Ви є тут

Розбудова наукових та інноваційних засад дослідницького університету [2008]В умовах загальносвітової кризи, яка стала особливо відчутною наприкінці року, Україна не змогла протиставити їй вагомі власні рішення, спрямовані на захист своєї економіки і соціального розвитку країни. В цих умовах опора на використання власного науково-технічного потенціалу через впровадження інновацій, збереження високого людського потенціалу, стимулювання розвитку інвестицій у високотехнологічні сфери науки, активізацію винахідницької діяльності, налагодження високотехнологічного власного виробництва мали б стати ключовими складовими антикризової політики держави.

Працюючи в зазначених непростих умовах сьогодення, колектив наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і студентів нашого університету впродовж 2008 р. активно вдосконалював свою діяльність, розбудовуючи наукові та інноваційні засади діяльності університету дослідницького типу. Особливе місце в становленні дослідницького університету займає формування навколо КПІ на базі Наукового парку “Київська політехніка” інтелектуально наповненого інноваційного середовища, в якому на принципах поєднання інтересів мають співпрацювати фахівці університету, високотехнологічні компанії, інвестиційні фонди та бізнес-структури.

Розглянемо основні результати наукової та інноваційної діяльності університету в 2008 р.

Підготовка наукових кадрів в університеті

З метою збільшення чисельності аспірантів університету ректорат зняв будь-які обмеження на січневі пропозиції кафедр до проекту державного замовлення місць на вступ до аспірантури в 2008 р. У цілому до аспірантури та ад'юнктури університету зараховано 209 осіб, у тому числі за денною формою підготовки – 163. Але за кількістю прийнятих на навчання аспірантів ми майже в 2,5 разу поступаємося КНУ ім. Т.Шевченка, де прийом становив 500 осіб.

На 01.01.2009 р. в аспірантурі та ад'юнктурі університету навчаються 537 осіб, із них 424 – за денною формою, 113 – за заочною. Якісний склад аспірантів, висока ефективність підготовки в аспірантурі неможливі без ретельної роботи з нашим резервом. Лави наукових резервістів 2008 р. становили 100 осіб. Реальне зростання чисельності аспірантів університету можливе лише при збереженні високого якісного складу аспірантів, забезпеченні кваліфікованого наукового керівництва. Актуальним є також збільшення цільової підготовки кадрів через аспірантуру за направленнями інших ВНЗ.

Минулого року співробітниками, здобувачами та випускниками аспірантури та докторантури університету захищено 11 докторських і 81 кандидатську дисертацію.

Слід відзначити плідну роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів проф. В.Г.Колобродова, завідувача кафедри оптики та оптичних приладів ПБФ. Під його керівництвом захищено минулого року 3 кандидатські дисертації, одну з них – у термін навчання в аспірантурі. Підготували по 2 кандидати наук професори Ю.С.Петергеря (ФЕЛ), К.Г.Самофалов (ФІОТ), Г.К.Яловий (ФММ).

Заслуговують на відзнаку науково-педагогічні колективи ФСП (захищено 1 докторську та 9 кандидатських дисертацій), ФЕЛ (3 докторських і 5 кандидатських), ФММ (8 кандидатських), ННК “ІПСА” (6 кандидатських), ПБФ (6 кандидатських), ФЛ (1 докторська та 4 кандидатські дисертації). Звертаю увагу на нову для КПІ ситуацію: 20% кандидатських дисертацій забезпечили три гуманітарні факультети – ФСП, ФММ і ФЛ!

На порядку денному в підготовці наукових кадрів у КПІ знаходяться такі питання:

 • збільшення у 2–3 рази кількості аспірантів через впровадження індивідуальної роботи керівників аспірантів зі студентами, починаючи з 3–4 курсів навчання, і практичної реалізації професійних обов'язків усіх докторів наук у частині підготовки ними кандидатів наук. На часі впровадження принципів диференційованої оплати праці викладачів залежно від результатів виконання ними своїх обов'язків;
 • розширення переліку спеціальностей з підготовки кадрів, насамперед аспірантури з філологічних та юридичних наук і докторантури з економічних наук;
 • підвищення якості аспірантської, в майбутньому – докторської підготовки на шляху до запровадження наукового ступеня доктора філософії.

