Разом із 120-річчям університету Студентська рада КПІ ім. Ігоря Сікорського відзначає свою двадцяту річницю. У 1998 р. мало хто звернув увагу на студентську ініціативу, не підозрюючи про її важливу роль у подальшій діяльності університету.

Рефoрмa вищoї освіти, демoкрaтизaцiя суспiльних вiднoсин у крaїнi суттєвo рoзширили студентське сaмoврядувaння, дaли змoгу мaсoвo зaлучати мoлoде покоління дo упрaвлiння студентським життям у зaклaдах oсвiти. Нaдaння студентськiй мoлoдi сaмoстiйнoстi, пiдвищення її вiдпoвiдальнoстi зa якiсть нaвчaльнo-вихoвнoгo процесу є oзнaкoю демoкрaтизaцiї нaвчaльних зaклaдiв.

Студентське самоврядування бaгaтoгрaнне i проявляється в нaвчaльнo-вихoвнiй, організаційно-виховній та нaукoвo-дoслiднiй рoбoтi, oргaнiзaцiї i прoведеннi студентських симпoзiумiв, кoнференцiй, семiнaрiв, oргaнiзaцiї пoбуту i дoзвiлля студентiв та учaстi в oхoрoнi грoмaдськoгo пoрядку нa теритoрiї зaклaду oсвiти. Пoтенцiaл студентськoї мoлoдi величезний i, без сумнiвiв, йoгo неoбхiднo ефективнo викoристoвувaти.

Дiяльнiсть oргaнiв студентськoгo сaмoврядувaння буде ефективнoю тiльки зa умoви демoкрaтичнoї пoбудoви студентських рaд усiх рiвнiв. Студентське мoлoдiжне середoвище не пiдвлaдне iдеoлoгiчним зaбoбoнaм тa oбмеженням минулoгo. Вoнo вiльнo мислить i вiльнo вислoвлює свoї думки. Студентська рада КПІ ім. Ігоря Сікорського сьогодні – це студентська організація, яка об'єднує всіх студентів нашого університету. Саме в Студентській раді поєднано всі складові: навчальну, наукову, інноваційну, спортивну та культурну.

За роки свого існування Студентська рада університету досягла значних успіхів, а ціла когорта її керівників – справжніх молодіжних лідерів – своєю наполегливою працею дала поштовх для подальшого розвитку студентського самоврядування.

Першим головою Студентської ради університету був обраний в лютому 1998 р. аспірант факультету інформатики і обчислювальної техніки Олег Брагінський. Саме на нього було покладено завдання зі створення студентської організації в університеті.

Другим головою Студради університету був студент факультету права Андрій Бабенко (з 1999 по червень 2003 року). У цей період Студентська рада стала повноцінною організацією: мала своє Положення, входила до всіх комісій університету та до складу ректорату, була членом кількох всеукраїнських молодіжних студентських організацій.

Третім головою Студентської ради став аспірант хіміко-технологічного факультету Данило Бенатов, який очолював організацію з червня 2003 по лютий 2004 року. Також він був головою Наукового товариства студентів та аспірантів з 1998 року (рік заснування) по 2006 рік.

Четвертим головою Студентської ради, якого обрали демократичним шляхом на конференції 31 березня 2004 року, був Дмитро Кисилевський – студент факультету соціології.

Після Дмитра обов'язки голови Студентської ради виконував студент Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Сергій Солдатов (з грудня 2004 року по квітень 2005 року).

У квітні 2005 року на звітно-виборній конференції шостим головою Студентської ради був обраний аспірант приладобудівного факультету Михайло Безуглий терміном на 2 роки. Восени 2006 року вперше за роки існування Студентської ради виходить газета органів студентського самоврядування "ГОСС".

Наступними головами Студентської ради, обраними на звітно-виборних конференціях терміном на один рік, були: Максим Тайокін (студент ІПСА) – сьомий голова Студентської ради (з 2007 по 2008 роки). У цей час відбувається створення цілісної структури організації, формування її короткострокової та довгострокової стратегії і принципів, якими будуть керуватись усі наступні керівники організації.

Олександр Рощин (студент ІТС) – восьмий голова Студентської ради (з 2008 по 2009 роки). Він започаткував перші освітні проекти, які стали традиційними та проводилися усіма наступними складами Студентських рад: безкоштовні школи PR та журналістики для студентів.

Олег Десятов (студент ФЕА) – дев'ятий голова Студентської ради (з 2009 по 2012 роки). Його команда започаткувала велику кількість нових проектів, зокрема: "Дні КПІ", "Битва факультетів", "Школа органів студентського самоврядування" та інші. Конкурси "Королева КПІ" та "Містер КПІ" виходять на новий якісний рівень та стають відомими по всій країні. Також проводилася адміністративна робота, результатом якої стало прийняття в 2010 році нового положення "Про студентське самоврядування", представників студентських рад включають до всіх комісій університету.

Максим Гусак (студент ФЕА) – десятий голова Студентської ради (з 2012 по 2014 роки). Відзначився активною роботою щодо працевлаштування студентів, було проведено низку зустрічей з представниками українських та міжнародних компаній. Регулярно проводилися зустрічі студентів з відомими успішними особистостями.

Дмитро Афансьєв (студент ФАКС) – одинадцятий голова Студентської ради (з 2014 по 2015 роки). У цей час було розроблено нове положення "Про студентське самоврядування" відповідно до нового Закону України "Про вищу освіту", його ухвалили на конференції 26 березня 2015 року. У результаті вперше студенти отримали право голосу та почали обирати голову Студентської ради університету терміном на один рік шляхом прямих таємних виборів. За результатами першого такого голосування восени 2015 року головою було обрано Дмитра Афансьєва. Студентська рада активно працює за двома напрямами: розвиток освітніх шкіл для студентів та представлення їх інтересів на різних рівнях, спрямованих на реформування молодіжної та освітньої політики.

Андрій Єрофєєв (студент РТФ) – дванадцятий голова Студентської ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (з 2016 по 2018 роки). Студентська рада продовжує організовувати традиційні університетські проекти: "Містер та Королева КПІ", "Битва факультетів", різноманітні освітні школи для студентів, активно підтримує діяльність студентських рад факультетів.

За роки існування Студради університету кожен керівник організації мав десятки, а то й сотні активних студентів у своїй команді. Така віддана робота студентів для студентів робить КПІ ім. Ігоря Сікорського потужним університетом країни, який задає темп для розвитку інших молодіжних організацій по всій країні. У свою чергу, студентське середовище підвищує вимоги до свого головного органу, який представляє їх інтереси. З'являються різні бачення майбутнього розвитку організації, що й змушує Студентську раду КПІ ім. Ігоря Сікорського бути організацією з відповідальною місією об'єднання активного молодого покоління, яке невдовзі трансформується в демократичне громадянське суспільство нового зразка в Україні.

В.Солонуха, секретар Студради 2007–2012 рр.,
Д.Афанасьєв, голова Студради 2014–2016 рр.
На фото голови Студентської ради КПІ різних років. Зліва направо Олег Брагінський, Андрій Бабенко,Дмитро Кисилевський, Максим Тайокін, Олександр Рощин, Олег Десятов