Сьогодні інноваційна економіка потребує фахівців з широкими взаємодоповнюючими компетенціями, яким притаманні такі якості, як лідерство, креативність, інноваційність, рішучість, готовність брати на себе відповідальність.

Ринок сформував цілу низку вимог до бізнес-освіти, які не реалізуються тільки через наповнення студентів знаннями.

Від нас очікують вміння навчити, як знання використовувати, як приймати управлінські рішення в умовах постійної нестабільності і високого ризику, як вчитися неперервно, здобуваючи нові знання та набуваючи нових компетенцій.

Міжнародний університет фінансів, який розпочав свою діяльність у 1993 році і складає з НТУУ “КПІ” єдиний навчально-методичний комплекс, зорієнтований саме на надання необхідної системи знань і компетенцій з економіки, фінансів та менеджменту на основі широкого використання сучасних навчальних програм, інноваційних методик і технологій навчання.

Сьогодні університет бачить свою місію в підготовці фахівців міжнародного рівня, здатних  забезпечувати сталий розвиток національної економіки у ХХІ ст. 

Для її реалізації була вибрана модель управління університетом, яка нині характерна для абсолютної більшості лідерів світової бізнес-освіти. Ця модель базується на двох принципах.

Перший принцип – концентрація зусиль на створенні власних унікальних ресурсів і компетенцій:  1) високоінтелектуальний потенціал; 2) диверсифікований портфель освітніх програм; 3) глобалізований професорсько-викладацький склад і контингент студентів; 4) фінансовий потенціал, адекватний місії МУФ на основі багатоканального фінансування.

Другий принцип – постійна оцінка своєї діяльності за допомогою критеріїв, які відповідають  вимогам ринку праці, очікуванням корпоративних і академічних партнерів в Україні і за її межами.

Сьогодні неможливо говорити про високий рівень бізнес-освіти, якщо  не враховувати міжнародні  стандарти щодо якості інтелектуального потенціалу університету.

Найбільш стратегічно важливим активом  університету є його професорсько-викладацький склад. Специфікою кваліфікаційних вимог до викладачів є баланс теоретичних знань та бізнес-практики, а також навичок роботи за програмами магістерського рівня, і перш за все МВА.

 Бізнес-освіта вимагає від викладачів  глибокого розуміння логіки розвитку і проблем сучасної економіки і бізнесу, інноваційних підходів до навчального процесу, володіння  нестандартними, в тому числі інтерактивними методами навчання.

Відмінності між класичним підходом до освітньої діяльності та інноваційним підходом, який реалізує МУФ, можна проілюструвати таблицею.

 

«Класичний» підхід Інноваційний підхід (МУФ)
Випускник Менеджер Бізнес-Лідер / Підприємець
Підхід дозмісту Управління як наука

(академічність, передача наукових знань)
Управління як практичне мистецтво

(формування навиків і компетенцій)
Методи Лекції і семінари

(запам'ятати і повторити)
Проекти, ділові ігри, тренінги

(освоїти і закріпити)
Дослідження Дослідження ради досліджень Дослідження ради бізнесу

( в рамках розробки проектів розвитку)

 

Інноваційний підхід  передбачає навчання через практичні дії. Освітній процес в МУФ включає широкий спектр консалтингових проектів, тренінгів, імітаційних систем, кейсів, майстер-класів. Формування  компетенцій майбутніх фахівців досягається шляхом набуття та передачі знань, навчання техніці, розвитку особистісних якостей, що представлено в таблиці на прикладі формування компетенцій з розробки та реалізації інноваційних проектів.

Тому, виходячи із місії університету, в першу чергу інвестиції спрямовуються на нарощування високопрофесійного штату  викладачів і співробітників. Так, уже в цьому навчальному році додатково до нинішніх штатних викладачів залучені на постійній основі  6 професорів, докторів наук, 5 кандидатів економічних наук, доцентів. Але цього не достатньо.

Професійні викладачі повинні бути творцями нових знань, центром інтелектуальної роботи в університеті. Для цього є тільки один шлях – власні наукові дослідження, тісна співпраця з реальним бізнесом, зарубіжними університетами та бізнес-школами.

З метою забезпечення зв’язку навчального процесу, науки, інновацій та бізнесу МУФ зосереджує увагу на формуванні власних наукових шкіл, організовує співпрацю з академічними та галузевими науковими організаціями у сфері інноваційних технологій.  З цією  метою, зокрема,  здійснюються наукові дослідження в режимі виконання конкретних проектів, науково-прикладних робіт для промислових підприємств, використовуючи  інтеграційний потенціал комплексу НТУУ “КПІ” – МУФ. Слід зауважити, що керівництво університету вважає за необхідне розвивати наукову та підприємницьку діяльність студентів. На даному етапі студенти беруть участь у роботі наукових гуртків при кафедрах, вітчизняних та міжнародних наукових конференціях, демонструють свої знання в різноманітних конкурсах. Найкращі випускники університету вступають до аспірантури за спеціальністю “Економіка та управління підприємствами”.

 Крім того, МУФ буде й надалі розвивати інститут зарубіжних і вітчизняних професорів на умовах обміну, підвищувати кваліфікацію викладачів шляхом стажування у провідних зарубіжних університетах та бізнес-школах.

Для забезпечення постійного професійного розвитку в університеті створюється Центр розвитку, який забезпечить доступ до кращих зразків мето-

дичних матеріалів, дасть можливість вивчення новітніх методик та освоєння передової практики  викладання спеціалізованих дисциплін.

Відповідно до вибраної бізнес-моделі і прийнятим рішенням щодо її впровадження МУФ реалізує диверсифікований портфель програм бізнес-освіти на рівні бакалаврату, магістратури, аспірантури, а також МВА, ЕМВА за  напрямами:

 • “Фінанси і кредит”,
 • “Менеджмент”,
 • “Економіка підприємства”,
 • “Банківська справа”.

 Ці програми дають випускникам можливість значно підвищити свою ринкову вартість. На сьогодні розроблені і готуються до відкриття магістерські програми: “Міжнародний бізнес”, “Управління інноваціями”, “Управління людськими ресурсами”, “Фінанси корпорацій” та інші. Найближчим часом зусилля будуть зосереджені на впровадженні міжнародної програми Executive MBA для керівників і власників фірм (1,5 року), яка розроблюється спільно із Вищою комерційною школою Парижа (НЕС Paris), та  очної програми МВА –  з Чиказькою школою бізнесу.  Це будуть дві основні сфери зростання університету.

Окрім навчальних програм, університет реалізує короткотермінові корпоративні програми та програми підвищення кваліфікації для керівників та менеджерів компаній і власників бізнесу. Програми орієнтовані на формування менеджерських компетенцій, вироблення ефективних підходів до прийняття рішень та їх реалізації (“Бухгалтерський облік та оподаткування”, “Фінансово-інвестиційний менеджмент”, “Міжнародний облік та аналіз”, “Трансфер технологій”, “Управління проектами”).

Усі ці програми різняться за багатьма найважливішими характеристиками (цільовими аудиторіями, тривалістю і т.д.), що, з одного боку, часто вимагає індивідуального підходу до управління розвитком кожної програми, а, з другого, – дозволяє одночасно успішно позиціонуватися на різних сегментах ринку бізнес-освіти і добиватися певних синергетичних ефектів.

 Хотілося б більш докладно зупинитися на програмі “Друга освіта”, в рамках якої здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за напрямами підготовки: “Фінанси і кредит”, “Менеджмент”, “Економіка підприємства”, “Банківська справа”.

Одним з головних цільових сегментів, на який зорієнтована дана програма, є студенти технічних факультетів НТУУ “КПІ”.  Сьогодні ні в кого не викликає сумніву, що успішна діяльність технічних спеціалістів у бізнесі можлива лише при доповненні їх професійних компетенцій  глибокими  знаннями у сфері економіки, фінансів, менеджменту, підприємництва та інновацій. Особливо це стосується тих студентів, які планують здійснити успішну кар’єру, стати керівниками чи створити власний бізнес. Важливо підкреслити, що розміщення НТУУ “КПІ” і МУФ в одному кампусі та їх організаційно-методична інтеграція надає суттєві конкурентні переваги студентам технічних факультетів “КПІ” порівняно зі студентами інших навчальних закладів:

 • здобуття диплома державного зразка за прискореною програмою протягом двох (бакалавр) чи трьох (магістр) років;
 • відсутність потреби у складанні вступних екзаменів, оскільки зарахування відбувається на основі співбесіди;
 • адаптація навчального процесу МУФ до технічних спеціальностей НТУУ “КПІ”;
 • збалансованість теоретичного і практичного навчання, комбінована форма організації занять (робота в малих групах, через реалізацію проектів, тренінги, круглі столи);
 • ефективне поєднання класичної університетської освіти з сучасними міжнародними освітніми тенденціями;
 • проведення занять у вечірній чи в інший зручний для студентів час (очно-заочна та дистанційна форми навчання);
 • забезпечення широкого доступу до освітніх ресурсів, отримання повного пакету сучасного навчально-методичного забезпечення та постійна взаємодія з викладачами, в аудиторіях НТУУ “КПІ” за відповідним узгодженим розкладом;
 • навчання за сучасними прогресивними технологіями та програмами на основі компетентнісного підходу, які відповідають потребам глобального бізнесу;
 • пільгова вартість навчання та надання знижок на навчання на короткострокових спеціалізованих курсах професійної підготовки та підвищення кваліфікації;
 • проходження переддипломної та фахової практики у фінансових установах і на промислових підприємствах.

Особливо важливим є те, що студенти “КПІ”, здобуваючи паралельну другу освіту в МУФ,  одержують після закінчення навчання в доповнення до диплома “КПІ” другий диплом спеціалізованого університету у сфері фінансів, економіки, міжнародного бізнесу, менеджменту та інновацій.  Це  значно посилює конкурентні позиції таких випускників на ринку праці. Підтвердженням цього є те, що близько 30% випускників НТУУ “КПІ” – МУФ працюють саме на посадах провідних менеджерів промислових підприємств, очолюють міжнародні компанії, заснували власний бізнес тощо.

Слід також зазначити, що випускники другої освіти МУФ отримують додаткову перспективу – долучитися до проектів “Подвійний диплом” та здобути диплом у сфері економіки, маркетингу, менеджменту, фінансів в University of Indianapolis (США, штат Індіана),  University of Le Mans (Франція) за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” та “магістр”. Ці програми започатковані Університетом з 2009 року. При цьому слід зауважити, що для успішної реалізації проектів “Подвійний диплом” Університет забезпечує поглиблене вивчення студентами ділової англійської, а з 2010 року  запроваджуються  інтенсивні курси ділової французької мови.

Реалізація цих програм дає можливість випускникам розширити комунікаційний міжнародний простір, отримати престижну роботу в провідних вітчизняних та глобальних  компаніях.

У цьому контексті одним із ключових пріоритетів діяльності університету є широкий розвиток міжнародного співробітництва з провідними зарубіжними університетами, бізнес-школами і компаніями.

Університет бере участь у міжнародних програмах, активно співпрацює з компанією CISCO, Бюро “Камп’юсФранс”, Українсько-японським центром, Німецькою службою академічних обмінів DAAD, провідними навчальними закладами Росії, США, Німеччини, Франції, Польщі та ін.

Отже, розуміння завдань, які стоять перед сучасною бізнес-освітою в глобалізованому світі,  та шляхів і методів їх вирішення є підґрунтям для реалізації місії Міжнародного університету фінансів  з підготовки висококваліфікованих фахівців – лідерів бізнесу.

Л.Г.Смоляр, ректор МУФ, професор