Володимир Шимкович: фахівець з нейромережевих систем управління

Серед переможців університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2018" названо і  науковця з ФІОТ Володимира Шимковича.

У 2004 році він закінчив школу із золотою медаллю та вступив до Київської політехніки. З 2010 р. працює викладачем на кафедрі автоматики та управління в технічних системах (АУТС).

Студенти із задоволенням відвідують його заняття з проектування комп'ютеризованих та інтелектуальних систем управління, комп'ютерної електроніки та мікропроцесорної техніки. Окрім викладацької діяльності, В.Шимкович виконує велику кількість методичної та організаційної роботи, є вченим секретарем кафедри АУТС.

Наукові інтереси молодого дослідника стосуються проектування комп'ютеризованих систем управління, проектування інтелектуальних систем управління та їх компонентів тощо. Тема вельми актуальна, адже сучасний етап розвитку техніки і технологій характеризується швидким зростанням складності створюваних технічних систем. Проблема синтезу систем управління технічними об'єктами в умовах невизначеності є однією з центральних у сучасній теорії автоматичного управління. Вона пов'язується як зі складністю самого об'єкта управління (структурними, параметричними та інформаційними невизначеностями в описі об'єкта керування), так і зі складністю задач управління (багатокритеріальністю оптимізаційних задач, відсутністю можливих аналітичних рішень, необхідністю врахування всіх властивостей збурень та інше). Розв'язувати такі складні задачі можуть інтелектуальні системи управління.

Нині науковець готує до захисту дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата технічних наук. У ній запропоновано нове вирішення науково-технічної задачі підвищення ефективності роботи компонентів нейромережевих систем управління, які дозволяють синтезувати нейромережеві системи управління, що функціонують та адаптуються в режимі реального часу, враховуючи специфіку завдань управління. Отримані результати можуть бути використані для проектування контролерів нейромережевих систем управління, здатних функціонувати і адаптуватися в реальному часі. Такі нейроконтролери можуть керувати складними нелінійними промисловими і військовими технічними об'єктами. Науковим керівником роботи є к.т.н., доц. каф. АУТС П.І.Кравець.

Володимир Миколайович Шимкович опублікував 37 наукових робіт, у тому числі 10 статей у виданнях, що входять до переліку фахових видань України, підготував 22 доповіді на закордонних, міжнародних в Україні та всеукраїнських конференціях, з них 15 входять до наукометричних баз даних, 9 статей опубліковано за кордоном (США, Німеччина, Румунія, Польща).

До наукової роботи молодий наставник активно залучає студентів. 18 опублікованих робіт виконані у співавторстві зі студентами. Вони проводять дослідження за розробленими В.Шимковичем методами та технологіями і на розроблених програмних та апаратних засобах, стендах. 

Володимир Миколайович також є виконавцем держбюджетної наукової тематики та тематики на замовлення компаній. На сьогодні виконує науково-дослідницькі роботи у спеціалізованій лабораторії з інформаційних технологій та вбудованих систем у КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Інф. ФІОТ