Студент має право:

  • брати участь у формуванні свого індивідуального навчального плану (ІНП);
  • обирати навчальні дисципліни (освітні компоненти) за спеціальністю в межах, передбачених освітньою програмою підготовки та навчальним планом;
  • здійснювати трудову діяльність у позанавчальний час;
  • подавати результати своїх науково-практичних та творчих здобутків до стипендіальної комісії;
  • обирати базу практики з визначеного кафедрою переліку або самостійно підбирати базу практики і пропонувати її для використання за умови повної відповідності цієї бази вимогам програм практики;
  • обирати тему наукового дослідження з числа запропонованих випусковою кафедрою або запропонувати власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки і можливості виконання;
  • безкоштовно користуватися бібліотеками та інформаційними фондами Університету.

Студент зобов'язаний: