Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: 8.6. Рейтингова система оцінювання результатів навчання студентів

В університеті оцінювання результатів навчання студентів проводиться з використанням рейтингової системи. В основу рейтингової системи оцінювання (РСО) покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у процесі навчання.

Метою рейтингової системи оцінювання є:

  • інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців;
  • підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, забезпечення систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за результати навчальної діяльності;
  • встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним студентом та своєчасне коригування його навчальної діяльності;
  • забезпечення змагальності та здорової конкуренції у навчанні;
  • підвищення об’єктивності оцінювання результатів навчання студентів;
  • зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період екзаменаційних сесій.

Розмір шкали РСО з кредитного модуля дорівнює 100 балів*.

Межею незадовільного навчання в університеті визначено 59 балів. Рейтингові бали (RD) з КМ, семестровий контроль з яких передбачений у вигляді заліку, формується як сума всіх, отриманих студентом за результатами поточного контролю балів rK, а також заохочувальних r3 і штрафних балів rШ:

.

Якщо наприкінці семестру після проходження всіх контрольних заходів з КМ студент отримав не менше 60 рейтингових балів, а також виконав умови допуску до семестрового контролю ** з цього КМ, він отримує позитивну оцінку.

Переведення рейтингових балів з кредитного модуля RD до оцінок за університетською шкалою здійснюється відповідно до табл. 2.

Таблиця 2. Переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою

Рейтингові бали, RD Оцінка за університетською шкалою
95 ≤ RD ≤ 100 Відмінно
85 ≤ RD ≤ 94 Дуже добре
75 ≤ RD ≤ 84 Добре
65 ≤ RD ≤ 74 Задовільно
60 ≤ RD ≤ 64 Достатньо
RD < 60 Незадовільно
Невиконання умов допуску до семестрового контролю Не допущено

 

У разі, якщо сума рейтингових балів менша ніж 60, але виконані умови допуску до семестрової контролю з цього КМ, студент виконує на останньому за розкладом занятті залікову контрольну роботу.

З метою посилення зацікавленості студентів у якісному виконанні індивідуальних семестрових завдань рейтингові бали з КМ у разі виконання залікової контрольної роботи рекомендується визначати як суму балів за залікову контрольну роботу r3KР  та балів за виконання індивідуального семестрового завдання rС3.

За бажанням, студент має право на участь у заліковій контрольній роботі з метою підвищення попередньої оцінки.

Схему функціонування РСО з кредитних модулів, семестровий контроль з яких передбачений у вигляді заліку (РСО-1) надано на рис. 2.

Рис. 2. Схема функціонування РСО-1
Рис. 2. Схема функціонування РСО-1

Рейтингові бали (RD) з кредитних модулів, семестровий контроль з яких передбачений у вигляді екзамену, формується як сума балів поточної успішності навчання стартового рейтингу та екзаменаційних балів rE.

RD= rc+ rE

Базове значення RC визначається у межах 40-60 балів. Умови допуску студента до екзамену з певного КМ такі самі, як у РСО-1, крім того, може бути встановлено додаткову умову – значення стартового рейтингу має бути не менше 50 % від базового значення RC.

Схему функціонування РСО з кредитних модулів, семестровий контроль з яких передбачений у вигляді екзамену (РСО-2) надано на рис. 3.

Рис. 3. Схема функціонування РСО-2
Рис. 3. Схема функціонування РСО-2

Переведення рейтингових балів з кредитного модуля RD до оцінок за університетською шкалою здійснюється згідно з табл. 2.

Детально методику складання РСО та її функціонування викладено у відповідних рекомендаціях. 11

* Без урахування заохочувальних (штрафних) балів.

** Умовами допуску студента до семестрового контролю з певного КМ є зарахування семестрового індивідуального завдання (якщо воно передбачено робочим навчальним планом) і відсутність заборгованостей з лабораторних робіт, комп’ютерних практикумів (див. п.п. 7.1, 7.2 та п. 8.6 цього Положення).

11 Рейтингові системи оцінювання результатів навчання: Рекомендації до розроблення і застосування [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.П.Головенкін. – Електронні текстові дані (1 файл: 364 Кбайт). – Київ : КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2018. – 20 с.