У контексті посилення професійних та культурних зв'язків нашої держави з іншими країнами світу особливої актуальності набуває підготовка перекладачів, здатних забезпечувати ефективний процес професійної міжкультурної комунікації спеціалістів. Саме це є основною метою діяльності факультету лінгвістики НТУУ "КПІ", що вигідно вирізняє його з-поміж інших аналогічних факультетів мовних та немовних ВНЗ України. Цим зумовлено й зростання популярності ФЛ серед абітурієнтів, про що свідчать результати прийому за останнє десятиріччя. Випускники факультету, на думку працедавців, є найкращими у сфері технічного перекладу, ефективно і на високому рівні викладають іноземну мову професійного спрямування, у тому числі й на технічних факультетах НТУУ "КПІ".

Щоб бути конкурентоспроможними на вітчизняному ринку праці, перекладачі мають не лише володіти суто мовними знаннями, вміннями та навичками, мати високий рівень перекладацької компетенції, але й бути обізнаними зі специфікою предметної сфери, володіти понятійною базою спеціальності, тобто знати про що йдеться у тексті. Саме цей аспект професійної діяльності перекладача зазвичай залишається поза увагою на багатьох мовних факультетах. Унікальність ФЛ полягає в тому, що під час планування і організації навчального процесу з підготовки майбутніх технічних перекладачів враховується сутність КПІ як політехнічного ВНЗ, що сприяє формуванню вмінь і навичок різноаспектного технічного перекладу.

З метою реалізації міждисциплінарної безперервної підготовки фахівців навчальними планами ФЛ передбачається наскрізна теоретична і практична підготовка майбутніх перекладачів саме в галузі науково-технічного перекладу, яка забезпечує подолання міждисциплінарних кордонів. Наприклад, курс практики перекладу містить технічно-спеціалізовані змістові модулі (General Engineering, Electronics, Computing, Ecology), в рамках кожного з яких у студентів формують професійну перекладацьку компетенцію у сфері технічного перекладу. Курси перекладу науково-технічної літератури та перекладу ділової та технічної документації забезпечують теоретичну підготовку студентів. Курс "Інформаційні технології у перекладі" спрямовано на розвиток умінь та навичок роботи з комп'ютером  на рівні кваліфікаційних вимог стандарту ECDL (European Computer Driving License), а також умінь роботи зі спеціальним програмним забезпеченням класу САТ. Слід також підкреслити, що наразі жоден ВНЗ України, крім КПІ, не готує викладачів ESP (англійської мови професійного спрямування). Тільки в КПІ спеціалісти та магістри ФЛ проходять педагогічну практику на технічних факультетах, що сприяє ефективному викладанню іноземної мови професійного спрямування при подальшому працевлаштуванні. Цим пояснюється той факт, що на викладацьку роботу наших випускників запрошують усі технічні ВНЗ України.

Центр інформаційних технологій навчання іноземних мов продовжує свою діяльність, спрямовану на забезпечення впровадження інноваційних методів навчання студентів іноземних мов і сучасних технологій у навчальний процес, що сприяє підвищенню ефективності освітньої діяльності факультету. Окрім цього, Центр надає технічну підтримку у проведенні в режимі реального часу і онлайн конференцій ФЛ, спрямованих на підвищення іншомовної комунікативної компетенції студентів технічних спеціальностей. Серед них найвідомішою є Міжнародна студентська конференція Innovations in Science and Technology, яка проводиться двічі на рік і користується великою популярністю серед студентів різних країн.

Діяльність факультету лінгвістики безпосередньо пов'язана з підтримкою міжнародної діяльності університету, у тому числі в контексті мовного супроводу міжнародних науково-технічних проектів. Зокрема, спільний проект Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку та ФЛ забезпечив вихід у світ низки англомовних версій результатів аналізу сталого розвитку світу та України. Викладачі, аспіранти та студенти факультету беруть активну участь у міжнародних заходах університету, причому якщо перші роблять цікаві й інформативні доповіді й виявляють організаторські здібності, то останні мають можливість розвитку своєї перекладацької компетенції, забезпечуючи перекладацький супровід таких міжнародних заходів.

Дві наукові школи факультету – "Школа актуальних проблем філології" під керівництвом професора Н.Г.Іщенко і "Школа теорії та сучасних методик навчання іноземних мов" під керівництвом професора Н.С.Саєнко – спрямовують свою діяльність у сфері сучасних лінгвістичних, перекладознавчих та методико-педагогічних досліджень на розвиток філологічних та педагогічних наук. Під керівництвом професорів та доцентів факультету захищаються кандидатські дисертації (5-7 щороку). Діяльність наукових шкіл поширюється й на науково-дослідну роботу спеціалістів та магістрів факультету, оскільки тематика дипломних робіт випускників факультету безпосередньо пов'язана з розробкою термінологічних баз різних вузькоспеціалізованих сфер професійної діяльності, перекладознавчими дослідженнями в галузі науково-технічного перекладу.

З ініціативи ФЛ та ФІОТ розпочато довгостроковий проект, у якому планується паралельна реалізація двох завдань. По-перше, це підготовка комплексних дипломних робіт, яка включає проведення перекладознавчих досліджень технічних текстів (студенти ФЛ) і розробку програмного забезпечення для полегшення роботи технічного перекладача (студенти ФІОТ). По-друге, подальші розробки у сфері прикладних лінгвістичних досліджень і комп'ютерної лінгвістики, до яких залучатимуться аспіранти і молоді викладачі ФЛ і ФІОТ. Таким чином на ФЛ здійснюється реалізація ідеї наскрізної професійної підготовки студентів з початкових етапів навчання і до його завершення на міждисциплінарній основі.

Зберігаючи свою унікальність, активно розвиваючи власну перспективну наукову школу, факультет лінгвістики є підрозділом НТУУ "КПІ", випускники якого є висококваліфікованими дійсно політехнічними перекладачами і викладачами англійської мови професійного спрямування.

Iнф. факультету лінгвістики