Наукова робота студентів і молодих учених, інтеграція наукових досліджень з навчанням

Виправдали себе такі форми наукової роботи студентів: участь у виконанні наукових розробок кафедр, здійснення самостійних пошукових досліджень, виготовлення дослідних зразків і моделей, розробка програмних продуктів, написання наукових статей, виступи на наукових конференціях та олімпіадах. Навчальними планами підготовки магістрів передбачено, що частка дослідницької роботи в загальному обсязі навчальних планів магістрів повинна становити не менше 30%.

У 2008 р. істотно збільшилася кількість публікацій студентів самостійно (1469 проти 488 у 2007 р.) й у співавторстві з викладачами університету (3184 проти 1917 у 2007 р.). У середньому 85% магістрів і 67% магістрантів мають публікації, а 6,1% магістрів і 3,5% магістрантів – патенти або заявки на об'єкти права інтелектуальної власності. Результати 33% робіт магістрів і 21% робіт магістрантів впроваджені на вітчизняних підприємствах, компаніях і організаціях різних форм власності. 52% магістрів і 43% магістрантів брали участь у конференціях або відзначені грамотами за активну наукову роботу.

Студенти університету беруть активну участь і займають призові місця на різних наукових конференціях і олімпіадах. За результатами другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук Міносвіти і науки України у 2007/2008 н.р. студенти ІПСА А.Чорний та М.Буряк отримали диплом І ступеня за напрямом “Інформатика і кібернетика”, студент ІТС Є.В.Грінік зайняв 1-ше місце з напряму “Телекомунікації”. Перше командне місце з цього напряму зайняли також студенти ІТС. Студенти РТФ здобули перше командне місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з радіотехніки та перше командне місце з напряму “Електроніка”.

Питаннями активізації наукової роботи студентів і аспірантів університету опікується Наукове товариство студентів і аспірантів НТУУ “КПІ” (НТСА). Протягом 2008 р. НТСА проведено низку наукових конференцій.

НТСА налагоджує співпрацю з університетами інших міст України і світу, проводить обмін інформацією про конференції, семінари, інші заходи. Студенти мають змогу відвідувати інші університети, обмінюватися досвідом, отримувати нові знання. До організації наукової діяльності студентів університету також залучається Студентська рада НТУУ “КПІ”.

Інтеграція науки та навчального процесу університету передбачає впровадження в навчальний процес наукових розробок та нових технологій. З використанням теоретичних і практичних результатів, отриманих під час виконання наукових робіт, впроваджено в навчальний процес 27 нових навчальних програм, 89 нових курсів та оновлено 213 дисциплін. У 2008 р. з використанням результатів наукових досліджень опубліковано 107 навчальних посібників і 30 підручників з грифом МОН України та 101 монографію.

З метою підтримки, стимулювання й розвитку наукової діяльності провідних викладачів у жовтні 2008 р. було проведено третій конкурс університету з номінацій “Викладач-дослідник” і “Молодий викладач-дослідник”. Якщо претендентами на звання “Викладач-дослідник” 2006 р. було визначено 242 викладачі, з них 49 молодих (до 35 років) викладачів і 37 завідувачів кафедр, то у 2007 р. активність претендентів знизилась – на конкурс було подано лише 156 анкет, з них 54 – молодих викладачів і 27 – завідувачів кафедр. У 2008 р. ситуація ще гірша – було всього 132 претенденти, з них 48 молодих викладачів і 20 завідувачів кафедр. Упродовж 2008 р. на шпальтах газети “Київський політехнік” регулярно висвітлювався досвід роботи переможців конкурсу з номінацій “Викладач-дослідник” і “Молодий викладач-дослідник”. Серед них (за результатами трьох конкурсних років) найбільш активні молоді викладачі-дослідники – А.А.Мельниченко (ФСП), О.І.Букет (ХТФ), М.М.Ямшинський (ІФФ) та ін. і викладачі-дослідники – Л.С.Глоба (ІТС), О.М.Безвесільна (ПБФ), Ю.М.Кузнєцов (ММІ) та ін.

Завдання на 2009 р. з питань інтеграції науки з навчанням:

 1. департаменту науки та інноватики разом з підрозділами навчальної частини розробити і впровадити вдосконалену систему підготовки магістрів, яка б включала:
  • формування планів магістерської підготовки за участю департаменту науки та інноватики;
  • аналіз наявних науково-педагогічних шкіл і їх потенціалу таким чином щоб кафедри отримували обґрунтовані замовлення на підготовку магістрів;
  • впровадження об'єднаних програм підготовки від магістранта до аспіранта, включаючи складання кандидатських іспитів;
 2. керівникам навчальних і наукових підрозділів університету активізувати залучення студентів, молодих учених і викладачів до проведення спільних наукових досліджень з провідними високотехнологічними підприємствами і партнерами Наукового парку “Київська політехніка”, започаткувати виконання дипломних робіт бакалаврів і магістерських дисертацій, ґрунтуючись на темах наукового парку;
 3. керівникам інститутів, факультетів, кафедр розширити участь їхніх студентів і молодих учених у всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах, конференціях.

Виконання держбюджетних і госпдоговірних тем

У 2008 р. виконувалось 170 держбюджетних науково-дослідних робіт, які фінансуються Міносвіти і науки України:

 • з фундаментальних досліджень – 66 робіт;
 • з прикладних розробок – 104 роботи.

Також виконувались 14 НДР, що фінансувалися з Державного фонду фундаментальних досліджень з напрямків математики, фізики, хімії та ін. Згідно з Державним замовленням на науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки виконувалось 11 робіт.

Значно збільшився обсяг наукових робіт і розробок, що виконуються науковцями університету для силових відомств України. Значний внесок у розвиток тематики спеціального призначення здійснюють: д.т.н., проф. С.Ф.Теленик, д.т.н., проф. Л.С.Глоба, д.т.н., проф. Ю.М.Туз, д.т.н., проф. Ф.Ф.Дубровка, к.т.н., доц. П.П.Маслянко, директор НТЦ “ТЕЗІС” М.І.Прокоф'єв та ін.

Загальна кількість госпдоговірних наукових робіт у 2008 р. становила 173, підприємств-замовників – 140. Науковими підрозділами виконувалось також 760 договорів на надання послуг. Плідною була співпраця науковців університету з підприємствами та організаціями м. Києва, для яких виконувалось 122 госпдоговірні роботи.

З метою концентрації зусиль для вирішення проблем, які мають загальнодержавне значення, створення розробок, конкурентоспроможних на внутрішньому і зовнішньому ринках, створено сім науково-технічних програм: “Сталий розвиток” (координатор М.З.Згуровський); “Енергетика та енергозбереження” (співкоординатори: А.В.Праховник, Є.М.Письменний, О.С.Яндульський); “Космічна техніка і робототехніка” (співкоординатори: В.І.Костюк, О.В.Збруцький); “Інформаційні технології” (координатор М.З.Згуровський); “Екологія” (співкоординатори: Я.М.Корнієнко, М.Д.Гомеля, В.А.Свідерський); “Ресурсозбереження” (співкоординатори: М.І.Бобир, Є.М.Панов); “Нові матеріали і прилади” (співкоординатори: П.І.Лобода, В.Я.Жуйков, Г.С.Тимчик).

Наявність в університеті і його підрозділах власних періодичних видань створює сприятливі умови для опублікування отриманих наукових результатів. Загальна кількість періодичних університетських видань постійно збільшується, за останній рік – з 20 до 28 видань.

