Пріоритетним завданням діяльності університету в сьогоднішніх умовах, окрім забезпечення якісної конкурентоспроможної освіти, є формування мотивації до її отримання з обов'язковою інноваційною складовою та використанням сучасних форм і технологій навчання в поєднанні з науковими дослідженнями і розробками. 

Уже рік  працюємо в умовах пандемії. Зовнішні виклики переважали в організації повноцінної роботи університету з використанням  дистанційного і змішаного режимів освітнього процесу. Ми постійно вдосконалюємо та розвиваємо систему управління університету, що базується на системі вимірювань, розробляємо й оновлюємо нормативну базу (було розроблено понад 150 нормативних документів), організовуємо роботу комісій Вченої ради університету.

Діяльність університету базується на системі вимірювань. Є три головних критерії: світовий рейтинг (міжнародний авторитет університету) (Слайд 1); показники, які формуються на рівні галузі – показники формульного фінансування, та конкурсні показники формування держзамовлення. Така система може працювати лише в поєднанні всіх ланок університету. З цією метою розроблено профілі кафедр. Ми їх не раз використовували при внутрішніх акредитаціях, на сьогоднішній день вони дозволяють створити базу даних – об'єктивних і незалежних показників – і аналізувати кожний профіль кафедри, рейтинги та об'єктивно визначати рівень роботи того чи іншого підрозділу.

Світові рейтинги

До інформаційної системи КПІ входять: система Campus, система електронного документообігу, соцмережі, телемедицина, медіалабораторія, ІР-телефонія. Сайти – основне джерело інформації про університет протягом усього року – починаючи з абітурієнтів і закінчуючи роботодавцями. Щоквартальний моніторинг, який ми проводимо, суттєво поліпшив наповнюваність сайтів, але роботи тут ще вистачає. У поширенні інформації через соцмережі  теж помітний певний прогрес (Слайд 2).

Підписники соцмереж

Система Campus забезпечує дистанційну освіту, вимірювання, контроль тощо. Звичайно, вона потребує вдосконалення, і ми над цим працюємо. Повноцінно запрацювала система електронного документообігу, діє телемедична складова обслуговування студентів. Система ІР-телефонії – це новий рівень внутрішнього зв'язку, перехід на цифровий зв'язок з усіма можливими додатковими сервісами.

Інструменти вимірювання – це дуже важливо, але не менш важливо, щоб за результатами цього вимірювання будувалися наші політики. Насамперед – фінансування кафедр, що провадиться за результатами діяльності підрозділу. Бюджет університету чітко контролюється і захищається, що дуже важливо – минулого року було створено фонд розвитку університету. Торік з нього було витрачено 53,4 млн, у цьому році він формується в розмірі 123,2 млн (Слайд 3). Видатки на фінансування науково-дослідних робіт у 2020 році – 81 млн грн (72 млн грн у 2019 році). Видатки на придбання обладнання у 2020 році –  51,6 млн грн. Видатки на виконання ремонтів у 2020 році –  60 млн грн (36,6 млн грн у 2019 році), зокрема на ремонти навчальних корпусів, зовнішніх мереж та благоустрій – 35,2 млн грн (13,6 млн грн у 2019 році).

Бюджет

Якість підготовки фахівців. Це комплексне завдання, для реалізації якого насамперед має працювати система забезпечення якості освіти. Важлива її складова – академічна доброчесність (Слайд 4).

 академічна доброчесність

Для функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського маємо дбати про відкриття та оновлення існуючих освітніх програм на основі аналізу перспектив розвитку кожного з секторів промисловості в новій "цифровій" економіці та здійснювати швидкі зміни щодо структури, обсягів, змісту та якості підготовки фахівців по кожній спеціальності; завершити внутрішню акредитацію PhD програм з визначенням обов'язкової участі в них кожної випускової кафедри; систематично проводити внутрішню акредитацію і самоаналіз на основі вимог зовнішньої акредитації та встановлених критеріїв; забезпечувати засади академічної доброчесності на всіх рівнях.

,p>Освітні програми потрібно створювати і розвивати з орієнтацією на перспективу. На 12 кафедрах цього року немає жодного аспіранта. Внутрішня акредитація була проведена на 123 кафедрах із 46 спеціальностей. За її результатами  Вчена рада затвердила структурні зміни, які відбулися в 16 підрозділах. На сьогодні маємо в університеті 107 кафедр.

,p>У 2019/2020 н.р. зовнішню акредитацію пройшли 15 освітніх програм, одна отримала зразкову акредитацію. Цього року уже 5 ОП магістрів акредитовано, 8 проходять акредитацію, готуються до акредитації 27 програм (з них 25 програм докторів філософії). Звертаю увагу, що ми не випускаємо на зовнішню акредитацію жодну програму, яка не відповідає вимогам. План акредитації на 2021/2022 н.р. – 65 ОП (ОП бакалавр – 25, ОП магістр – 20, ОП доктор філософії – 20), на 2022/2023 н.р. – 67 ОП (ОП бакалавр – 17, ОПП магістр – 29, ОПН магістр – 21). Підготовка програм – це трирічна напружена робота, яка потужно має задіяти усі наші колективи. Але при всіх проблемах, пов'язаних з акредитацією, зокрема з питанням фінансового забезпечення, можемо з впевненістю сказати, що підготовлені програми дійсно відповідають усім вимогам.

,p>Завдання щодо забезпечення діяльності університету: акредитація освітніх програм трьох рівнів вищої освіти; використання і вдосконалення системи фінансування підрозділів відповідно до формули, яка включає в себе основні показники діяльності підрозділу; дотримання і вдосконалення трирівневої системи показників діяльності підрозділів з єдиною базою даних, узгодженою з індивідуальними рейтингами науково-педагогічних працівників;  аналіз результатів діяльності та оптимізація структури підрозділів університету за критеріями відповідності вимогам акредитації, ліцензування, наукової атестації та статусу дослідницького університету.

,p>Тому кадровий потенціал – основна складова якісного освітнього процесу. Серед наших викладачів відбувається поєднання ветеранів з молоддю. Найбільша кількість викладачів – середнього віку. Коли в 2020 р. ми прийняли 220 нових науково-педагогічних працівників, з них 26 професорів та 46 доцентів, то з числа аспірантів та випускників аспірантури – лише 92 особи, менше половини. Коли говоримо про НПП, то відгуки студентів – дуже важлива складова. Результати оцінювання студентами не залишаються поза увагою – безпосередньо потрапляють у рейтинг кожного викладача  (на кожне зауваження обов'язково вимагаємо реакцію підрозділу) і мають вплив при конкурсному обранні на посади і визначенні терміну обрання. Цього року майже 9 тис. студентів узяли участь в опитуванні, було оцінено 2037 викладачів (середня оцінка 4,01 – 4,31).  НПП й інші працівники підвищують кваліфікацію в ІІПО – 586 осіб, проходять стажування в провідних вітчизняних наукових, освітніх та виробничих установах – 6 осіб, закордонне стажування – 68 (з них 21 стажування з виїздом за кордон та  47 – у дистанційному режимі).

,p>Завдання щодо забезпечення якості НПП: неухильне дотримання умов конкурсного відбору із визначенням конкурсною комісією термінів контрактів та внесення до них ключових показників ефективності; здійснення кафедрами систематичного контролю якості проведення занять, зокрема в дистанційному режимі, з урахуванням опитування студентів та щорічних звітів на кафедрі; проведення щорічного аналізу діяльності структурних підрозділів експертно-кваліфікаційною (конкурсною) комісією університету з наданням відповідної оцінки; представлення рейтингів науково-педагогічних працівників з обов'язковим розглядом і затвердженням їх кафедрою; впровадження накопичувальної системи цільового підвищення кваліфікації і стажування викладачів з обов'язковою звітністю; запровадження постійно діючої системи формування кадрового резерву з широким залученням до викладацької роботи випускників аспірантури і магістратури, науковців з НАНУ та іноземних науковців.

У роботі з абітурієнтами ми намагалися проводити дослідження щодо вибору професії, тобто як, хто і яким чином іде в інженери. Серед мотивів – бажання суспільного визнання, здібності, схильності, поради друзів, інформованість (що є важливим для нас). Бо її ми повинні забезпечити в повному обсязі. Профорієнтаційна робота в КПІ ведеться в багатьох формах і дуже активно (Слайд 5).

Профорієнтаційна робота в КПІ

Максимальний обсяг держзамовлення у 2020 р. – 4283 особи (3898 у 2016 р.), середній конкурс  за заявами був різний по різних факультетах, у середньому – 8,9 (від 2,37 в ІМЗ до 28,82 на ФЛ). Нагадую, що максимальний обсяг формується конкурсною комісією МОН, до якої не входить жодний представник ЗВО, в основному це роботодавці. У нас він з року в рік зростає. Це об'єктивний показник, який визначається результатами нашої роботи. Коли подивитися на динаміку прийому бакалаврів, то щорічно протягом останніх п'яти років кількість бакалаврів, яких ми приймали і на бюджет, і в цілому, зростала (5175 у 2020 р. проти 3743 у 2016 р.). У сьогоднішніх умовах це дуже позитивний результат. За кількістю студентів-контрактників абсолютний чемпіон ФІОТ (386 осіб), близький до нього ФММ (323 особи), далі йдуть ІПСА, ФСП, ВПІ, ФТІ. Усього зараховано випускників Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ" 2020 року – 67, випускників Технічного ліцею КПІ 2020 р. – 54, випускників СДП – 422 (Слайд 6)

Розподіл зарахованих випускників СДП

Основні завдання забезпечення якісного контингенту абітурієнтів: запровадження на всіх кафедрах інформування та проведення заходів щодо формування привабливості і популяризації освітніх програм та представлення конкурентоспроможності їх випускників, продовження співпраці з МАН, організування олімпіад, виставок, творчих конкурсів, центрів науково-технічної творчості, а також впровадження нових форм здійснення профорієнтаційної роботи, розширення системи довузівської підготовки із залученням до неї всіх факультетів/інститутів.

,p>Якщо говорити про вимоги до змісту навчання, то це інноваційність, актуальність, націленість на результат, а головне – затребуваність. Мотивація студентів до навчання гарантує дуже важливі компоненти, які треба формувати. Усе визначається освітніми програмами. Вимоги до них досить серйозні і складні. Це, крім дотримання усіх умов акредитації, наявність відповідної наукової школи, актуальність на ринку праці, виконання і впровадження науково-технічних розробок, міжнародне визнання та ін. У нас на сьогодні є 122 освітні програми бакалаврів за 42 спеціальностями, 125 програм професійних і 99 наукових магістрів. Вони відповідають стандартам з урахуванням запитів на ринку  і студентоцентрованого підходу. Студенти мають можливість сформувати власну освітню траєкторію. Їм запропонована як широка варіативність вибору дисциплін, так і спеціалізовані сертифікатні програми, опанування яких засвідчується відповідними сертифікатами, які студент може отримати разом із дипломом.

,p>Освітній процес у нас організують три департаменти: якості освітнього процесу (ДЯОП), навчально- виховної роботи, організації освітнього процесу. Вони працюють дуже скоординовано й організовано. Усі науковці та наукові групи в університеті мають бути залучені  не лише до науково-інноваційної діяльності, але й до освітнього процесу. А замикати ланцюжок "освіта – наука – інновації" має міжнародна компонента, оскільки наукові групи повинні брати участь і в міжнародних проєктах та грантових програмах.

,p>Координація між освітніми й науковими департаментами: формування тем магістерських та PhD дисертацій на основі тематики наукових груп, їх наукова складова, наукові розробки зі студентами, спільна участь науковців і студентів у конкурсі "Sikorsky Challenge", наукових конференціях, зокрема у промисловому ярмарку, міжнародні програми і гранти, договори з іноземними партнерами, комплексні договори з підприємствами. Координаційна рада, що запрацювала у нас минулого року, ці питання і вирішує. З підприємствами і компаніями тепер усі договори про співпрацю (а їх понад 350) укладаються теж з урахуванням комплексної програми, розробленої  спільно Центром розвитку кар'єри, НДЧ та ДЯОП.  Усі центри, які у нас відкриваються, – це освітньо-наукові, навчально-наукові центри, де поєднується наукова робота і робота зі студентами, це стосується і міжнародних компаній.

,p>І ось ми набрали абітурієнтів на перший курс. А далі що з ними робити?  На жаль, проблема якості залишкових шкільних знань лишається (Слайд 7). Ми ніколи не відхиляємося від внутрішнього вхідного контролю, фактично залишкові знання з математики коригуються з прохідним балом на факультети. Така само ситуація з фізики. У цьому році важко чекати кращого, тому що фізику на ЗНО вибирають дуже і дуже мало школярів. Тож питання адаптаційних і коригуючих курсів залишаються дуже актуальними. Ми на сьогодні запровадили адаптаційні курси з математики й фізики, коригуючі курси з іноземної мови.

Адаптаційні курси з математики й фізики

,p>Мотивація сприяє появі у студента навчальної ініціативи й зацікавленості в навчанні, спонукає його діяти з максимальною енергією.  Як мотивація до вступу на певну спеціальність, так і мотивація сумлінно працювати для того, щоб добре навчатися, є суттєвою для кінцевого результату.   Що мотивує студентів? Ентузіазм викладачів, релевантність матеріалу, організація курсу, належний рівень складності, активне залучення студентів, взаєморозуміння між студентами та викладачем. Які  складові цієї мотивації? Одна з них – це можливість вибору. Вона для студентів дуже важлива. І тому питання вибіркових дисциплін – це не просто формальні 25%, це можливість для студентів проявити своє "я".

,p>Крім того, ми досить активно впроваджуємо формальну і неформальну освіту. Коли студенти мають можливість отримати знання з вагомого джерела, яке не входить безпосередньо до системи організації освітнього процесу, таке допускається і вітається. І як результат цього – наявність обов'язкового індивідуального навчального плану студента. На сьогоднішній день це теж його "обличчя", його вимоги, реалізація права вибору. Студенти формують свої ІНП за консультацією з куратором навчальної групи та (за потреби) з особою, відповідальною за формування навчальних планів по кафедрі.

,p>Ми запрошуємо бакалаврів, згідно з нашою концепцією, брати участь в інноваційній науковій роботі, працювати над конкретними розробками. З цією метою діє 70 гуртків наукового спрямування, 33 гуртки інженерного спрямування, 13 гуртків соціогуманітарних. Понад 1000 студентів задіяні в активній роботі гуртків. Вони поєднані безпосередньо з науковими групами, які діють на кафедрах.

,p>Основні завдання забезпечення якості освіти на рівні "бакалавр": розширення та вдосконалення системи вхідного тестування як необхідного елементу об'єктивного оцінювання вхідного рівня вступників; забезпечення необхідного рівня фундаментальної підготовки бакалаврів, зокрема з використанням адаптаційних курсів з фізики/математики; закріплення студентів за освітньою програмою на основі свідомого вибору; удосконалення системи вибору дисциплін та впровадження сертифікатних програм; впровадження системи формування індивідуальної траєкторії навчання на основі індивідуального навчального плану студента; перенесення елементів і переваг цільової та дуальної підготовки на рівень бакалавра; забезпечення підготовки з іноземної мови на рівні не нижче В1; визначення підготовки рівня "бакалавр" як першого етапу інноваційно-орієнтованої підготовки, на якому студент запрошується до науково-інноваційної діяльності.

,p>Магістр – це фахівець у сфері інноваційної економіки, здатний комплексно поєднати дослідницьку, конструкторську і підприємницьку діяльності, орієнтовані на створення високоефективних виробничих структур. Коли говоримо про динаміку прийому на магістерський рівень, то кількість порівняно з минулим роком значно зменшилася, в основному через те, що за останні роки зменшилося державне замовлення (1286 осіб у 2020 р. проти 2271 особи в 2018 р., денна форма, бюджет). Держава переглядає своє ставлення до підготовки магістрів. Певні соціологічні дослідження показують, що магістри не мають переваги в працевлаштуванні перед бакалаврами у разі, коли вони не цільовим чином готуються на якісь конкретні місця. Вступ випускників з інших ЗВО – це відповідний тест для нас. Завдяки нашим науковим школам, вони обирають підготовку за другим рівнем саме в КПІ (Слайд 8). У 2020 р. таких осіб – 245, з них на ФСП – 43, ТЕФ – 30, ФММ – 29.

Вступ випускників з інших ЗВО в магістратуру

Характеристика магістрів 2020 року прийому (очна форма навчання): підготовка за освітньо-професійними програмами – 42  спеціальності, 127 освітніх програм на 117  кафедрах; підготовка за освітньо-науковими програмами – 31 спеціальність, 104 освітні програми на 96 кафедрах. Показник ефективності підготовки магістрів – це участь у конкурсі  "Sikorsky Challenge" (Слайд 9)

 участь у  конкурсі  "Sikorsky Challenge"

Основні завдання розвитку освітнього рівня "магістр": забезпечення вимогливого конкурсного відбору вступників до магістратури; визначення підготовки рівня "магістр" як другого етапу інноваційно-орієнтованої підготовки, на якому для студента науково-інноваційна діяльність та виконання наукових і технічних розробок є обов'язковими; впровадження для професійних магістрів цільової підготовки і її найвищої форми – дуальної освіти як шляху ефективного використання випускників на ринку праці; забезпечення підготовки з іноземної мови на рівні не нижче В2.

У 2020 р. до аспірантури зараховано 249 осіб: 87% – випускники КПІ, 51% – закінчили ЗВО з відзнакою, 78% – мають наукові досягнення. Торік закінчили аспірантуру 60 осіб, з яких  2 захистилися достроково. У 2020 р. до докторантури зараховано 7 осіб.

,p>Основні завдання розвитку освітньо-наукового рівня PhD: оптимізація переліку освітніх PhD програм за спеціальностями у відповідності з науковими школами; забезпечення виконання самостійної науково-інноваційної роботи та виконання реальних розробок; представлення наукових результатів на міжнародних конференціях і в наукометричних виданнях, у тому числі іноземною мовою; сприяння розвитку наукових шкіл кафедри; вдосконалення мовної професійної підготовки шляхом залучення здобувачів ступеня доктора філософії до освітнього процесу.

,p>Завдання щодо створення умов для інтеграції до європейського освітнього простору: впровадження англомовних курсів та освітніх програм на всіх кафедрах університету та системи стимулювання викладачів; розширення міжнародної мобільності, програм подвійних дипломів, інших форм міжнародної співпраці; активізація підготовки нового покоління викладачів, науковців і управлінських кадрів, вихованих на принципах глобального, європейського мислення і ментальності, нових амбіцій, із знанням англійської мови, європейської культури, історії; продовження роботи з міжнародної акредитації.

,p>КПІ ім. Ігоря Сікорського має бути технічним університетом дослідницького типу світового рівня, забезпечуючи підготовку висококваліфікованих (досконалих – perfect) фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні технології на благо людства та забезпечувати гідне місце України у світовому співтоваристві.

Дата події