Михайло Юхимович Ільченко - Голова Вченої ради КПІ ім.Ігоря Сікорського (2019), доктор технічних наук, професор, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, тричі лауреат Державних премій в галузі науки і техніки, проректор з наукової роботи (1988-2019).

Народився 13 вересня 1941 р. на Київщині. Закінчив Київський політехнічний інститут (тепер Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"). Саме у стінах цього прославленого закладу він сформувався як інженер і як учений-педагог, став проректором університету з наукової роботи.

Наукова діяльність Михайла Юхимовича надзвичайно багатогранна. Його фундаментальні дослідження відзначалися оригінальністю, сміливістю у постановці проблеми і завжди були спрямовані на масштабне практичне використання.

Ще на першому етапі своєї діяльності (1964–1982) він провів цикл фундаментальних фізико-технічних наукових досліджень, які зумовили створення нового класу твердотільних коливальних систем на основі діелектриків та феритів. Вчений визначив, систематизував і математично змоделював найзагальніші закономірності взаємодії з електромагнітними полями надвисоких частот феритових та діелектричних елементів, які розміщені у різних хвилеводних системах і мають резонансний характер вказаної взаємодії.

Завдяки науковим дослідженням М.Ю. Ільченка було виведено оригінальні формули для розрахунку характеристик конкретних електродинамічних систем і запропоновано десятки нових радіотехнічних пристроїв. Одержані теоретичні та практичні результати лягли в основу його докторської дисертації, захищеної в 1980 р. в Інституті кібернетики НАН України. А реалізація цих результатів у народному господарстві в 1983 р. була відзначена Державною премією УРСР у галузі науки і техніки.

1983–1990 рр. – другий етап у науковій творчості вченого. Він позначений створенням нового класу мініатюрних твердотільних пристроїв, до складу яких поряд з діелектричними резонаторами входили активні напівпровідникові прилади. За розробку таких пристроїв та їх впровадження в космічну апаратуру супутникових телекомунікацій спеціального призначення М. Ю. Ільченко разом з іншими творцями в 1989 р. стає лауреатом Державної премії СРСР.

У 90-х роках в Україні розпочалося широке використання розробок мікрохвильової техніки для створення сучасних засобів телекомунікацій. З цим пов'язаний наступний, третій етап в діяльності вченого. Під його керівництвом було виконано три загальнодержавні науково-технічні програми з проблем телекомунікацій. Праця  в 2000 р. отримала високу оцінку – премію Національної академії наук України імені академіка С. О. Лебедєва.

На вирішення завдань, передбачених Указами Президента України, Національною програмою інформатизації та постановами уряду була спрямована виконана під його керівництвом комплексна робота щодо створення інформаційно-телекомунікаційних систем з використанням мікрохвильових технологій і спеціалізованих обчислювальних засобів. Завдяки світовому рівню отриманих результатів і масштабному впровадженню ця робота була відзначена у 2004 році присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки.

У 1990 р. Михайло Юхимович організував і очолив Науково-дослідний інститут радіоелектронної техніки (з 2000 р. – НДІ телекомунікацій при НТУУ "КПІ"), який розробляє сучасні телекомунікаційні системи і технології, пов’язані, зокрема, з вирішенням проблем широкосмугового безпроводового доступу, цифрового телебачення тощо. М.Ю. Ільченко є головним конструктором робіт, що виконуються згідно завдань Міністерства оборони України. Водночас учений щедро віддає свій багатий інтелектуальний потенціал справі виховання молодого покоління фахівців. На основі його розробок сформувався ряд нових навчальних дисциплін. З ініціативи М. Ю. Ільченка була започаткована кафедра засобів телекомунікацій – перша в нашій країні з підготовки розробників телекомунікаційних пристроїв, систем і мереж. Тут вже діють аспірантура і докторантура. НДІ телекомунікацій та зазначена кафедра стали базисом для організації у 2002 році під його керівництвом Навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем.

Серед учнів Михайла Юхимовича — 6 докторів та 14 кандидатів наук.

Починаючи з 1988 р. М.Ю. Ільченко як проректор з наукової роботи Національного технічного університету України "КПІ" спрямовує свою діяльність на впровадження нових форм організації університетської науки, зокрема на створення в складі університету ряду науково-дослідних інститутів, КБ, інженерних центрів, інноваційних структур. За його безпосередньої участі в університеті реалізовано низку важливих проектів. Зокрема, створені Державний політехнічний музей, науковий і технологічний парки "Київська політехніка", університет став національним і отримав статус дослідницького тощо.

Перу ученого належить більше 500 наукових праць і винаходів, серед яких 22 монографії та навчальні посібники. На його рахунку понад 100 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі.

Багато енергії віддає М. Ю. Ільченко науково-організаційній та громадській роботі. Зокрема за його участі згідно Розпорядження Президента України була розроблена Концепція розвитку наукової сфери України. Упродовж багатьох років він був членом Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній раді України і особисто брав участь у підготовці проектів законодавчих актів з інформаційних технологій та інноваційної діяльності, в тому числі Закону України "Про науковий парк "Київська політехніка". У розробці нормативних документів стосовно організації науки і освіти у вищих навчальних закладах використовується практичний досвід очолюваної ним Ради проректорів з наукової роботи і його членство в Атестаційній колегії МОН України. Він голова спеціалізованої ради НТУУ "КПІ" із захисту докторських і кандидатських дисертацій з радіотехнічних і телекомунікаційних спеціальностей; очолює науково-методичну комісію Міністерства освіти і науки України з радіотехніки та телекомунікацій; входить до складу секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки та до складу Громадської ради Держінформнауки України. В 1997 р. його обрано член-кореспондентом, а у 2012 р. – дійсним членом (академіком) НАН України, заступником академіка-секретаря Відділення інформатики Національної академії наук України.

Учений є членом Міжнародної академії наук вищої школи, Міжнародної академії інженерних наук, Почесним членом Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (США) та інших міжнародних організацій.

У 1998 та 2011 роках  М.Ю. Ільченко нагороджений почесними відзнаками Президента України – орденами "За заслуги" ІІІ та ІІ ступеня. Нагороджений також Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2001) та Почесною Грамотою Верховної ради України (2009). Почесний зв’язківець України (2002). Заслужений професор НТУУ "КПІ" (2009).

Джерело інформації: Вісник НАН України, № 9, 2001
з доповненнями КПІ ім.Ігоря Сікорського 2019 р.