Десята міжнародна науково-технічна конференція "Системний аналіз та інформаційні технології"

Десята міжнародна науково-технічна конференція з такою назвою, присвячена 90-річчю НАН України, 110-річчю КПІ та 10-річчю ІПСА, пройшла в НТУУ “КПІ” 20-24 травня 2008 р. Її організаторами виступили НАН України, Міносвіти і науки України, НТУУ “КПІ”, ІПСА. Мiжнароднi науково-технiчнi конференції з системного аналізу та iнформацiйних технологій є одними з авторитетних форумів фахiвцiв iз системного аналізу, інтелектуальних систем прийняття рішень, GRID-технологій та прогресивних iнформацiйних технологій.

На відкриття конференцї, що відбулося 21 травня в залі засідань Вченої ради, завітали І.В.Сергієнко, академік-секретар відділення інформатики НАН України, директор Інституту кібернетики ім. В.Глушкова; О.О.Зінченко, державний і громадський діяч, голова Наглядової ради Наукового парку “Київська політехніка”; В.А.Івченко, голова Державного агентства України з інвестицій та інновацій та інші.

Конференцiї з системного аналiзу та iнформацiйних технологiй проводилися щорiчно з 1999 року як науково-технiчнi конференцiї студентiв, аспiрантiв i молодих учених на базi IПСА. З 2005 року було ухвалено рiшення про змiну статусу конференцiї та запрошення до участi в обговореннi актуальних мiждисциплiнарних проблем широкого кола науковцiв, що спецiалiзуються в розглянутiй галузi. До Програми конференцiї САIТ-2008 було включено 389 доповiдей. У конференції взяли участь представники Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Грузії, Індії, Ірану, Латвії, Нідерландів, Россії, України – усього 569 осіб.

Вітаючи присутніх від імені президії й президента НАН України, І.В.Сергієнко наголосив, що КПІ – всесвітньо відома організація, яка надає освітні послуги та займається науковими дослідженнями, тісно співпрацюючи з підрозділами НАН України, а ІПСА став провідною організацією в галузі розвитку теорії та прикладного застосування системного аналізу й інформаційних технологій. Результати наукових досліджень, отримані тут, привертають увагу міжнародної наукової спільноти. О.О.Зінченко побажав КПІ добрих творчих злетів. Він задоволений, що в ІПСА створено фундаментальну наукову школу, де вирішуються проблемні питання розвитку суспільства, поєднується висока наука, освіта та виховання. В.А.Івченко побажав, щоб творчий потенціал наукових розробок з системного аналізу та інформаційних технологій, які представлені на конференції, був затребуваний економікою і знайшов практичне застосування.

Пленарне засідання відкрилося доповідями академіка М.З.Згуровського “Глобальне моделювання процесів сталого розвитку” та проф. Н.Д.Панкратової “Моделювання шляхів вирішення стратегічних проблем щодо інноваційного розвитку великих регіонів, міст, підприємств”. Виступи викликали велику зацікавленість та жваве обговорення серед присутніх. У ході конференції фахiвцi рiзних наукових напрямкiв обговорили нові проблеми системного аналiзу та iнформацiйних технологiй i обмiнялися досвiдом використання отриманих результатiв для вирiшення актуальних практичних проблем.

Тематика представлених доповідей охопила широке коло питань, пов’язаних з розробкою i дослiдженням теорiї та практики системного аналiзу, прийняття рiшень, стратегiчного планування, проектування, виробництва та експлуатацiї складних взаємозалежних систем рiзного призначення, що функцiонують в умовах невизначеностей, множини конфлiктуючих цiлей i ризикiв тощо.

Jun 9, 2008 || Автор: Н.Вдовенко