Фізико-технічний інститут

Навчально-науковий фізико-технічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Контактна інформація:
Адреса ФТІ: проспект Берестейський, 37, корпус 1, поверх 3, кім. 308-1, 03056, Київ, Україна, кафедри - корпус №11

Телефони для довідок:
приймальна директора 204-80-93, 204-98-75;
деканат 204-85-39, 204-98-76;
заочна форма, друга освіта 204-98-94;
відбіркова комісія (бакалаврат) +38 063 357 0074;
відбіркова комісія (магістратура) +38 097 050 0415.
E-mail: novi[at]pti.kpi.ua
URL:
Директор НН ФТІ: професор Новiков Олексiй Миколайович
День факультету: 14 лютого
Соціальні мережі:

Підрозділи Фізико-технічного інституту

Логотип ФТІФiзико-технiчний iнститут (ФТI), навчально-науковий пiдроздiл КПІ ім. Ігоря Сікорського, засновано у 1995 роцi з iнiцiативи та при активнiй участi вiдомих вчених України на чолi з академіком Б.Є. Патоном i академіком М.З. Згуровським та широких кiл освiтянської громадськостi з метою впровадження фiзтехiвської системи освiти в Українi.

В умовах ринкової економіки, прискореного розвитку наукоємних технологій зростає попит на фахівців широкого профілю, здатних швидко змінювати характер професійної діяльності, переоцінювати накопичений досвід, аналізувати свої можливості, набувати нових знань із використанням сучасних інформаційних технологій. Фізико-технічний інститут готує фахівців, що забезпечують технологічну незалежність та інформаційну безпеку України.

Підготовка фахівців такого профілю в провідних країнах світу проводиться за фізтехівською системою, запровадженою в Політехнічній школі в Парижі та реалізованою в Каліфорнійському й Массачусетському технологічних інститутах. Основні принципи фізтехівської системи освіти: глибока підготовка з фундаментальних наук і одночасно високий рівень математичної та фізичної освіти, а також підготовка з іноземних мов у підвищеному обсязі й поєднання широкої загальнонаукової освіти в кращих університетських традиціях з вузькою спеціалізацією та отриманням практичних навичок роботи в базових інститутах.

Протягом навчання студенти інституту отримують освіту на рівні кращих університетів світу, про що свідчать неодноразові перемоги на міжнародних студентських олімпіадах у Лондоні, Будапешті, Тегерані, Празі, Варшаві, Бухаресті, Мюнхені.

Випускники ФТІ працюють в установах НАН України, органах державної влади України, установах і компаніях державної та недержавної форм власності, де основними вимогами до співробітників є високий інтелект, глибокі знання, здатність працювати в умовах жорсткої інтелектуальної конкуренції.

Спеціальності та освітні програми ФТІ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
105 Прикладна фізика та наноматеріали    
Прикладна фізика ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП бакалавра ПФ, ММАД
Прикладна фізика ОНП доктора філософії ПФ, ММАД
113 Прикладна математика    
Математичні методи криптографічного захисту інформації ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП бакалавра ММЗІ
Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП бакалавра ІБ
Прикладна математика ОНП доктора філософії ІБ, ММЗІ
125 Кібербезпека    
Системи технічного захисту інформації ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП бакалавра ММАД
Системи, технології та математичні методи кібербезпеки ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП бакалавра ІБ
Кібербезпека ОНП доктора філософії ІБ, ММАД

Друга освіта, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї в ФТІ

 • Спеціальність: "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах"

  Форма навчання: заочна

  Термін навчання: 2 роки

Необхідні умови: вища або незакінчена вища освіта зі спорідненої спеціальності

В Навчальному центрi перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв в галузi iнформацiйної безпеки ФТI здiйснюється пiдготовка за навчальними напрямами: органiзацiя захисту iнформацiї в комп'ютерних системах; органiзацiя захисту мовної iнформацiї та iнформацiї в телекомунiкацiйних мережах i системах зв'язку; основи технiчного захисту iнформацiї.

Фiзико-технiчний iнститут активно спiвпрацює з iнститутами Нацiональної академiї наук України, Департаментом iнформатизацiї НБУ, Департаментом спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї СБУ, представництвами корпорацiй Microsoft, Nortel Networks, Sun Microsystems в Українi та рядом установ i компанiй державної та недержавної форм власностi.

До складу ФТІ входять:

 • Науково-дослідний центр систем технічного захисту інформації "ТЕЗІС"
 • Навчальний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі інформаційної безпеки
 • Науково-дослідна (експериментальна) лабораторія "Фізика новітніх технологій"
 • Навчально-наукова лабораторія технічної інформаційної безпеки
 • Навчальна лабораторія загальної фізики
 • Навчальна лабораторія комп’ютерних технологій
 • Навчально-наукова лабораторія безпеки інформаційно-комунікаційних систем