Чому “не завдяки, а всупереч”?

Людство у своєму розвитку впродовж останніх трьох століть пройшло через кілька так званих технологічних укладів, тобто сукупностей певних галузей, пов’язаних з відповідними технологічними принципами. XX століттю притаманне запровадження III і IV технологічних укладів. Останні два десятиліття розвинені країни світу активно вкладали кошти в розвиток технологій п’ятого технологічного укладу. В Україні на початку ХХІ століття найбільш результативним виявилося впровадження телекомунікаційних технологій (насамперед мобільного зв’язку, Інтернету), завдяки чому подолано майже 20–30-річне відставання систем зв’язку від провідних країн світу, хоча і сьогодні впровадження в Україні найбільш новітньої телекомунікаційної технології LTE ще не розпочато. Україна серйозно відстала від впровадження інших технологій п’ятого укладу, а на зміну йому провідні країни світу розпочали вже впровадження технологій шостого укладу. Базисом технологій шостого укладу має стати, зокрема, поєднання комп’ютерних технологій з нано- та біотехнологіями, буде поступово відбуватися перехід до економіки знань, сприйняття та обробки невичерпних інтелектуальних інформаційних ресурсів.

Подолання суттєвого відставання України в освоєнні технологій п’ятого укладу та вирішенні проблем шостого технологічного укладу можливе лише за адекватного затребування досягнень науки та створення умов для отримання вченими України нових знань та їх практичного використання.

Але, на жаль, нерозуміння усіма владами незалежної України ролі науки як базису інноваційного розвитку економіки обумовило зменшення наукоємності валового внутрішнього продукту України до 0,7 %, тоді як у розвинених країнах цей показник сягає 60–80 %. За роки незалежності в Україні чисельність науковців-дослідників скоротилася в 3 рази і становить нині 0,7 % зайнятого населення країни (в сусідній Білорусі – 1,3 %). Сьогодні фінансування наукової та науково-технічної діяльності в Україні майже у 6 разів менше, ніж це передбачено відповідним законом. У всесвітньому рейтингу конкурентоспроможності за останні роки Україна опинилася поруч із африканськими країнами. Це може здаватися неймовірним, але, за свідченням Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, впродовж останніх 11 років жодну з рекомендацій українських учених стосовно розвитку країни не було прийнято урядом. Важко назвати іншу ніж наука сферу діяльності, ставлення влади до якої є таким недалекоглядним.

У 2013 р. ситуація ще більше погіршилася. Через хибний механізм фінансування МОН нових тем у 2013 р. обсяг бюджетної тематики університету вперше за останні роки було зменшено майже на 22 %. На 2014 рік МОН заплановано подальше скорочення держбюджетної тематики нашого університету. Через включення коштів госпдоговірної тематики до так званого спеціального фонду бюджету з обслуговуванням через систему Державного казначейства, а не через мережу банків, як це було раніше, в умовах деградуючої економіки держави в 2013 р. ми втратили реальні можливості своєчасного проведення розрахунків за власні зароблені кошти.

Науковці все більш гостро відчувають необхідність і, водночас, неможливість адекватного оновлення науково-лабораторної бази: несправедливі вимоги контролюючих органів щодо оплати науковцями приміщень, які до того ж використовуються в навчальному процесі, проблеми щодо оформлення відряджень, пов’язаних із виконанням наукової тематики тощо в сукупності створили несприятливі умови для наукового пошуку та залучення до наукової діяльності студентів та аспірантів.

Ректор нашого університету М.З.Згуровський, інші вчені намагалися привернути увагу керівництва держави до проблем освіти і науки. У 2013 р. М.З.Згуровський виступав на слуханнях в Комітеті з питань науки та освіти Верховної Ради України, РНБО України, на шпальтах щотижневика “Дзеркало тижня”; М.Ю.Ільченко – на слуханнях у Комітеті з питань науки та освіти й Комітеті з питань свободи слова та інформації Верховної Ради України, на шпальтах тижневика “Дзеркало тижня”. Але ні рекомендацій Парламентського комітету, ні багатьох інших сигналів тривоги за долю науки в Україні від відомих учених країни влада не сприйняла.

