Ви є тут

Профорієнтації студентів-політехніків: соціологічне дослідженняВ останні роки соціологи приділяють велику увагу дослідженню молоді і студентства, зокрема. В межах науково-дослідного проекту на тему: “Дослідження динаміки ціннісних та професійних орієнтацій студентів технічного ВНЗ при переході до постіндустріального суспільства” з 1 листопада 2005 по 30 червня 2006 року в НТУУ “КПІ” було проведено соціологічне опитування серед студентів денної форми навчання за квотною вибіркою. Кількість опитаних склала 1036 осіб, при значенні граничної похибки 3% і довірчій ймовірності 95%.

Студентство – це молодіжна група, яка характеризується віковою однорідністю, має спільні інтереси та веде особливий спосіб життя. Однією з основних характеристик сучасної молодої людини стає прагнення до самореалізації, до швидкого досягнення життєвого успіху за рахунок отримання престижної професії. Вища освіта стає засобом досягнення високої професійної кваліфікації, підвищення соціального статусу, здійснення ефективної соціальної та індивідуальної самореалізації особистості (рис. 1).

Вибір професії – це певний етап у становленні “Я – професійного” особистості, який визначається попереднім розвитком і є результатом цього розвитку, з одного боку, і основою для подальшої професійної самореалізації, яка передбачає вдосконалення професійної майстерності, професійний ріст – з іншого. Особистість, яка стоїть у процесі трудового самовизначення перед вибором, враховує сукупність об’єктивних суттєвих умов, які визначають можливості їх вибору, а також виходить із власних ціннісних орієнтацій. Для забезпечення отримання вищої освіти з метою досягнення успіху в майбутньому та оволодіння бажаною професією є правильний вибір навчального закладу. Студенти відмітили наявність в НТУУ “КПI” спеціальності, яка їх цікавила (45,6%), що підтверджує високу популярність технічних професій. Престиж та визнання випускників НТУУ “КПI” в Україні й у свiтi відмітили 41,8% опитаних респондентів, забезпечення в НТУУ “КПI” високого рівня знань – 28,4% (рис. 2). Слід зазначити, що за результатами опитування, проведеного рекрутинговим агентством Addforse серед роботодавців 75 українських і міжнародних компаній, НТУУ “КПІ” входить в четвірку найкращих ВНЗ України, випускники яких користуються попитом на ринку праці. [Чей диплом лучше // Корреспондент. – 2005. - №21. - С.30-34].

Чим гіршими, порівняно з передбачуваними, виявляються умови професійної підготовки, тим менше шансів на те, що студент у майбутньому стане цілеспрямованим та сумлінним працівником. Змістом трудового самовизначення молоді є формування її ставлення до себе як до суб’єкта трудової діяльності.

Одночасно з вирішенням цих питань студент визначає свою моральну позицію по відношенню до майбутньої трудової діяльності. Це виявляється в соціальній спрямованості: змісті основних життєвих цілей, конкретних мотивів, а також у вимогах, які ставить перед собою майбутній фахівець. Від правильного трудового самовизначення залежить майбутнє особистості: її професійно-кваліфікаційний ріст, ставлення до праці, задоволеність роботою, активна участь у суспільному житті. Вибір професії є визначальним моментом у трудовому самовизначенні молодої людини. Професійне самовизначення передбачає позитивне ставлення до обраного виду праці і певної професії в процесі оволодіння нею, формування необхідних для цієї професії навичок і якостей. Серед студентів НТУУ “КПІ” переважна більшість тією чи іншою мірою задоволені обраною спеціальністю – 81,2% опитаних (сума “повністю задоволений” – 29,6% та “швидше задоволений, ніж незадоволений” – 50,6%) (рис. 3).

Ситуація, що склалася на молодіжному ринку праці в останні роки, є досить неоднозначною. Часто, отримавши диплом, молодий спеціаліст стикається з реаліями, коли він непотрібний ринку праці. З іншої сторони, сам молодий спеціаліст не орієнтований на роботу за отриманою спеціальністю. Опитування виявило, що майже 70% респондентів у майбутньому, після закінчення НТУУ “КПІ”, планують працювати за спеціальністю, яку отримують. При цьому слід звернути увагу на третину опитаних, які отримують професію, яку в майбутньому не будуть застосовувати (рис. 4). Орієнтація на роботу за спеціальністю після закінчення ВНЗ корелює з рівнем задоволеності отримуваною спеціальністю. Саме студенти, які не задоволені отримуваною спеціальністю, а вони складають 20% опитаних (рис. 3), не планують працювати за цією спеціальністю. Тобто, ВНЗ витрачає час на підготовку частини фахівців, які в майбутньому не збираються працювати за спеціальністю.

Отже, професійна спрямованість особистості є результатом формування системи ціннісних, по відношенню до професійної діяльності, мотивів, які в свою чергу формують сферу професійної мотивації, що є складним, багатоетапним процесом. Багато молоді задля отримання бажаної професії, досягнення успіху та самореалізації прагнуть отримати вищу освіту. Але, як показало соціологічне дослідження, не завжди вища освіта за певною спеціальністю стає майбутньою професійною діяльністю сучасної студентської молоді.

Nov 13, 2006 || Автор: І.В.Пиголенко, соціолог НДЦПС «Соціоплюс»

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій