Кафедра біотехніки та інженерії (БТІ), Факультет біотехнології і біотехніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 4, пр-т Берестейський 37, к.6/2, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 81 83,
Сайт:

Кафедра біотехніки та інженерії (БТІ) створена Наказом Ректора НТУУ “КПІ” у січні 2001 року як структурний підрозділ факультету біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Це рішення було прийняте згідно вимогам сьогодення щодо пріоритетного розвитку в нашій державі новітніх біотехнологій.

Застосування речовин біотехнологічного походження становить підгрунтя розвитку сучасної цивілізації. Одержання цих продуцентів неможливе без відповідного технічного і наукового забезпечення найрізноманітного цільового призначення.

Кафедра готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст та магістр - підготовки 6.050503 – Машинобудування за спеціальністю 7(8).05050314 – Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв.

На кафедрі БТІ діє наукова школа під керівництвом проф. Карачуна В.В та проф. Мельник В.М. «Шуми і вібрація». Вібрація плоских та оболонкових фрагментів під дією кінематичного та хвильового просторового чинників. Умови виникнення хвильового співпадіння та просторово-частотного резонансів. Реалізація акустично-прозорих конструкцій.

Організовано наукові семінари:

  • «Динаміка багатофазних механічних систем» керівники – проф. Карачун В.В., проф. Мельник В.М.
  • «Динаміка масообміну в апаратах для культивування клітин» Керівники – проф. Ружинська Л.І, доц. Буртна І.А.