Наука та її практичні результати сьогодні адекватно не затребувані в Україні. Тому за умов системної недооцінки ролі науки в державі, стратегію науково-інноваційної діяльності нашого університету в 2013 році ми продовжували здійснювати за принципом не завдяки, а всупереч.

Підготовка наукових кадрів

Факультети й інститути прийняли цього року до аспірантури 168 осіб, з них 158 – на денну форму навчання, 155 – за державним замовленням. Порівняно з попередніми роками державне замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру МОН України скоротило на 20 %, насамперед за рахунок наукових спеціальностей гуманітарного профілю.

Ефективність випуску з аспірантури університету в 2013 році

Кількість захищених дисертацій у межах строку навчання в аспірантурі є основним критерієм ефективності діяльності аспірантури. На визначення показників державного замовлення університету Міністерством освіти і науки України істотно впливає і подальше працевлаштування випускників аспірантури.

У 2013 р. аспірантуру НТУУ “КПІ” закінчили 193 особи, в тому числі 161 – за денною формою підготовки. Захистили дисертації в рік закінчення аспірантури 17 осіб і подали дисертації до розгляду спеціалізованих вчених рад 42 особи. Ефективність випуску з аспірантури в 2013 році становить 31 %. І це при тому, що три підрозділи спрацювали з нульовою ефективністю. Крім того, протягом 2013 р. захистили дисертації 27 випускників аспірантури 2012 р. В цілому за 2013 р. захищено 132 кандидатські дисертації, що є найбільшим результатом за останні 20 років.

Тривалий строк перезатвердження МОН України спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, який іноді становить 6-8 місяців (і це стосується не тільки спецрад, які працюють при нашому університеті), не дав змоги захистити дисертації до кінця 2013 року багатьом випускникам аспірантури, які рекомендовані до захисту ще наприкінці весни – на початку осені. Невтішними є цифри відрахування з аспірантури з різних причин. Третина (47 осіб) відраховані за невиконання індивідуального плану роботи аспіранта, втрату зв’язків з кафедрою та науковим керівником.

У 2013 р. співробітниками, здобувачами та випускниками докторантури університету захищено 16 докторських дисертацій.

У квітні 2013 р. на засіданні нашої Вченої ради розглядалося питання щодо підготовки докторів наук. Нагадаю деякі цифри: 12 кафедр університету не мають у штаті жодного доктора наук, ще 36 кафедр – по одному доктору наук. Це значить, що третина кафедр університету не може самостійно забезпечувати діяльність аспірантури, не говорячи вже про докторантуру (адже для відкриття аспірантури, прийому кандидатських іспитів за фахом необхідна наявність у штаті як мінімум двох докторів наук). Ми проаналізували кількісні параметри підготовки докторів у наших підрозділах. За 10 років ММІ підготував 25 докторів наук; ФЕЛ –13; ПБФ – 12; ФМФ – 9; ТЕФ – 7; ІФФ, ІХФ, ФІОТ, ФММ, ФСП, ХТФ – по 6; ВПІ, ІЕЕ – по 5; ЗФ, ІПСА, ІТС – по 4; РТФ, ФБМІ, ФЕА, ФТІ – по 3; ФБТ, ІСЗЗІ – по 2; ФЛ, ФПМ – по одному. Жодного доктора не підготував ФАКС, як і 54 кафедри – 40 % кафедр університету.

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів найвищої кваліфікації – докторів наук – це справа не одного року, без змін на краще у ставленні до цього питання, без створення сприятливих умов для роботи молодих учених провідний технічний університет країни через десять років за кадровим забезпеченням має ризик скотитися до рівня провінційного коледжу. І це не штучне згущення фарб. Цей сигнал тривоги ґрунтується принаймні на двох аспектах. По-перше, викликає занепокоєння аналіз наданих підрозділами даних щодо резерву кандидатур для вступу в докторантуру на 2014–16 роки. У резерві ММІ – 9 осіб, ІФФ – 7, ІТС і ФІОТ – по 2, ІХФ, ПБФ, РТФ, ТЕФ, ФБМІ, ФЕА, ФММ, ФТІ – по одному, решта підрозділів – жодного.

По-друге, солідний вік наукових керівників аспірантів і консультантів докторантів теж не дає підстав для заспокоєння.

Виконання наукової тематики

Формування наукової тематики досліджень ученими НТУУ “КПІ” в 2013 р. здійснювалось відповідно до пріоритетних тематичних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, визначених законами України. Фінансувалися наукові дослідження та розробки із різних джерел: коштів державного бюджету, програм і проектів у сфері міжнародного наукового, науково-технічного співробітництва, грантів, госпдоговорів тощо.

За рахунок коштів загального фонду державного бюджету в 2013 р. виконувалось 139 науково-дослідних робіт, у т.ч.: фундаментальні – 54 роботи, прикладні дослідження і розробки – 85 робіт. Отримані за тематикою робіт теоретичні та практичні результати впроваджено в навчальний процес, вони використовуються при викладанні нових дисциплін, навчальних курсів, лекцій, лабораторних практикумів. Позитивним явищем в останні роки стало виконання комплексних тем науковцями кількох університетів, кількох факультетів або кількох кафедр нашого університету.

З використанням результатів завершених у 2013 р. держбюджетних робіт опубліковано 56 монографій, 42 підручники та навчальні посібники, захищено 12 докторських дисертацій (14 підготовлено до захисту), 52 кандидатські дисертації (56 підготовлено до захисту), отримано 159 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, опубліковано 1010 статей (у т.ч. 298 статей у журналах, які входять до наукометричних баз даних) і зроблено 1190 доповідей на конференціях різного рівня, в т.ч. міжнародних. До виконання робіт залучалось 650 аспірантів і студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 298 магістерських робіт і 235 дипломних проектів.

Через суб’єктивне «ручне регулювання» процесу конкурсного відбору тем на рівні міністерства, зокрема, виведення наших провідних учених зі складу секцій і Наукової ради міністерства і упереджено негативний до нашого університету механізм розподілу держбюджетних коштів за останні три роки відбувається зменшення обсягів фінансування держбюджетної тематики: 2012 р. – 30,8 млн грн, 2013 р. – 24,5 млн грн, 2014 р. – 20,8 млн грн.

Обсяги фінансування (млн грн.)

Певною альтернативою зазначеній тенденції стали  ініціативні науково-дослідні роботи, які виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів. Тематика таких робіт сформована на кафедрах під керівництвом провідних учених, які очолюють наукові школи та творчі колективи, відповідно до основних тематичних напрямів діяльності кафедр. У 2013 році науково-педагогічними працівниками кафедр виконувались 206 ініціативних науково-дослідних робіт, до яких було залучено понад 1600 викладачів, 200 аспірантів і понад 1000 студентів. З використанням результатів ініціативних НДР у 2013 р. захищено 2 докторські та 35 кандидатських дисертацій, опубліковано 70 монографій, 39 підручників і навчальних посібників з грифом МОН України, 35 з грифом університету, 1915 наукових статей, захищено 159 магістерських робіт і 88 дипломних робіт спеціалістів. Оновлюються та доповнюються новими даними навчальні курси.

У 2013 р. ми продовжували виконувати дослідження в рамках державних науково-технічних програм, зокрема програми “Нанотехнології і наноматеріали”, цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці (3 роботи), за державними замовленнями (2 роботи).

На замовлення 109 підприємств і організацій різних форм власності у 2013 р. виконувалось 132 госпдоговірні НДР (75 – для підприємств та організацій Києва) та 725 договорів на надання науково-технічних послуг. Окремо слід відзначити масштабну діяльність НДЦ “Тезіс” (керівник М.І.Прокоф’єв). Цей центр, надаючи науково-технічні послуги з впровадження комплексних систем захисту інформації, атестації та державних експертиз систем технічного захисту інформації, у 2013 р. виконав роботи з-понад 140 договорів загальним обсягом фінансування понад 2 млн грн. Іншим прикладом плідної наукової діяльності наших учених є вирішення науковою групою професора В.М.Марчевського проблеми досушування плаву аміачної селітри в ПАТ “Концерн Стирол” у місті Горлівка.

У 2013 р. основний внесок в обсяги не держбюджетного фінансування науки (так званого спецфонду) зробили лише 6 підрозділів (із 25): ММІ разом із НВЦ “Надійність” та Органом сертифікації, НДІ телекомунікацій ІТС, РТФ разом із НДЦ “Тезіс”, ФТІ, ФЕА.

У 2013 р. ректорат НТУУ “КПІ” продовжував проведення переговорів та започаткування робіт з низкою відомств, підприємств та організацій в Україні та за кордоном. На замовлення Державної міграційної служби України фахівцями НТУУ “КПІ” (ІТС, ФММ та НДЧ) сформовано технічне завдання на створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами в Україні. По суті сьогодні НТУУ “КПІ” визначено головною проектною організацією зі створення зазначеної системи.

З ініціативи ректора М.З.Згуровського і за підтримки Постійного представника України в ООН Ю.А.Сергєєва науковцями університету за результатами розробок підготовлено матеріали до виступу на засіданні в Штаб-квартирі ООН з питань водоочищення (ІХФ, ХТФ, ІЕЕ, ТЕФ, ММІ, ФЕЛ) та проблем протидії кібернетичній злочинності (ФТІ, ФІОТ, КБ “Шторм”). До виступу Президента України на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 23 вересня 2013 р. була включена інформація про можливості і напрацювання України в галузі кібернетичної безпеки та очищення води (з урахуванням розробок НТУУ “КПІ”) із запрошенням до міжнародної співпраці. 9 грудня 2013 р. в штаб-квартирі міжнародної організації “Південь-Південь” (IOSSC) відбулася презентація проектів НТУУ “КПІ”, Наукового парку та компанії “Технології природи” в галузі очищення води для представників 38 острівних країн, які зацікавлені у вирішенні гострої проблеми відсутності якісної питної води. Підписано Угоду про співробітництво НТУУ “КПІ” з організацією “Південь-Південь співробітництво”, що спрямована на впровадження розробок, знань і досвіду НТУУ “КПІ” у країнах, які входять до цієї організації.

11 грудня 2013 р. у штаб-квартирі Виконавчого директорату Контртерористичного комітету Ради Безпеки ООН ректор університету М.З.Згуровський виступив з презентацією на тему “Безпека у світі конфліктів: динаміка та перспективи”.

Завдяки проведеній великій кількості зустрічей з представниками університетів, компаній, підприємств, організацій країн Європи, Азії, Америки, у 2013 році започатковано нові проекти, підписано нові договори, отримано нові гранти. Із 38 міжнародних проектів і програм, які виконувалися у 2013 р. в НТУУ “КПІ”, 17 пов’язані з науково-технічними питаннями в різних напрямах розвитку науки і техніки – енергетика, енергозбереження, інформаційні технології, телекомунікації, екологія, хімія, медицина.

Наукова діяльність молоді

Нашої особливої уваги потребує наукова діяльність молоді. Підтримка молоді має багатоаспектний характер. Насамперед мова йде про розширення залучення до наукового пошуку найбільш підготовлених студентів, виконання за їх участю наукових розробок кафедр, здійснення самостійних пошукових досліджень, виготовлення дослідних зразків і моделей, розроблення програмних продуктів, написання наукових статей, виступи на наукових конференціях, участь у конкурсах і олімпіадах, що і вимагає триступенева система освіти (бакалавр–магістр–доктор філософії).

У 2013 р. у виконанні НДР брали участь 4140 студентів, у тому числі з оплатою – 138. Кількість останніх порівняно з минулими роками знизилась на 46 %.

У 2013 р. в КПІ зросла кількість науково-педагогічних і штатних наукових працівників віком до 35 років до 797 осіб (у 2012 р. було 724). Залишилися працювати 75 (у 2012 р. – 44) випускників аспірантури та 39 (у 2012 р. – 35) молодих випускників університету.

Яскравим прикладом науково-інженерної розробки молодих науковців є створена вперше в Україні колективом студентів, аспірантів і молодих науковців ТЕФ, РТФ, ІТС під керівництвом досвідченого вченого к.т.н. Б.М.Рассамакіна експериментальна льотна модель наносупутника міжнародного формату “cubesat” вагою близько 1 кг і розмірами 10х10х10 см. Запуск наносупутника планується в березні цього року.

Плідну роботу провадить Наукове товариство студентів і аспірантів, де головою є студент п’ятого курсу ФІОТ Т. Бойків. У 2013 р. цією організацією було проведено низку цікавих заходів, у тому числі Восьму відкриту міжнародну студентську олімпіаду з програмування імені С.О.Лебедєва та В.М.Глушкова “KPI-OPEN” та Восьму Міжнародну літню школу “Досягнення та застосування сучасних інформатики, математики та фізики” (ААСІМР-2013) та ін.

За відмінну навчальну та науково-дослідну діяльність молоді науковці університету отримали в 2013 р. низку нагород. Серед них 20 стипендій Президента України, 320 інших нагород (іменні стипендії, премії та гранти). Лідерами є такі підрозділи: ІФФ, ІПСА, ІТС, ФММ, ТЕФ, ІХФ, ХТФ.

У 2013 р. за активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук згідно з наказом МОН України 24 студенти університету нагороджені дипломами Міністерства освіти і науки України, зокрема: дипломами І ступеня – 6, ІІ ступеня – 11, ІІІ ступеня – 7. Крім того, наші студенти брали участь і стали переможцями багатьох міжнародних конкурсів, зокрема в Росії, Китаї, Німеччині, Болгарії, Угорщині.

У роботі із науковою молоддю маємо враховувати наступне. Під час стажування та навчання в найкращих наукових і навчальних закладах за кордоном наші кращі магістранти демонструють високий рівень підготовки і отримують пропозиції щодо подальшого навчання, в тому числі і в аспірантурі провідних вишів Європи та Америки. Тобто, ми самі, свідомо, за державні кошти України готуємо висококласних фахівців для світових наукових центрів. Одною з ключових причин, через яку найкращі магістри нашого університету надають перевагу аспірантурі за кордоном, а потім залишаються там для продовження наукових досліджень, є рівень матеріального забезпечення та оснащення наукових лабораторій закордонних вишів. Масштаби еміграції талановитої молоді за кордон сьогодні набувають загрозливих розмірів – а це вже питання національної безпеки держави.

Інноваційна діяльність

Результативність інноваційної діяльності інтегрально оцінюється кількістю впроваджених у виробництво інноваційних проектів, проданих ліцензій, отриманих документів, що захищають об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ), створених стартапів – компаній (можливо, навіть ще не юридичних осіб), які знаходяться на стадії розвитку і будують свій бізнес на основі інноваційних ідей або нових технологій.

Фахівцями із Силіконової долини та Європейського Союзу вже проведено серію тренінгів з питань трансферу технологій для наших науковців. Керівникам структурних підрозділів і держбюджетних тем, провідним науковцям університету для підвищення рівня своєї обізнаності в організації малого бізнесу, механізмів здійснення комерціалізації інноваційних проектів у 2014 році пропонується пройти  відповідне навчання в Інституті підвищення кваліфікації НТУУ «КПІ».

До створення перших стартапів за інноваційними розробками у нас в університеті найближче підійшли переможці конкурсу інноваційних проектів 2012 р. – колективи на чолі з В.Б.Максименком (ФБМІ), О.Ф.Луговським (ММІ), І.А.Левандовським (ХТФ). Вони проводять маркетингові дослідження, розробляють бізнес-плани, роблять презентації своїх проектів потенційним інвесторам та венчурним фондам. Розпочали підготовку до створення стартапів інші науковці, зокрема д.т.н. В.Й.Котовський, розробка якого нового покоління металокерамічних рентгенівських трубок отримала високу оцінку на Ризькому міжнародному бізнес-форумі з комерціалізації наукових проектів.

У 2013 році надзвичайно активно працювали фахівці Наукового парку “Київська політехніка”. В їхньому доробку були численні заходи, переговори, презентації, пошук іноземних партнерів, укладені угоди тощо. Насамперед було організаційно підготовлено презентації в Нью-Йорку науково-інноваційних програм з очищення води та глобальної безпеки, включаючи кібербезпеку. Серед інших визначних подій відмітимо такі: Другий Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів “Sikorsky Challenge 2013”, на який було подано 95 проектів; створення за результатами проведення цього фестивалю в листопаді 2013 р. венчурного фонду “Sikorsky Challenge” з партнером Наукового парку – корпорацією “Бізнес конгрес”; проведення за активною участю науковців ФТІ Всеукраїнського конкурсу інноваційних продуктів для інформаційної безпеки банківської системи “Антикібер-2013”.

У 2013 році Науковим парком всього укладено 13 партнерських договорів на виконання інноваційних проектів і виконувалося 18 договорів на науково-технічні роботи на суму 2,70 млн грн.

Науковці університету беруть активну участь у виконанні проекту Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) з більш чистого виробництва. Зокрема, на 17 підприємствах Київського та Вінницького регіонів вжито заходів з ресурсоефективного та більш чистого виробництва, які сприятимуть зменшенню викидів вуглекислого газу до 2800 т/рік, скороченню споживання енергії (природного газу та електроенергії) сумарно до 12,5 тис. МВт.год і скороченню споживання води до 52 тис. м3.

З метою вдосконалення існуючої в НТУУ “КПІ” системи набуття прав на об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ), їх охорони та захисту розроблено і наказом ректора затверджено Положення про взаємодію учасників, які працюють з ОПІВ в НТУУ “КПІ. Це Положення визначило послідовність дій учасників з ОПІВ щодо проведення оцінки і постановки на бухгалтерський облік ОПІВ, укладення ліцензійних договорів і передачу прав на ОПІВ.

У 2013 р. працівниками, аспірантами та студентами університету було подано 169 заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі й промислові зразки. У співавторстві зі студентами університету було подано 52 заявки. За цей же період було отримано 135 патентів на винаходи та корисні моделі, з яких 10 на винаходи і 125 на корисні моделі (43 у співавторстві зі студентами). У 2013 р. також подано 6 заявок та отримано 10 свідоцтв про реєстрацію авторського права.

У 2013 році продовжено роботу з постановки на бухоблік ОПІВ. На кінець 2013 р. на бухгалтерському обліку перебувають 107 об’єктів, з яких 6 свідоцтв на знаки для товарів і послуг, 30 патентів на винаходи та 71 патент на корисні моделі. Також визначено перелік ОПІВ, які не можуть бути поставлені на бухгалтерський облік.

У 2013 р. було оформлено 3 ліцензійні договори на право використання ОПІВ. Це дає винахідникам можливість для отримання сталого доходу у вигляді роялті або паушального платежу.

Наукові підрозділи університету в 2013 р. брали участь у 150 вітчизняних виставках, де продемонстрували 497 експонатів, та у 57 виставках за межами України, де продемонстрували 77 експонатів і взяли участь у проведенні науково-технічних конференцій, форумів, інших рекламно-інформаційних заходів. На виставках отримано 42 нагороди.

Інформаційні портрети підрозділів і університету

Сьогодні важливу роль відіграє поінформованість про результати наукової та інноваційної діяльності. Наш підрозділ “КПІ-Телеком” створив сучасну швидкісну інформаційно-телекомунікаційну мережу обміну інформаційними ресурсами між усіма навчальними корпусами, гуртожитками, в тому числі безпроводового доступу – найбільшу серед усіх ВНЗ України. Вона має швидкісний до 10 Гбіт/с доступ до Української науково-навчальної мережі УРАН, а також до європейської GEANT-2 і мережі Інтернет. У грудні 2013 року сумарна ємність каналів у світові сегменти мережі Інтернет досягла 3 Гб/с. На хостингу НТО “КПІ-Телеком” станом на грудень 2013 р. розміщені 434 сайти, відкрито близько 1700 поштових скриньок співробітникам університету.

Лабораторія “Інформ” НТО “КПІ-Телеком” провадить розвиток і супроводження інформаційних сайтів університету різного призначення та нових допоміжних інформаційних систем. З жовтня 2011 р. ця лабораторія розраховує рейтинг сайтів інститутів і факультетів, рейтинги кафедр.

Слід зазначити, що регулярно виставляють новини ФСП, ФТІ, ІЕЕ, кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів i систем (ПБФ), кафедра інтегрованих технологій машинобудування (ММІ), системного проектування ІПСА. Але велика кількість факультетів і кафедр не працюють над розширенням та актуалізацією контенту на власному Web-ресурсі. У світовому рейтингу Webometrics у липні 2013 р. ми значно погіршили свої позиції, перемістившись із 510 місця на 1006.

Науково-технічна бібліотека у 2013 р. організувала доступ до повнотекстових електронних освітніх і наукових ресурсів через свій сайт. До переліку цих ресурсів належать передплачені бази даних (БД) і БД з безоплатним доступом на основі ліцензійних угод (8), ресурси відкритого доступу (Open Access) (86), власна БД (1) – Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ “КПІ” (ElAKPI).

Станом на кінець 2013 р. ElAKPI налічує 5441 документ: 2794 статті, 790 дисертацій та авторефератів, 335 звітів про науково-дослідні роботи, 228 матеріалів конференцій, семінарів, 1294 навчальні та методичні посібники.

Ресурси відкритого доступу (Open Access), посилання на які розміщено на сайті бібліотеки, включають 86 БД за такими тематичними напрямами: фізика, хімія, хімічні технології, математика, техніка та технології, комп’ютерні науки, екологія, біологія, медицина, суспільно-політичні та економічні науки, бібліотечна справа. Окремо виділена колекція “Патенти, стандарти”, в якій міститься 23 посилання на відповідні ресурси, серед яких Федеральний інститут промислової власності (Роспатент); Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ); Національна патентна класифікація США; Патентне відомство Великобританії та ін.

У Державному політехнічному музеї у 2013 р. побувала 21 тисяча відвідувачів, з яких 60 % – школярі та студенти. Музей відвідали 86 іноземних делегацій. Фонди музею поповнилися 1647 одиницями експонатів. Проводилися наукові читання з циклу “Видатні конструктори України”, науково-практичні конференції, семінари та круглі столи, державна експертиза предметів техніки, виставки, підготовка та публікація наукових праць та ін.

Станом на кінець 2013 року в національному рейтингу серед інших університетів України НТУУ “КПІ” займає лише п’яту-шосту позиції за міжнародними показниками цитування у базі Scopus, але за останні три роки спостерігається позитивна динаміка кількісних показників публікацій і цитування науковців НТУУ “КПІ” в журналах, що входять до бази даних Scopus: кількість публікацій зросла з 3468 у 2011 р. до 4138 у 2013 р., кількість цитувань, відповідно, з 5345 до 7121, Індекс Гірша – з 30 до 33.