Головними завданнями з формування і виконання наукової тематики у 2009 р. є:

 • отримання в рамках виконання держбюджетних тем і цільових науково-технічних програм університету результатів, які мають стати базисом вирішення проблем загальнодержавного рівня на замовлення окремих галузей і провідних високотехнологічних підприємств;
 • наповнення реальним змістом співпраці з інститутами НАН України діяльності Відділення цільової магістерської підготовки через виконання спільних проектів за участю магістрантів з підготовкою ними магістерських дисертацій за результатами проведених досліджень;
 • виконання міжнародних контрактів і проектів із закордонними компаніями в частині передачі їм захищених у встановленому порядку об'єктів права інтелектуальної власності, а також кадрового супроводження впровадження розробок університету;
 • використання можливостей електронних видань для публікацій робіт магістрантами, необхідність розташування на загальноуніверситетському сайті анотацій до всіх наукових статей, що публікуються в журналах і збірниках, які видаються в підрозділах університету, а також розширення практики публікацій у міжнародних реферованих журналах з високим імпакт-фактором.

Досвід інноваційної діяльності університету

Керівництво університету в 2008 р. багато зусиль спрямувало на формування широкого суспільного визнання необхідності створення ефективної інноваційної системи в Україні. Зокрема, М.З.Згуровський очолив Громадську раду при Державному агентстві з питань інвестицій та інновацій.

Питанням інноваційного розвитку було присвячено ІІ Міжнародний форум “Трансфер технологій та інновацій”, організований на базі НТУУ “КПІ”. На початку грудня на базі університету Комітетом ВР України з питань науки і освіти був проведений круглий стіл на тему “Інноваційна діяльність у сфері освіти і науки України в антикризовому контексті”.

Створений в КПІ Науковий парк “Київська політехніка”, де органічно поєднуються освіта, наука, високотехнологічне виробництво і бізнес, є острівцем створюваної інноваційної системи країни, загальнодержавним пілотним проектом. У 2008 р. науковий парк почав напрацьовувати необхідний досвід. Найбільш інтенсивно проводилися роботи за пріоритетним напрямом “Енергетика сталого розвитку”. Прикладом комплексного використання різних енергозберігаючих технологій є проект наукового парку “Розумний будинок”, дослідний зразок якого доцільно реалізувати в 2009 р. на прикладі одного із корпусів нашого університету.

Упродовж 2008 р. Науковим парком “Київська політехніка” виконувалося 8 науково-впроваджувальних робіт обсягом 3 млн 450 тис. грн. Серед замовників – Старобешівська та Слав'янська ТЕЦ, ТЕЦ № 6 м. Києва, Державна адміністрація міста Луцька, ВАТ “Хмельницькобленерго” та ін.

На базі Центру чистих технологій нашого університету виконується проект з більш чистого виробництва в рамках договору між урядом України та ЮНІДО. Цей проект спрямовано на підвищення конкурентоспроможності підприємств за рахунок економії ресурсів через впровадження більш чистих технологій і, таким чином, на оздоровлення навколишнього середовища.

У 2008 р. університетом отримано 260 патентів на винаходи та корисні моделі, у співавторстві зі студентами – 115. Найбільше патентів отримали: ММІ – 75, ІХФ – 65 і ПБФ – 32, в тому числі зі студентами: ММІ – 33, ІХФ – 32 та ПБФ – 14.

Постійно діюча виставка наукового парку є осередком виставкової діяльності і місцем для зустрічей представників державного рівня й підприємницьких структур, іноземних гостей і просто розробників. На виставці розміщено 102 експонати і 97 плакатів. Наукові розробки університету були представлені на численних виставках і форумах. Усього університет взяв участь у 102 виставках (25 з яких – міжнародні), де було виставлено 304 експонати. Отримано 15 нагород. За участю НТУУ “КПІ” у звітному році організовано і проведено 483 конференції і семінари, у тому числі 194 міжнародних заходи. Зроблено майже 5140 доповідей.

