Практична підготовка студентів університету є обов'язковим компонентом
освітньо-професійної/освітньо-наукової програм підготовки здобувачів вищої освіти і має на меті набуття студентом (аспірантом) професійних компетенцій.

Метою практики є узагальнення та закріплення отриманих в університеті
навичок практичної діяльності, оволодіння професійним досвідом і умінням
самостійної трудової діяльності в умовах підприємства, установи, організації, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

Практична підготовка студентів здійснюється шляхом проходження ними
практики на підприємствах, в установах та організаціях (далі база практики)
згідно з укладеними університетом договорами або у структурних підрозділах університету, що забезпечують практичну підготовку.

Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійною і освітньо-науковою програмами підготовки здобувачів вищої освіти, що відображаються в навчальних планах, терміни проведення практик визначаються графіком навчального процесу.

Методичні рекомендації з питань організації практики студентів та складання робочих програм практики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [Текст]