Євразійський навчальний проект "Водна гармонія" розпочав свою діяльність у 2011 р. завдяки співпраці між Норвезьким університетом природничих наук (NMBU) та НТУУ "КПІ". У проекті беруть участь ще 6 університетів, яких запросив НТУУ "КПІ": Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпропетровськ); Черкаський державний ТУ; НУ водного господарства та природокористування (м. Рівне); Білоруський державний ТУ (м.Мінськ); Південно-Казахстанський ДУ (м.Шимкент); Гірничо-металургійний інститут Таджикистану (м.Худжанд). Фінансування проекту, що входить до програми EURASIA, здійснює Міністерство закордонних справ Норвегії через гранти, і на 2011–2014 рр. воно складає 5 млн норвезьких крон.

Координатор проекту від Норвегії Харша Ратнавира – випускник кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології НТУУ "КПІ", професор Норвезького університету природничих наук, член Норвезької національної комісії ЮНЕСКО та голова наукового комітету цієї комісії до 2018 р., представник Норвегії в Європейській водній асоціації, голова Норвезького форуму з розвитку та технологій, член Ради директорів Норвезької політехнічної асоціації.

Головна мета проекту полягає у вдосконаленні існуючих водоохоронних технологій держав-учасниць консорціуму на основі досвіду Норвегії з використанням науково-освітянської бази NMBU. Так, у рамках проекту вже напрацьовано єдину методологічну основу для підготовки фахівців кваліфікаційного рівня "магістр" у сфері водопостачання, очищення стічних вод і раціонального використання водних ресурсів. З цією метою гармонізовано навчальні плани університетів-партнерів, продовжується вдосконалення системи забезпечення якості освіти з урахуванням рекомендацій Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ENQA, European Association for Quality Assurance in Higher Education).

У рамках проекту передбачено стажування студентів і магістрів з університетів-партнерів у Норвегії. Уже відбулися дві літні сесії (2012, 2013 рр.), на яких студенти протягом двох тижнів набули теоретичних знань, підкріплених практичними і лабораторними заняттями на базі NMBU. Також студенти отримують безкоштовний доступ до міжнародної бази наукових ресурсів, що дозволяє підвищити якість наукових складових курсових робіт, які за результатами стажування виконують студенти, магістерських і аспірантських дисертаційних робіт. Теми студентських робіт відображають сучасний стан підготовки питної води і очищення стічних вод скандинавських країн, з чим студенти ознайомились під час екскурсій на станції підготовки води у м.Осло та очисні споруди на заході і півночі Норвегії.

Відповідно до програми проекту завершується робота над написанням підручника, в якому знайдуть відображення новітні наукові досягнення з питань водопідготовки і водоохоронних заходів, фізико-хімічні основи методів підготовки і очищення води. Два перших розділи підручника (загалом планується 6 розділів, поділених на 2 томи) вже готові і містять відомості про властивості води та роль води у біосфері, життєдіяльності людей; особлива увага приділена стану і рівню розвитку водних технологій у країнах-учасницях проекту з урахуванням географічних особливостей, розміщення промислових потужностей тощо. Планується видання підручника державними мовами, а згодом – англійською. Головним координатором і редактором написання підручника виступає НТУУ "КПІ".

Ще один пункт проекту – забезпечення університетів лабораторним обладнанням. Так, хіміко-технологічний факультет уже одержав установки для вивчення процесів коагуляції домішок води та ультрафільтраційного очищення води. Також ХТФ одержав обладнання для аудиторних занять – інтерактивну дошку, мультимедійну техніку тощо.

Навчальні, методичні і наукові питання з водоохоронних проблем і шляхи їх вирішення обговорюються учасниками проекту на практичних конференціях і семінарах. У рамках планових зустрічей робочої групи у травні цього року відбулось виїзне засідання, яке розпочалося з відвідування міжнародної виставки у м. Мюнхені (Німеччина), присвяченій проблемам технології водопідготовки. На виставці відбулася зустріч з президентом Європейської водної асоціації (EWA), у ході якої обговорювались важливість і ефективність діяльності проекту "Водна гармонія"; відмічено, що освітянська і наукова мета проекту збігається з головними напрямами діяльності EWA щодо забезпечення населення Європи якісною питною водою. Подальші засідання проходили в Норвезькому університеті природничих наук. З членами делегації зустрілись представники ректорату NMBU, посли в Норвегії – від України Ю.В.Онищенко, від Казахстану А.Тажиєв, які у своїх виступах підкреслили важливість і цілеспрямованість діяльності проекту.

Далі засідання проходили у м.Осло. Головними питаннями, які обговорювались на зустрічі за участю студентів, магістрів і аспірантів, були звіти про результати їх наукових досліджень. Серед тих, хто зараз виконує наукові роботи в NMBU, три представники НТУУ "КПІ" – магістри А.Олійник і В.Гаркуша та випускниця кафедри ТНР і ЗХТ ХТФ, аспірант Н.Сівченко. Багато уваги було приділено стану готовності підручника, можливості впровадження в навчальний процес дистанційної системи освіти з водоохоронних технологій.

Обговорювались також питання подальшого співробітництва університетів-партнерів у навчально-методичній та науковій діяльності з водоохоронних проблем.

Н. Л.Толстопалова, к.т.н., доц., О.В.Сангінова, к.т.н., доц., координатори від ХТФ