Вісник НТУУ "КПІ". Радіотехніка, радіоапаратобудування

Збірка наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Радіотехніка, радіоапаратобудування" результати наукових досліджень в галузі проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва. Видання розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.

Засновник - Національний технічний Університет України "Київський політехнічний інститут", Радіотехнічний факультет. Рік заснування 1956,
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Радіотехнічний факультет
вул. Політехнічна, 12, корп. №17,
Київ-56, 03056
Телефон: +380444549329
Email: radap[at]rtf.kpi.ua
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB №19314-9114ПР від 24.04.2012.

Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (техн. науки). Постанова президії ВАК України від 10.03.2010 № 1-05/2. (Бюлетень ВАК України № 4, 2010 рік).