[Проєкт] Зміни до Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського

22 квітня 2021 року відбудеться Конференція трудового колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського. Конференція проходитиме в форматі відеоконференції на платформі Zoom. Серед інших питань на її розгляд і затвердження виносяться зміни до Статуту університету, проєкт яких надається на загальне обговорення. Зауваження і пропозиції до проєкту можна подавати до 22 квітня на електронну адресу info_profkom@kpi.ua

Проєкт
Зміни до Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського
Порівняльна таблиця

Стара версія Зміни, що пропонуються

1.6. Університет ─ багатогалузевий технічний вищий навчальний заклад, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових, навчально-наукових та науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність.

1.6. Університет ─ багатогалузевий технічний заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними рівнями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових, навчально-наукових та науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність.

1.9. Мовою викладання в Університеті є державна мова України.

1.9. Мовою освітнього процесу в Університеті є державна мова.

1.19. Права Університету, як автономного закладу освіти:

11) приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науковопедагогічного працівника;

19) утворювати відповідно до законодавства загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами місцевого самоврядування, інститути, структурні підрозділи, які здійснюють підвищення кваліфікації, інші структурні підрозділи без надання їм статусу юридичної особи або наданням окремих прав юридичної особи;

20) бути засновником або співзасновником наукових, технологічних парків, інших структур інноваційного типу, а також юридичних осіб, які провадять свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої, інноваційної діяльності Університету та/або забезпечують виконання його статутних завдань;

41) розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;

47) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

1.19. Права Університету, як автономного закладу освіти:

11) 'приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії/доктора мистецтва, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;

19) утворювати відповідно до законодавства заклади загальної середньої освіти за погодженням з органами місцевого самоврядування; виступати засновником чи співзасновником закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, коледжів;утворюватиінститути, структурні підрозділи, які здійснюють підвищення кваліфікації, інші структурні підрозділи без надання їм статусу юридичної особи або наданням окремих прав юридичної особи;

20) формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів;

41) самостійно визначати статті та обсяги витрат власних надходжень;

47) реалізовувати згідно із законодавством прилади, устаткування, матеріали, підручники, посібники та іншу наукоємну продукцію, майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності тощо;

48) надавати науково-технічні послуги, здійснювати рекламні заходи;

49) розробляти автоматизовані системи управління, телекомунікаційні системи і створювати мережі програмно-технічних комплексів, зокрема спеціального призначення для державних органів, а також інших замовників;

50) проводити в установленому порядку сертифікацію, випробування і стандартизацію новітнього устаткування та обладнання різного призначення вітчизняного і закордонного виробництва;

51) проектувати, виготовляти та постачати елементи, системи і розробляти та впроваджувати технології, спрямовані на підвищення рівня безпеки робіт із джерелами іонізаційного та електромагнітного випромінювання, радіоактивними відходами, ядерним устаткуванням;

52) провадити діяльність з придбання, перевезення, зберігання, використання, знищення хімічних речовин, у тому числі прекурсорів;

53) проводити роботи з екологічного, енергетичного та енергоекологічного аудиту та розробляти документи, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;

54) отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян, приватних установ та благодійних фондів;

55) здійснювати капітальне будівництво та реконструкцію об'єктів Університету для розроблення нових технологій, дослідно-експериментальних зразків продукції, а також ремонт і благоустрій житла, садових будиночків, гаражів, сховищ, складських приміщень та надвірних будов;

56) проводити в установленому порядку експортно-імпортні операції для навчальних, наукових і господарських потреб та придбавати товари народного споживання для забезпечення потреб колективу;

57) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

1.18. Університет здійснює свою діяльність за принципом досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах його життєдіяльності шляхом забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі, спрямованих на усунення дисбалансу під час реалізації прав та свобод, наданих їм Конституцією і законами України.

3.2. До організаційної структури Університету входять: департаменти, управління, відділи, факультети, навчально-наукові інститути, філії, центри, кафедри, лабораторії, наукові структури, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу», Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації, Кафедра військової підготовки, Державний політехнічний музей та інші структурні підрозділи.

