світлозвукові прилади й системи попередження на випадок надзвичайних ситуацій.

У галузі підготовки фахівців з ультразвукового контролю та діагностики кафедра співпрацює з ТОВ "Ультракон-сервіс" (директор к.т.н. Г.Г.Луценко). Декілька років це підприємство надає свої навчальні класи для проведення лабораторних робіт та переддипломної практики студентів. Багато випускників кафедри працюють на ньому (Д.В.Галаненко, О.В.Свистун, В.В.Міщенко, А.В.Опанасенко та інші).

 Останнім часом допомогу в переддипломній підготовці фахівців у галузі акустичної метрології надає відділ вимірювань віброакустичних величин (начальник А.П.Іващенко) ДП "Укрметртестстандарт", де на сучасній технічній базі студенти набувають практичних навичок роботи з медичними діагностичними системами, приладами неруйнівного контролю, акустичними приладами вимірювання шумів і вібрацій. Теми дипломних проектів підбираються з урахуванням потреб підприємства. Таким чином забезпечується зв'язок між навчанням та виробництвом.

Добрі науково-професійні відносини склались з НДІ будівельних конструкцій, де працюють випускники кафедри М.А.Трохименко, керівник лабораторії акустичних вимірювань, та к.т.н. В.П.Глухівський, керівник лабораторії неруйнівного контролю будівельних матеріалів та конструкцій. У результаті співпраці підготовлені та введені в дію нормативні документи в галузі акустичних випробувань (остання робота – ДСТУ Б В.2.7-184:2009. Будівельні матеріали. Матеріали звукоізоляційні і звукопоглинальні. Методи випробувань).

Багато наукових та прикладних розробок у галузі неруйнівного контролю було створено спільно з відділом №57 Інституту проблем матеріалознавства НАН України, керівник якого д.т.н. Ю.Г.Безимянний та старший науковий співробітник А.М.Колесніков є випускниками, які тривалий час працювали на кафедрі викладачами.

Кафедра приділяє особливу увагу підготовці викладацьких кадрів вищої кваліфікації. За 2006-2011 рр. було захищено 9 дисертацій (5 кандидатських і 4 докторські). Кандидатські дисертації захистили: випускник кафедри І.О.Моргун, викладачі кафедри: Н.В.Богданова, В.С.Берегун, І.В.Кандрачук, О.В.Богданов. Докторами наук стали: О.М.Петріщев, С.А.Найда, О.В.Коржик.

Плідна навчально-методична та науково-дослідна робота співробітників кафедри відзначена державою. У 1998 р. завідувачу кафедри проф., д.т.н. В.С.Дідковському було присвоєно почесне звання "Заслужений працівник освіти України", у 2004 р. він отримав грамоту Верховної Ради України. У 2009 р. професори В.С.Дідковський та О.Г.Лейко стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки.

Таким чином, кафедра докладає значних зусиль для того, щоб у наш складний час підтримувати традиційно високий рівень підготовки фахівців-акустиків, а також сприяти розвитку різних напрямків теоретичної та прикладної акустики.

Закінчуючи короткий нарис про нашу кафедру, скажемо: нам у житті поталанило, тому що ми – акустики!

М.В. Родіонова, доцент кафедри А та АЕ

Колектив кафедри, 2011 р.