Пропонуємо увазі читачів матеріали оприлюдненого на засіданні Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського 4 березня звіту проректора з навчальної роботи Анатолія Мельниченка про результати минулого року та про завдання на поточний рік.

kpi images - Анатолій Мельниченко

Для забезпечення того, що сьогодні називають резильєнтністю, тобто стійкості й адаптивності у складних і мінливих умовах, університету та всім навчальним підрозділам доводилося вирішувати низку важливих завдань, які стосувалися зміни підходів до освітнього процесу, цифрової трансформації та багатьох організаційних питань.

Ключові завдання, що постали перед навчальними підрозділами:

  • забезпечення неперервності та якості освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану;
  • розширення практики реалізації гнучких форматів надання освітніх послуг;  
  • удосконалення та розширення автоматизації планування й організації освітнього процесу за допомогою інформаційних систем;
  • забезпечення змішаної форми навчання з урахуванням динаміки збільшення безпекових місць;
  • удосконалення практико-орієнтованого підходу до навчання;
  • подальший розвиток цифровізації освітнього процесу та управлінської діяльності;
  • підвищення рівня гармонізації освітніх програм з європейськими стандартами вищої освіти для посилення міжнародної наукової та освітньої взаємодії.

Для вирішення цих завдань використовувалася низка інструментів, починаючи з інструментів забезпечення практикоорієнтованого підходу до освіти, впровадження змішаного навчання, з поступовим збільшенням тих, хто бере участь в очній формі, так і тих інструментів, які передбачали вивчення та імплементацію міжнародного досвіду в освітній діяльності.

Саме для вирішення завдань, які стосуються закордонного досвіду і є одним із ключових інструментів, постало питання імплементації такого досвіду в нашу діяльність. Працівники департаменту організації освітнього процесу взяли участь у низці семінарів, конференцій, вивчали його в рамках взаємодії з університетськими альянсами, до яких входить наш університет, ознайомлювали з напрацюваннями зокрема на засіданнях Методичної ради. Тож у цьому контексті актуалізувалася необхідність підготовки і подачі проєктів Еразмус+ рівня К2 і, відповідно, узагальнення тих підходів, що дозволяють посилити інституційну спроможність університету та зміцнюють потенціал вищої освіти.

Про конкретні заходи і кроки проректор з міжнародних зв'язків  С.І.Сидоренко згадував у своєму звіті. Водночас, участь у міжнародних проєктах передбачає не тільки організаційну та методичну готовність, але й обов'язкове володіння англійською мовою науково-педагогічними працівниками. Тут ми маємо суттєвий потенціал для покращення рівня володіння іноземною мовою. Вивчаючи міжнародний досвід, можна говорити про бачення майбутньої моделі інженерної підготовки, що включає в себе уміння використовувати міждисциплінарний підхід для досягнення цілей сталого розвитку.

Враховуючи зосередження уваги наукового та освітянського співтовариства на проблемах кліматичних змін, безпеки та якості життя, сучасний освітній процес має здійснювати поступові трансформації на засадах забезпечення сталості. Для цього в КПІ було створено робочу групу, яка займається питаннями імплементації принципів сталого розвитку в діяльність університету та, зокрема, в освітній процес.

Коли ми ведемо мову про досягнення цілей сталого розвитку, ключовим фактором залишається забезпечення якості вищої освіти. Розглядаючи результати опитувань здобувачів вищої освіти, можна сказати, що вони здебільшого високо оцінюють якість освіти в університеті. Водночас, є незначна кількість студентів, які вважають, що її варто поліпшувати. І, звісно, ці дані співвідносяться з готовністю здобувачами обирати ту освітню програму, на якій вони навчаються. Для забезпечення якості освіти застосовувалася низка заходів методичного, організаційного та інформаційного характеру, що в результаті позначилося на успішності проходження акредитацій. 

Одним із напрямів модернізації освітнього процесу є забезпечення можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії, і наші студенти здебільшого відзначають, що університет такі можливості надає повною мірою. Для цього ми продовжили реалізовувати практику сертифікатних програм та вибудували ефективну систему вибору дисциплін як загальноуніверситетського каталогу, так і фахових. Але ще не всі викладачі в достатній мірі практикують надання гнучких можливостей для студентів, і, знову ж таки, це потенціал для  наших змін.

Іншим напрямом забезпечення якості нашої роботи стало не тільки кількісне наповнення дистанційними курсами платформи "Сікорський", але й якісний її розвиток, зокрема шляхом внутрішньої сертифікації. Кількість курсів, розміщених на цій платформі на кінець 2023 р., складала 6788.

Не менш важливим моментом забезпечення якості освітнього процесу стало забезпечення якісним навчальним контентом, що передбачає розробку методичного забезпечення. Торік було видано близько 800 навчальних посібників та 25 підручників, вимоги до експертизи цих навчальних видань були суттєво посилені та сприяли  успішним акредитаціям освітніх програм.

Вочевидь, якість освітнього процесу передбачає високу якість викладання та отримання зворотного зв'язку. Результати опитування студентів вкотре демонструють, що студенти здебільшого позитивно оцінюють професійність своїх  викладачів.

Наступним напрямом нашої роботи стало формування практико-орієнтованої освіти. З одного боку, студенти вважають, що реальні знання в університеті вони отримують. З іншого – студентам невідомі вимоги ринку праці, що актуалізує необхідність реалізації декількох видів практики, а не лише переддипломної. Адже студенти саме під час ознайомчої – на другому курсі – чи виробничої – на третьому курсі – зможуть зрозуміти, що від них може вимагати високотехнологічний бізнес та роботодавець. Щодо баз практики, то на сьогодні ми маємо позитивні зрушення у порівнянні з ковідним періодом та першим роком війни щодо проходження практики саме на підприємствах, а не на кафедрах. При цьому перелік підприємств став вражаючим. Ми уклали 82 комплексні угоди, що охоплюють декілька факультетів, та понад 2500 договорів з різними підприємствами на рівні підрозділів.

Також гарною традицією стало і проходження практики в наших навчально-наукових центрах і створених лабораторіях, які були обладнані спільно з  партнерами. Звісно, практико-орієнтованість забезпечувалася і розвитком дуальної форми освіти. Минулого року кількість програм, що реалізуються за дуальною формою освіти, зростала. Окремі освітні програми та освітні компоненти були удосконалені або модернізовані саме на запити підприємств оборонної сфери.

Цьогоріч випускна атестація пройшла в штатному режимі порівняно з минулим роком, коли захисти магістерських дисертацій відбувалися на тлі блекаутів. Водночас, крім традиційних форм атестації студенти окремих спеціальностей складали Єдиний державний кваліфікаційний іспит. Хочу зазначити, що за всіма спеціальностями, за якими наші студенти проходили це випробування, КПІ завжди тримав планку вищою, ніж середня по Україні. Крім того, ми провели відповідний кореляційний аналіз, про який буде доповідь на засіданні Методичної ради університету.

Щодо підготовки докторів філософії. Як ви пам'ятаєте, кілька місяців тому ми детально і відверто говорили про шляхи підвищення ефективності цієї підготовки. Зазначу, що на сьогоднішній момент маємо найбільшу за останні роки кількість аспірантів. Ті заходи, що ми з вами спільно провели, дозволили покращити показники ефективності підготовки. Та разом із тим нас чекає складна робота, і цей рік буде показовим, адже він є першим, коли наші аспіранти, завершуючи четвертий рік навчання, повинні отримувати фактично дипломи. Для цього здійснювалася відповідна комунікація з науковими керівниками та аспірантами, планується  і наступний раунд цієї комунікації, щоб підготувати і зорієнтувати наших колег.

Що стосується академічної доброчесності, можна вкотре засвідчити: в КПІ високий рівень інституалізації цього феномена, що підтверджують відповідні опитування, тобто поширеність тих чи інших проявів не є надто високою. Слід  зауважити, що саме використання окремих елементів ШІ сьогодні є одним із викликів, на які ми повинні дати відповіді. Ми це зробили, розробивши і затвердивши Вченою радою політику використання ШІ для академічної діяльності.

Надзвичайно важливим питанням, яке впливає на якість освітнього процесу, є оновлення лабораторної бази. В умовах обмежених ресурсів, коли була запропонована програма вартістю близько 30 млн грн і виконана лише на чверть, ключовим напрямом є взаємодія з партнерами. Цього року значна кількість наших підрозділів дуже ефективно змогли взаємодіяти із зацікавленими сторонами, обладнавши нові лабораторії та центри за останнім словом техніки.

Окрім того, ми розвивали матеріально-технічну базу і для завдань, що стосуються загальноуніверситетських заходів. Зокрема і завдяки спонсорській допомозі ми змогли отримати обладнання, яке дозволяє покращити трансляцію захистів дисертацій доктора філософії.

Щодо наступного важливого напряму – це стосується цифрової трансформації управлінської діяльності та освітнього процесу. Перед нами також постала величезна кількість завдань, які на сьогодні вирішуються підрозділами як конструкторського бюро інформаційних систем, так і колективом КПІ у цілому.

Результати такої діяльності та інформаційної політики дозволяють займати провідні місця в рейтингах, які пов'язані саме з функціонуванням сайтів та інших інформаційних ресурсів: рейтинг UniRank University Ranking™, де КПІ останні роки займає перше місце, та Webometrics, в якому один із показників – прозорість, що будується на профілях  Google Scholar. Моніторинг контенту сайтів навчально-наукових підрозділів показує: до цього часу ще 6% викладачів не мають профілів у   Google Scholar, а це значить, що їхні наукові зусилля не працюють на рейтинг університету. Наше завдання – покращити цю роботу, щоб колеги зареєструвалися і позитивно впливали на рейтинг університету. Для удосконалення сайтів здійснюється моніторинг контенту і щомісячно публікується на відповідному сайті  https://webometr.kpi.ua/monitoring.

У цьому році було вдосконалено і портал університету як в частині його відображення, так і в частині контенту. Нагадаю, що наш сайт за кількістю запитів теж стоїть на першому місці серед українських ЗВО.

Важливим залишається питання щодо дотримання законодавства при використанні програмного забезпечення. У минулому році було проведено аудит щодо використання ліцензійного забезпечення та напрацьовано пропозиції й рекомендації щодо того, яким чином забезпечувати дотримання законодавства. Це стосується як придбання університетом для централізованих підрозділів, так і використання так званого вільного програмного забезпечення.

Украй важливими є питання, що стосуються комплексної системи захисту інформації. На сьогоднішній момент ведеться робота щодо отримання сертифікатів на відповідність нашого порталу технічним вимогам. Крім того, хотів би сказати, що Конструкторське бюро інформаційних систем повністю забезпечило технічну підтримку Єдиного державного кваліфікаційного іспиту, національного мультитесту і також працюватиме й надалі.

Уже рік в Електронному кампусі функціонують кабінети завідувачів кафедр, а тиждень тому з'явився новий модуль – кабінет декана. Це інструмент, що пройшов тестування і дозволяє приймати певні управлінські рішення. До того ж, в Електронному кампусі протягом року було здійснено значну кількість удосконалень.

Наступна система, що також розроблена нашими програмістами і набула свого розвитку, це система MyKPI, яка дозволяє забезпечувати проєктування освітнього процесу, починаючи від створення освітньої програми і завершуючи генеруванням індивідуальних планів здобувачів освіти.

Зазначу, вкрай важливим питанням стала інформатизація управлінської діяльності. Сьогодні існує низка програмних продуктів, які ми придбали: "Мегаполіс" для електронного документообігу, "Персонал ЗВО" для обліку кадрів. Вони відповідають технічним вимогам і довели свою ефективність. Також ми придбали програмний продукт "MASTER бухгалтерія", що відповідає усім нормативним вимогам, має відповідні сертифікати та дозволить повністю автоматизувати бухгалтерський і фінансовий облік.

Звісно, інформатизація не може відбуватися без розвитку телекомунікаційної мережі. За минулий рік було зроблено надзвичайно багато, завдяки й тому, що була взаємодія зі спонсорами, також використовувалися кошти університету. Зокрема, від компанії Хуавей маємо декілька сотень точок доступу до Wi-Fi, кількість яких збільшується щотижня. Відбулася заміна комутаційних вузлів, прокладено нові лінії. Загалом було підключено до мережі 487 вузлів різного призначення. Крім того, продовжуємо розвивати ІР телефонію, встановлювати телефони в корпусах та кабінетах. На наступний рік також передбачено значні роботи по ІР телефонізації.

Особливу увагу було приділено інформаційній політиці університету.  Слід зазначити, що в нас уже понад п'ять років як забезпечено функціонування так званої інформаційно-діалогової платформи на основі месенджера Telegram. Здійснюється моніторинг інформаційних ресурсів університету та його підрозділів – їхніх сайтів, Telegram-каналів, сторінок у Facebook. У минулому році, як і в попередні, спостерігалося збільшення кількості підписників на всіх університетських каналах та наповнення їх власним контентом.

Підсумовуючи, зазначу, що пріоритетними завданнями діяльності університету в сучасних умовах є здійснення освітнього процесу, спрямованого на зміцнення обороноздатності України, досягнення цілей сталого розвитку, а також цифрова трансформація управлінської, освітньої та наукової діяльності. 

На завершення хочу подякувати керівникам усіх навчальних підрозділів за роботу протягом навчального року. 

kpi images - Вдосконалення ОП
kpi images - Курси Мудл
kpi images - Практична складова ОП
kpi images - Оборонні потреби
kpi images - Аспірантура 2023
kpi images - Лабораторна база 2023
kpi images - Телекомунікаційна мережа 2023
kpi images - Інформаційно-діалогова пратформа 2023

Дата події