3.2. До організаційної структури Університету входять: департаменти, управління, відділи, факультети, навчально-наукові інститути, філії, центри, кафедри, лабораторії, наукові структури, Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації, Кафедра військової підготовки, Державний політехнічний музей та інші структурні підрозділи.

6.2.3. Склад Наглядової ради затверджується Міністерством освіти і науки України. Положення про Наглядову раду затверджує голова ради. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Університету.

6.2.3. Склад Наглядової ради затверджується Міністерством освіти і науки України. Положення про Наглядову раду затверджує голова ради. До складу Наглядової ради не можуть входити здобувачі вищої освіти та працівники Університету.

6.3.2. Вчена рада Університету:

7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;

10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

6.3.2. Вчена рада Університету:

7) обирає строком на п'ять роківза конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів (начальників) кафедр, які не можуть перебувати на посаді більш як два строки;

10) затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів;

6.4.2. До складу Вченої ради Університету відповідно до квот, визначних цим Статутом, входять:

1) за посадами: ректор, проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голови профспілкового комітету співробітників Університету;

6.4.2. До складу Вченої ради Університету відповідно до квот, визначних цим Статутом, входять:

1) за посадами: ректор, проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету  Університету;

6.5.2. До складу Вченої ради підрозділу входять за посадами керівник підрозділу, заступники керівника, завідувачі кафедр, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються відкритим голосуванням на засіданні кафедри – 1 особа з кафедри, керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації співробітників, керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації студентів та аспірантів підрозділу, керівник органу студентського самоврядування підрозділу.

6.5.2. До складу Вченої ради підрозділу входять за посадами керівник підрозділу, заступники керівника, завідувачі кафедр, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються відкритим голосуванням на засіданні кафедри – 1 особа з кафедри, керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації працівників, керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації студентів підрозділу, керівник органу студентського самоврядування підрозділу.

6.6.6. Ректор Університету призначає керівника факультету (навчально-наукового інституту) строком на п'ять років.

6.6.6. Ректор Університету за згодою більшості від повного складу органу громадського самоврядування факультету (навчально-наукового інституту) призначає керівника факультету (навчально-наукового інституту) строком на п'ять років та укладає з ним контракт.

6.6.8.5. Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов'язків) на посаду ректора Університету особа, яка:

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

7) голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

6.6.8.5. Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов'язків) на посаду ректора Університету особа, яка:

2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

{Пункт 7 частини другої статті 42 визнано таким, що не відповідає Конституції (є неконституційним) згідно з Рішенням Конституційного Суду № 2-р/2017 від 20.12.2017}

6.6.8.8. Брати участь у виборах ректора Університету мають право:

1) кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник вищого навчального закладу;

6.6.8.8. Брати участь у виборах ректора Університету мають право:

1) кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник Університету;

6.6.8.10. Особливості виборчої системи керівника (ректора) ВНЗ регулюються Законом України «Про вищу освіту», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 та цим Статутом.

6.6.8.10. Особливості виборчої системи ректора Університету регулюються Законом України «Про вищу освіту», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 та цим Статутом.

6.6.8.12. З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, Міністерство освіти і науки або уповноважений ним (ними) орган (особа) укладає контракт строком на п'ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання.

6.6.8.12. Обраною ректором Університету вважається особа (кандидатура), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру - більше 50 відсотків голосів осіб, які взяли участь у голосуванні. З цією особою Міністерство освіти і науки або уповноважений ним (ними) орган (особа) укладає контракт строком на п'ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання, визначаючи у контракті цільові показники діяльності закладу вищої освіти, досягнення яких повинна забезпечити особа (кандидатура) на посаді керівника закладу вищої освіти в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни для досягнення таких цільових показників.

6.7.4.1. Керівник факультету/навчально-наукового інституту обирається Вченою радою Університету строком на п'ять років з урахуванням пропозицій факультету/навчально-наукового інституту. Ректор Університету укладає з керівником факультету/навчально-наукового інституту контракт.

6.7.4.1. Ректор Університету за згодою більшості від повного складу конференції трудового колективу факультету (навчально-наукового інституту) Університету призначає керівника факультету (навчально-наукового інституту) та укладає з ним контракт.

6.7.4.5. Ректор Університету у разі утворення нового факультету/навчально-наукового інституту, призначає виконувача обов'язків керівника цього факультету/навчально-наукового інституту на строк до проведення виборів керівника факультету/навчально-наукового інституту, але не більш як на три місяці.

6.7.4.5. Ректор Університету у разі утворення нового факультету/навчально-наукового інституту, призначає виконувача обов'язків керівника цього факультету/навчально-наукового інституту на строк до проведення виборів керівника факультету/навчально-наукового інституту, але не більш як на рік.

6.7.4.7. Одна і та сама особа не може бути керівником факультету/навчально-наукового інституту, філії Університету більше ніж два строки.

6.7.4.7. Одна і та сама особа не може бути керівником факультету (навчально-наукового інституту), коледжу, територіально відокремленого структурного підрозділу Університету більш як 10 років.

7.3. Порядок затвердження положень про дорадчі і робочі органи визначається рішенням Вченої ради Університету та вводиться в дію наказом ректора Університету.

7.3. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються рішенням Вченої ради Університету та вводиться в дію наказом ректора Університету.

9.1.6.1. Скликання чергової конференції трудового колективу Університету здійснюється на підставі спільного рішення ректора та профспілкового комітету співробітників Університету, оформленого відповідним протоколом

9.1.6.1. Скликання чергової конференції трудового колективу Університету здійснюється на підставі спільного рішення ректора та профспілкового комітету Університету, оформленого відповідним протоколом

9.1.6.2. Конференція трудового колективу скликається профспілковим комітетом співробітників Університету без погодження з ректором, якщо останній протягом 5 (п'яти) робочих днів не надав згоди на скликання чергової конференції трудового колективу.

9.1.6.2. Конференція трудового колективу скликається профспілковим комітетом Університету без погодження з ректором, якщо останній протягом 5 (п'яти) робочих днів не надав згоди на скликання чергової конференції трудового колективу.

9.1.6.4. Норма представництва делегатів від працівників та студентів (курсантів) факультетів/навчально-наукових інститутів та підрозділів Університету затверджується Вченою Радою Університету за поданням профспілкового комітету співробітників.

9.1.6.4. Норма представництва делегатів від працівників та студентів (курсантів) факультетів/навчально-наукових інститутів та підрозділів Університету затверджується Вченою Радою Університету за поданням профспілкового комітету.

9.1.6.5. До складу делегатів конференції за посадами входять: ректор, проректори, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, головний бухгалтер, голова первинної профспілкової організації співробітників Університету та голова первинної профспілкової організації студентів Університету.

9.1.6.5. До складу делегатів конференції за посадами входять: ректор, проректори, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету Університету та голова профспілкового комітету студентів Університету.

9.1.6.8. Конференція трудового колективу є легітимною в разі присутності на ній не менше 2/3 від загальної кількості обраних депутатів.

9.1.6.8. Конференція трудового колективу є легітимною в разі присутності на ній не менше 2/3 від загальної кількості обраних делегатів.

9.1.6.9. Конференцію відкриває голова профспілкового комітету співробітників.

9.1.6.9. Конференцію відкриває голова профспілкового комітету.

9.1.8.1.Скликання чергової конференції трудового колективу факультету/навчально-наукового інституту здійснюється на підставі спільного рішення декана/директора та профспілкового бюро співробітників, оформленого відповідним протоколом.

9.1.8.1.Скликання чергової конференції трудового колективу факультету/навчально-наукового інституту здійснюється на підставі спільного рішення декана/директора та профспілкового бюро працівників, оформленого відповідним протоколом.

9.1.8.2.Конференція трудового колективу скликається профспілковим бюро співробітників факультету/навчально-наукового інституту без погодження з деканом/директором, якщо останній протягом 5 (п'яти) робочих днів не надав згоди на скликання чергової конференції трудового колективу

9.1.8.2.Конференція трудового колективу скликається профспілковим бюро працівників факультету/навчально-наукового інституту без погодження з деканом/директором, якщо останній протягом 5 (п'яти) робочих днів не надав згоди на скликання чергової конференції трудового колективу

9.1.8.4.Норма представництва делегатів від працівників та студентів (курсантів) кафедр факультету/навчально-наукового інституту затверджується Вченою Радою факультету/навчально-наукового інституту за поданням профспілкового бюро співробітників.

9.1.8.4.Норма представництва делегатів від працівників та студентів (курсантів) кафедр факультету/навчально-наукового інституту затверджується Вченою Радою факультету/навчально-наукового інституту за поданням профспілкового бюро працівників.

9.1.8.5.До складу делегатів конференції факультету/навчально-наукового інституту за посадами входять декан факультету/директор навчально-наукового інституту, заступники декана/директора, провідний бухгалтер, голова профспілкового бюро співробітників та голова профспілкового бюро студентів

9.1.8.5.До складу делегатів конференції факультету/навчально-наукового інституту за посадами входять декан факультету/директор навчально-наукового інституту, заступники декана/директора, провідний бухгалтер, голова профспілкового бюро працівників та голова профспілкового бюро студентів.

9.1.8.9.Конференцію відкриває голова профспілкового бюро співробітників.

9.1.8.9.Конференцію відкриває голова профспілкового бюро працівників.

9.1.10.1. Скликання чергових загальних зборів або конференції трудового колективу структурного підрозділу здійснюється на підставі спільного рішення керівника та профспілкового бюро співробітників, оформленого відповідним протоколом.

 9.1.10.1. Скликання чергових загальних зборів або конференції трудового колективу структурного підрозділу здійснюється на підставі спільного рішення керівника та профспілкового бюро працівників, оформленого відповідним протоколом.

9.1.10.2. Загальні збори або конференція трудового колективу скликається профспілковим бюро співробітників структурного підрозділу без погодження з керівником, якщо останній протягом 5 (п'яти) робочих днів не надав згоди на скликання чергових загальних зборів (конференції) трудового колективу.

9.1.10.2. Загальні збори або конференція трудового колективу скликається профспілковим бюро працівників структурного підрозділу без погодження з керівником, якщо останній протягом 5 (п'яти) робочих днів не надав згоди на скликання чергових загальних зборів (конференції) трудового колективу.

9.1.10.4. Норма представництва делегатів від працівників у разі проведення конференції трудового колективу підрозділу затверджується рішенням профспілкового бюро співробітників.

9.1.10.4. Норма представництва делегатів від працівників у разі проведення конференції трудового колективу підрозділу затверджується рішенням профспілкового бюро працівників.

9.1.10.5. До складу учасників (делегатів) загальних зборів або конференції трудового колективу структурного підрозділу за посадами входять керівник структурного підрозділу, бухгалтер та голова профспілкового бюро співробітників.

9.1.10.5. До складу учасників (делегатів) загальних зборів або конференції трудового колективу структурного підрозділу за посадами входять керівник структурного підрозділу, бухгалтер та голова профспілкового бюро працівників.

9.1.10.7. Загальні збори або конференцію відкриває голова профспілкового бюро співробітників

9.1.10.7. Загальні збори або конференцію відкриває голова профспілкового бюро працівників.

12.4. Голова студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два терміни.

12.4. Голова студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

13.1. В Університеті діють наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, які є частиною системи громадського самоврядування відповідних вищих навчальних закладів.

13.1. В Університеті діють наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, які є частиною системи громадського самоврядування Університету.

16.4. Міжнародне співробітництво здійснюється з метою розширення участі інститутів, факультетів, навчально-наукових інститутів, кафедр, центрів та інших підрозділів в міжнародних освітніх і наукових програмах та проектах для перетворення Університету в інтернаціональний вищий навчальний заклад з високими стандартами якості освіти та науки, входження до групи провідних технічних університетів світу, і для збільшення на цій основі надходжень до Університету, за різними видами міжнародної діяльності.

16.4. Міжнародне співробітництво здійснюється з метою розширення участі інститутів, факультетів, навчально-наукових інститутів, кафедр, центрів та інших підрозділів в міжнародних освітніх і наукових програмах та проектах для перетворення Університету в інтернаціональний заклад вищої освіти з високими стандартами якості освіти та науки, входження до групи провідних технічних університетів світу, і для збільшення на цій основі надходжень до Університету, за різними видами міжнародної діяльності.