Інженерно-хімічний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ІХФ: вул. Політехнічна, 39, навчальний корпус 19, кiмната 506, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: 204-21-27, 204-90-01
E-mail: ixf[at]kpi.ua
URL:
Декан ІХФ: д.т.н., професор, Панов Євген Миколайович
День факультету: 29 квітня
Соціальні мережі Соціальні мережі

Кафедри iнженерно-хiмiчного факультету

Логотип ІХФФакультет було створено в 1938 році у зв’язку з розвитком хімічної та целюлозно-паперової промисловості, промисловості будівельних матеріалів, а також завдяки розширенню наукових досліджень у напрямку тепломасопереносу, створенню нових технологій і устаткування.

Факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв у галузi машинобудування, ресурсозбереження, екологiї та комп'ютерно-iнтегрованих технологiй, якi здатнi проектувати, дослiджувати та експлуатувати технологiчнi процеси, обладнання та системи керування на хiмiчних i нафтопереробних виробництвах, пiдприємствах будiвельних матерiалiв, целюлозно-паперових виробництвах, підприємствах з переробки полімерів, установах охорони навколишнього середовища.

Випускники працюють керiвниками проектних розробок та провiдними спецiалiстами з експлуатацiї технологічних процесів, обладнання, систем автоматизованого керування та програмних засобiв на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Спеціальності та освітні програми ІХФ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
101 Екологія    
- Екологічна безпека ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ЕТРП
- Екологія ОНП доктора філософії ЕТРП
131 Прикладна механіка    
- Інжиніринг паковань та пакувального обладнання ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ХПСМ
- Прикладна механіка ОНП доктора філософії ХПСМ
133 Галузеве машинобудування    
- Інжинирінг обладнання виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ХПСМ
- Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра МАХНВ
- Галузеве машинобудування ОНП доктора філософії МАХНВХПСМ
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології    
- Комп'ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ТПЗА
- Технічні та програмні засоби автоматизації ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ТПЗА
- Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології ОНП доктора філософії ТПЗА
161 Хімічні технології та інженерія    
- Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ЕТРП
- Хімічні технології та інженерія ОНП доктора філософії ЕТРП

При факультеті діє „Науково-дослідний центр ресурсозберігаючих технологій”