До сотні найбільш цитованих у Scopus науковців – працівників українських інституцій входять двоє співробітників НТУУ “КПІ”: завідувач кафедри органічної хімії ХТФ А.А.Фокін (99 статей, 2168 посилань, індекс Гірша – 25; з виключенням самоцитування, відповідно, 1405 посилань, індекс Гірша 17) і професор ФЕА С.М.Пересада (44 статті, 1406 посилань, індекс Гірша – 17; з виключенням самоцитування, відповідно, 1306 посилань, індекс Гірша 16).

З метою більш точного обрахування параметрів цитування науковці університету мають зареєструватися в єдиному уніфікованому загальносвітовому ідентифікаторі вченого ORCID (http://orcid.org), який використовується Scopus, Web of Science та ін.

Необхідно забезпечити присутність усіх наукових видань університету на регулярній основі в базах даних: УРБД “Україніка наукова” та УРЖ “Джерело” (ІПРІ), Наукова періодика України (НБУВ), ВІНІТІ (Росія), Наукова електронна бібліотека та Російський індекс наукового цитування (Росія), БД DOAJ (Directory of Open Access Journals), БД Index Copernicus.

З метою підняття рівня наукових видань НТУУ “КПІ” потрібно запровадити їх видання на єдиній технічній платформі Open Journal Systems (OJS), започаткувавши корпоративний проект “Наукова періодика НТУУ “КПІ” в рамках проекту “Наукова періодика України” через асоціацію “УРАН”.

Визнання досягнень науковців університету

У 2013 р. присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки д.т.н., проф. Л.О.Кєсовій, д.т.н. О.М.Шмирєвій (посмертно), д.т.н., проф. О.І.Рибіну, к.т.н., доц. В.С.Вунтесмері, к.ф.-м.н. О.О.Зінченку (посмертно), д.т.н., проф. А.М.Олексійчуку.

Щорічні Премії Президента України для молодих учених у 2013 р. присуджено к.т.н., доц. ІФФ А.В.Тітову, кандидатам технічних наук, ст. викладачам ВПІ Я.В.Зоренку, А.В.Несхозієвському та В.М.Скибі.

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм орденом “За заслуги” I ступеня нагороджено академіка НАН України, д.т.н., проф. Ю.І.Якименка.

Професор Інституту телекомунікаційних систем Л.С.Глоба нагороджена Грамотою Верховної Ради України.

Ректора НТУУ “КПІ” академіка НАН України М.З.Згуровського нагороджено Академічною нагородою Святого Володимира Академії наук вищої школи України і Кавалерським Хрестом Ордена Заслуг Республіки Польща, а також йому присвоєно звання офіцера Ордена Академічних Пальм Республіки Франція.

Інтегральний рейтинг підрозділів університету за питомими показниками наукової та інноваційної діяльності у 2013 році

Прикінцеві слова

Таким чином, намагаючись втілювати в життя основні положення Стратегії розвитку НТУУ “КПІ” на період 2012–2020 роки, акцентуючи увагу на розвитку університету дослідницького типу, науковці університету у звітному році продовжували отримувати вагомі практичні результати своєї діяльності, вирішувати актуальні завдання загальнодержавного значення, досягати показників науково-інноваційної діяльності, що мають вагоме значення для участі університету у світовому рейтингу QS, та відповідно до критеріїв дослідницького університету України. Все це досягнуто в умовах економічної та соціальної нестабільності, недооцінки ролі науки в державі як головного чинника розвитку економіки і суспільства.

Тож словами подяки усім науковцям КПІ за їхню якісну, високопрофесійну, результативну, багаторічну, визнану державою наукову працю я завершую свій виступ.

З виступу проректора з наукової роботи академіка НАН України М.Ю.Ільченка на Вченій раді НТУУ "КПІ" 21 січня 2014 р.

Дата події