Журналу “НАУКОВІ ВІСТІ НТУУ “КПІ” – 10 РОКІВ!

26 вересня 1997 р. Міністерством інформації України було зареєстровано нове видання – журнал “Наукові вісті Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Саме цю дату можна вважати днем народження нашого журналу.

Цій події передувало рішення Вченої ради університету (травень 1997 р.) про заснування з ініціативи проректора з наукової роботи М.Ю.Ільченка загальноуніверситетського багатопрофільного науково-технічного журналу.

Ідея заснування такого видання виникла через те, що незважаючи на наявність наукових журналів і збірників, які видавались окремими підрозділами університету до 1997 р., вони не охоплювали всі основні напрямки роботи підрозділів університету. Тож у багатьох науковців виникали труднощі з опублікуванням результатів своєї наукової роботи і тому, як йшлося в наказі ректора №2-81 від 18 травня 1997 р., новий журнал засновувався “з метою створення умов для плідної наукової роботи викладачів, науковців, докторантів, аспірантів та здобувачів наукових ступенів університету”. Крім того, заснування журналу мало на меті інформувати наукову громадськість про напрямки роботи і рівень наукових досягнень фахівців нашого університету.

Багатопрофільний журнал мав забезпечити опублікування результатів досліджень за науковими напрямками, що охоплюють коло наукових інтересів співробітників університету, тому за основними напрямками роботи університету було сформовано спочатку 9, а на сьогодні – 11 розділів журналу, а саме: економіка та організація виробництва; електроніка, радіотехніка та засоби телекомунікацій; енергетика та енергогенеруючі технології; інформаційні технології, системний аналіз та управління; матеріалознавство та машинобудування; приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка; проблеми біотехнології; проблеми енергозбереження; проблеми хімії та хімічної технології; соціальні та гуманітарні проблеми освіти; теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук.

Для забезпечення високого наукового рівня матеріалів (рукописів статей) перед їх авторами були поставлені досить високі вимоги щодо змісту й актуальності матеріалів досліджень.

Кожний рукопис статті рецензується фахівцями за напрямом на рівні доктора наук із числа редакційної ради журналу або відомих докторів наук, запрошених ззовні. Актуальність статей оцінюється редакційною колегією, до складу якої входять: головний редактор – академік НАН України М.З.Згуровський, заст. головного редактора – член-кореспондент НАН України, професор М.Ю.Ільченко, відповідальний секретар – доктор технічних наук, професор Г.Ф.Бублик і тринадцять членів редколегії – кураторів наукових напрямків, – серед яких два члени-кореспонденти НАН України (Ю.І.Якименко і Д.Ф.Чернега) й одинадцять докторів наук, професорів університету (М.І.Бобир, В.Ю.Горчаков, О.В.Збруцький, О.А.Молчанов, І.В.Недін, Б.В.Новіков, О.М.Новіков, А.В.Праховник, Є.М.Письменний, В.П.Сігорський, О.Г.Юрченко). При редакційній колегії працює редакційна рада, яка складається із провідних фахівців (академіків, членів-кореспондентів НАН України, докторів наук) з відповідних галузей наук.

Журнал “Наукові вісті НТУУ “КПІ” україномовний. У його редакції працюють високоосвічені, досвідчені редактори – В.Г.Мельник і Т.С.Мельник, – які раніше редагували провідні наукові видання України, а також висококваліфіковані фахівці з комп’ютерної верстки – О.М.Нестеренко і О.С.Фрадін. Уся робота з формування журналу, періодичність якого становить шість номерів на рік, проводиться в редакції, яку очолює Л.Д.Калько.

Рівень журналу за 10 років існування істотно підвищився, і сьогодні “Наукові вісті НТУУ “КПІ” користуються повагою і заслуженим авторитетом не тільки серед науковців України – співробітників інших вищих навчальних закладів України, науково-дослідних установ Академії наук і відомчих установ України. В журналі друкуються також результати досліджень науковців й інших держав – Італії, Росії, Німеччини, Польщі, Франції, США та ін. Але, звичайно, науковці університету мають пріоритетне право на першочергове опублікування в журналі результатів своїх досліджень, тому частка їхніх статей у кожному номері журналу залишається незмінно високою і становить понад 70 %. Загалом за час свого існування у 53 номерах журналу надруковано близько 1200 статей, авторами яких було понад 2600 науковців.

Журнал є фаховим з таких галузей науки (за всіма групами спеціальностей), як фізико-математичні, хімічні, технічні, біологічні та економічні, тобто майже з усіх напрямків наукової діяльності університету.

Починаючи з 2005 р. журнал реферується в Українському реферативному журналі “Джерело” Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, а також в Реферативному журналі Всеросійського інституту наукової і технічної інформації Російської академії наук (ВІНІТІ РАН).

Журнал включений до Каталогу періодичних видань України і з 2000 р. розповсюджується за передплатою.

Анотації усіх статей кожного номера журналу розміщуються на сторінці “Наукові видання” загальноуніверситетського сайту.

У 2006 році університет уклав ліцензійну угоду з EBSCO Publishing (США), виконання умов якої має сприяти популяризації наукових здобутків науковців НТУУ “КПІ” в країнах-споживачах послуг цієї організації.

Журнал постійно розвивається й удосконалюється. В колективі редакції панує атмосфера взаєморозуміння і відповідального ставлення до роботи, чуйних і доброзичливих стосунків з авторами.

Ми пишаємося своїм журналом і докладатимемо й надалі багато зусиль для підвищення наукового рівня, актуальності й затребуваності опублікованих у ньому результатів досліджень, щоб він міг стати справжньою візитівкою нашої улюбленої alma mater – знаного у світі Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Oct 8, 2007 || Автор: Г.Ф. Бублик, відповідальний секретар журналу “Наукові вісті НТУУ “КПІ”, д.т.н, проф.