Актуальними завданнями на 2009 р. у сфері інноваційної діяльності будуть:

 1. активізація інноваційних процесів, створення і промислова реалізація власних інноваційних розробок як одного із дійових шляхів виходу економіки з кризового стану;
 2. використання інноваційних структур і можливостей Наукового парку “Київська політехніка” для ефективного сприймання і реалізації інновацій, комерційного впровадження науково-технічних розробок учених університету;
 3. продовження співпраці з органами місцевого самоврядування щодо становлення інноваційної системи держави, прискорення використання новітніх розробок для вирішення конкретних проблем інноваційного розвитку регіонів.

Розвиток інформаційно-телекомунікаційних систем університету у 2008 р. здійснювався за такими напрямами: нарощування ємності портів для підключення абонентів відомчої цифрової АТС університету; подальший розвиток кампусової мережі. Нині центральний серверний парк складається з 26 серверів, які обслуговуються НТО “КПІ-Телеком”. Постійний розвиток серверного парку забезпечує підтримку всіх інформаційних ресурсів університету та безкоштовне надання всім підрозділам університету місця для розміщення власних сайтів. Наш університет став першим із вітчизняних ВНЗ, який має власний домен другого рівня у зоні UA – www.kpi.ua.

Збільшено пропускну спроможність зовнішнього Інтернет-каналу університету (з 50 Мб/с в січні до 120 Мб/с у грудні 2008 р.) та організовано безпосереднє високошвидкісне підключення до Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі “УРАН” (пропускна спроможність до 1 Гб/с) і Пан'євроейської науково-освітньої мережі GЕANT (пропускна спроможність каналу – 100 Мб/с).

Виконується комплекс робіт з підняття рейтингу НТУУ “КПІ” у світовій мережі. Згідно з даними рейтингу Webometrics, НТУУ “КПІ” зайняв 2401 місце з 4000 університетів світу і попереду нас з України: КНУ ім. Т.Шевченка – 1255 місце, ДНТУ – 2235 місце, ХНУ – 2305 місце.

Важливим заходом щодо професійної подачі інформаційних матеріалів про перспективи й тенденції розвитку світової науки, досягнення українських учених, зокрема науковців університету, є створення у 2008 р. спеціалізованого інтернет-видання – порталу “НаукаІнформ”.

Основними завданнями на 2009 рік у сфері забезпечення наукових досліджень і підготовки наукових кадрів визначимо такі:

 • більш широке залучення до виконання досліджень молодих науковців і 100 % магістрантів;
 • оптимізацію цільового використання бюджетних коштів на науку з отриманням вагомих наукових, науково-технічних результатів і підготовки наукових кадрів;
 • подальший розвиток інформаційно-телекомунікаційних ресурсів університету, модернізацію мереж у гуртожитках, розширення мережі безпроводового доступу, перенесення всіх сайтів підрозділів, розташованих у зовнішніх мережах, до корпоративної мережі університету, інтенсивний розвиток порталу “НаукаІнформ”, використання можливостей Центру суперкомп'ютерних досліджень та Української філії Світового центру даних.

Розвиток науково-технічної бібліотеки відбувається стабільно упродовж останніх років. За 2008 р. кількість читачів зросла із 43882 до 45462 осіб. Книговидача збільшилась із 1324365 до 1554880 примірників, кількість нових надходжень за рік – із 40056 до 47910, із них українською мовою – із 17075 до 31206 примірників. Книжковий фонд налічує 2723920 примірників, із них 1,5 млн – підручники і навчальні посібники. Кількість комп'ютерної техніки збільшилась із 10 до 130 одиниць, кількість читальних залів для роботи з Інтернет-виданнями – від одного до одинадцяти. Кількість автоматизованих робочих місць збільшилась із 5 до 80, електронних баз даних – з однієї до чотирнадцяти.

Матеріально-технічне забезпечення. У 2008 р. майже всі підрозділи університету спрямували кошти як за виконання науково-дослідних робіт, так і за рахунок навчального процесу на оновлення матеріальної бази та облаштування навчально-наукових лабораторій. Багато устаткування передано підрозділам університету спонсорами. Так, ТОВ “Новелта Україна” передала ММІ фрезерувальний верстат з ЧПК вартістю 30 тис. грн, ТОВ “СВ Альтера” передало ІЕЕ обладнання майже на 200 тис. грн. Найвагоміші придбання були здійснені ІФФ на суму 3370 тис. грн. Це дозволило відкрити комп'ютеризовану навчально-наукову лабораторію електронної мікроскопії. На ХТФ було відкрито Навчально-демонстраційний центр “Сучасні технології та матеріали для водопідготовки компанії Dow Chemical”.

Вивчення історії науки і техніки. Розвиток музейної справи. У ДПМ відкрито новий відділ “Історія авіації і космонавтики” ім. І.І.Сікорського у відбудованому приміщенні колишніх майстерень. Основою розділу “Космонавтика” стала колекція музею ветеранів космодрому Байконур, яка спільними зусиллями була відроджена в новій експозиції. Серед унікальних експонатів є спускний апарат космічного корабля серії “Восход”, який побував у космосі, тренажерний комплекс та багато інших експонатів, усього близько 400 одиниць. Фонди музею поповнилися за 2008 р. близько 600 експонатами.

У 2008 р. були проведені наукові читання “Академік Л.Д.Ландау”, “Академік В.П. Глушко”, “Академік О.В.Вінтер”, видано 1-й том багатотомної праці “Видатні конструктори України”. Діяльність музею у 2009 р. буде спрямована на подальше вдосконалення фондової роботи, видання 2-го тому “Видатні конструктори України”, продовжиться робота з формування фото- та кіноархіву КПІ.

Визнання досягнень науковців і студентів університету. У 2008 р. ректора університету академіка НАН України М.З.Згуровського обрано іноземним членом Російської академії наук і нагороджено медаллю ім. М.В.Ломоносова.

Завідувача кафедри СКС факультету прикладної математики проф. В.П.Тарасенка разом з колегами з ІПРІ НАН України та Інституту монокристалів НАН України відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки за цикл робіт “Фізичні методи і комп'ютерні засоби реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації”.

Орденом “За заслуги” ІІІ ст. нагороджено директора ФТІ проф. О.М.Новікова, директора ІЕЕ проф. А.В.Праховника, зав. каф. ІФФ проф. Д.Ф.Чернегу та зав. каф. ФМФ проф. Ю.І.Горобця.

Почесні звання “Заслужений діяч науки і техніки” отримали проф. А.Б.Качинський (ФТІ) та проф. Є.М.Письменний (ТЕФ); “Заслужений працівник освіти України” – проф. А.І.Міночкін (ВІТІ), проф. Р.М.Кадоб'янський (ФТІ) та директор НДЦ “ТЕЗІС” М.І.Прокоф'єв. Подякою Міністерства освіти і науки України відзначено 7 співробітників ІФФ; Подякою Голови КМДА – співробітників ФБТ, ПБФ, ФАКС; Почесною грамотою Президії НАН України нагороджено 5 співробітників ІПСА. Директор ІЕЕ проф. А.В.Праховник отримав звання “Людина року” від Американського бібліографічного товариства; зав. кафедри ММІ проф. В.С.Коваленко обраний дійсним почесним членом СІРПу – Міжнародної академії машинобудування.

Премії НТУУ “КПІ” в “Конкурсі на кращий підручник, навчальний посібник, монографію” у 2007/2008 навчальному році отримали: М.К.Безродний, І.Л.Піоро, Т.О.Костюк (перша премія), С.Г.Радченко та Д.Ф.Чернега, В.С.Богушевський, Ю.Я.Готвянський (другі премії).

У підсумку дозвольте зазначити, що найбільш суттєвим й інтегральним завданням поточного року буде збереження і розвиток наукових і науково-педагогічних шкіл нашого університету та подальше наповнення змісту нашої діяльності, визначеного статусом дослідницького університету.

М.Ю.Ільченко, проректор з наукової роботи

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій