Велика честь для університету, коли в його стінах зростають науковці, дослідження яких сприяють подальшому розвитку технічних наук, утверджують високий авторитет вітчизняної науки, а розробки і впровадження нової техніки становлять вагомий внесок, зокрема у забезпечення національної безпеки та оборони. Ми раді вітати професора ФЕЛ Сергія Анатолійовича Найду з присудженням йому Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

 Про нього. Увесь життєвий і творчий шлях Сергія Анатолійовича пов'язаний з Київською політехнікою. Після закінчення в 1992 р. з відзнакою електроакустичного факультету Київського політехнічного інституту він вступив до аспірантури при кафедрі акустики та акустоелектроніки, яку закінчив у 1995 р., і наступного року захистив кандидатську дисертацію "П'єзоелектричні перетворювачі медичних ультразвукових сканерів" (науковий керівник – проф. В.С.Дiдковський). Як перспективному науковцю йому в 2000 – 2002 рр. було призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених. У листопаді 2010 р. вчений захистив докторську дисертацію на тему "Теорія та проектування широкосмугових електроакустичних трактів для медичних приладів" (науковий консультант – проф. В.С.Дiдковський).

Можна назвати такі основні етапи науково-педагогічної діяльності викладача і науковця: 1995–2000 рр. – асистент кафедри акустики та акустоелектроніки; з 2000 р. – доцент цієї кафедри; з 2008 р. виконує обов'язки заступника декана факультету електроніки з навчально-методичної роботи, є головою методичної комісії ФЕЛ, членом Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, членом експертної ради з навчальних видань та членом спеціалізованої вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського; з вересня 2011 р. – професор кафедри акустики та акустоелектроніки. Основним напрямом наукової роботи С.А.Найди є розробка методів побудови i розрахунку, а також створення сучасних i нових широкосмугових медичних електроакустичних приладів для діагностики i лікування.

Про дослідження. Відомо, що навколо людини в процесі її життєдіяльності виникає складна картина фізичних полів. Причому людина водночас зазнає дії зовнішніх полів і сама є їх джерелом. Розподіл фізичних полів у просторі та зміна в часі несуть важливу біологічну інформацію, яку можна використовувати для медичної діагностики та терапії.

До акустичних полів людини, які є найменш дослідженими, належать низькочастотні механічні коливання, отоакустична емісія та акустичне випромінювання ультразвукового діапазону. Для створення або реєстрації акустичних полів необхідна відповідна апаратура, найважливішою частиною якої є електроакустичний тракт. Він містить п'єзоелектричний випромінювач і електричні коливальні контури генератора і приймача. Взаємодія електроакустичного тракту і біологічного об'єкта відбувається в певній смузі частот, і чим вона ширша, тим вище ефективність та інформативність цієї взаємодії.

Вузькосмугові ультразвукові медичні діагностичні та терапевтичні прилади вже використовуються для діагностики і лікування різних захворювань в терапії і аудіометрії. Численні спроби створення медичних приладів, але в широкосмуговому варіанті, робилися і раніше, але не дали бажаних результатів через помилки в розумінні принципу їх роботи.

Напрацювання. Професору С.А.Найді вдалося отримати такі важливi результати:

  • запропоновано широкосмуговий п'єзовипромінювач, що може використовуватися в ультразвукових апаратах для лікування низки захворювань;
  • розроблено широкосмугові п'єзоперетворювачі для ультразвукових сканерів (ехоскопів), які дозволяють здійснювати динамічне частотне сканування і фільтрування ехосигналу вужчою смугою;
  • створено теорію "середнього вуха людини", запропоновано новий метод дослідження і діагностики слуху – вушна ехоспектрометрія, розраховано і створено дослідний зразок апарату. Розроблено метод скринінгу слуху новонароджених, який базується на визначенні за допомогою широкосмугового акустичного слухового ехоскопу індивідуального кількісного параметра норми середнього вуха;
  • розроблено теорію, розраховано і створено дослідний зразок нового приладу ранньої ультразвукової пасивної діагностики – акустотермометра для вимірювання в реальному часі глибинної температури тіла людини.

З ініціативи Сергія Найди на кафедрі акустики та акустоелектроніки відкрито нові спеціалізації: в 2016 р. – "Біоакустичні системи", в 2017 р. – "Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика". У межах цих спеціалізацій науковець як керівник чи відповідальний виконавець зробив свій творчий внесок у виконання державних НДР: "Створення слухового ехоскопу – нового приладу для фундаментальних досліджень і діагностики слуху", "Розробка акустотермометра для ранньої функціональної діагностики і контролю глибинної температури тіла людини", "Розробка нового покоління медичних приладів – широкосмугових ультразвукових фізіотерапевтичних випромінювачів із можливістю одночасного іонофорезу", "Розробка широкосмугового акустичного вушного ехоспектрометра та нової ефективної програми універсального аудіологічного скринінгу новонароджених", "Розробка неінвазивної пасивної акустичної системи нового покоління для вимірювання критичних фізіологічних параметрів головного мозку та внутрішнього вуха людини" і створення нових зразків медичної акустичної техніки.

 Окремі питання з названих розробок пропонувались для магістерських дисертацій і дипломних робіт. Протягом останніх п'яти років під керівництвом професора С.А.Найди захищено 12 бакалаврських робіт, 22 магістерські дисертації, спільно зі студентами опубліковано 23 наукові роботи. Він читає лекції з курсів "Фізична акустика", "Психоакустика", "Наукова робота за темою магістерської дисертації".

Здобутки. У 2016 р. за вагомий внесок у розвиток університету, зміцнення його державного та міжнародного авторитету, виховання висококваліфікованих фахівців науковець був нагороджений Почесною відзнакою Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та плідну науково-педагогічну діяльність у 2015 р. відзначений Подякою,  а в 2017 р. – Грамотою МОН України. У 2013 – 2016 рр. чотири рази поспіль С.А.Найда здобував перемогу в університетському конкурсі "Викладач-дослідник".

Творчий внесок професора С.А.Найди в розвиток медичної акустики становить більше ніж 150 науково-методичних робіт, з них понад 90 статей (14 – у зарубіжних виданнях), 3 монографії (одна – у закордонному виданні англійською мовою), 4 підручники, 17 навчальних посібників з грифом МОН України, Вченої ради та Методради КПІ ім. Ігоря Сікорського. Загальна кількість посилань на публікації професора С.А.Найди складає згідно з базою даних Scopus – 46, h-індекc – 5, згідно з базою даних Google Scholar – 303, h-індекс – 9. Отримано 12 патентів України на винаходи та корисні моделі. За тематикою робіт з медичної акустики під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації.

Професор С. А. Найда відзначається фундаментальними знаннями, науково-педагогічним досвідом і вмінням передавати їх молодому поколінню. Він користується великою повагою і авторитетом серед студентів і професорсько-викладацького складу.

Інф. факультету електроніки