1 вересня 2009 року одна з провідних кафедр хіміко-технологічного факультету нашого університету відзначає своє 40-річчя. Її історія почалась тоді, коли Олександр Олександрович Пащенко захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук і зібрав коло себе своїх здібних учнів, які й створили ядро колективу кафедри хімічної технології в’яжучих речовин, утвореної з кафедри технології силікатів у 1969 році.

Період 1969 – 1989 роки був дуже плідним для працівників кафедри – викладачів, науковців, лаборантів. Підготовка спеціалістів силікатного профілю як основний вид діяльності супроводжувався фундаментальними і прикладними науковими дослідженнями, що суттєво впливало на навчальний процес. О.О.Пащенко створив і очолив наукову школу, яка поряд з традиційною для КПІ проблемою – розширенням сировинної бази силікатних виробництв – виконувала роботи в галузі теоретичних основ технології силікатних матеріалів. Було розроблено нову класифікацію в’яжучих речовин, визначено закономірності формування властивостей композиційних матеріалів, теорії модифікування будівельних матеріалів елементоорганічними покриттями, утворення і стійкості нових видів елементорганічних в’яжучих речовин. Під керівництвом О.О.Пащенка вперше у світовій практиці було розроблено і здійснено в дослідно-промисловому масштабі технологію одержання портландцементного клінкеру з шихт без попереднього тонкого помелу компонентів.

Традиційна проблема розширення сировинної бази була доповнена проблемами переробки сировини і безвідходної технології, економії енергетичних ресурсів. Створені теоретичні основи і низка технологій з використання фосфогіпсу, ферoxромового шлаку і бокситового шламу, із зниження енергоємності цементного виробництва.

У 1981 р. колектив співробітників кафедри під керівництвом О.О.Пащенка (В.А.Свідерський, В.Я.Круглицька, Л.А.Шевченко) за роботу в галузі захисних кремнійорганічних покрить було відзначено Державною премією України в галузі науки.

Оцінюючи свої здобутки, ми завжди пам’ятаємо про своє коріння. Адже підготовку фахівців силікатного профілю в КПІ розпочали з перших днів його існування. Ми завдячуємо корифеям-педагогам КПІ, нашим попередникам, таким, як К.Г.Дементьєв, Б.С.Лисiн, О.О.Алентьєв, О.В.Ралко.

Наукову школу з технології силiкатiв почав формувати ще К.Г.Дементьєв. Багатогранна натура, він свою дiяльнiсть на чолі кафедри мiнеральної технологiї i будівельних матерiалiв почав зі складання навчальних посiбникiв з різних галузей мінеральної технології. Його перу належить близько 40 книг з xiмії, хімічної технології i теплотехніки будівельних матерiалiв, хiмiчного контролю виробництва. До цiєї роботи К.Г.Дементьєв широко залучав спiвробiтникiв i студентiв кафедри. Його справу продовжив його учень i наступник – Б.С.Лисiн. Завдяки видатним здібностям Б.С.Лисiн відразу після закінчення КПІ в 1909 році був залишений у КПІ на посаді асистента проф. К.Г.Дементьєва, а в 1921 році очолив кафедру технологiї силiкатiв.

Безпосередньо під його керів¬ництвом була створена каолінова промисловість України. Він керував відновленням та вдосконаленням діючих цементних заводів, очолював комісію з вивчення будівництва нових цементних заводів на Україні.

Інтенсивно досліджувалась сировина нових родовищ і впроваджувалась для виробництва цементу. Завдяки цим розробкам цементна промисловість країни стала провід¬ною галуззю індустрії.

Багатогранний талант Б.С.Лисіна відбився і в широті охоплених проблем. Одним із оригінальних та важливих досліджень колективу є розробка безсвинцевих та безолов’яних емалей, які дозволили вивільнити для народного господарства значну кількість цінних металів. На посаді завідувача кафедри технології силікатів Б.С.Лисіна замінив професор О.О.Алентьєв, основним науковим напрямком були дослідження вогне¬тривів, зокрема, виробництво їх із розсолу озера Сиваш, а потім д.т.н., професор О.В.Ралко, який створив напрямок термо¬динамічних і термохімічних досліджень силікатів. Далі вже О.О.Пащенко гідно продовжив роботу своїх попередників.

За ініціативою д.т.н., проф. О.Г.Юрченка (тоді – декан ХТФ), д.т.н., проф. В.А.Свідерського та директора НВО «Еластик» к.т.н. А.П.Піднебесного була проведена велика організаційна робота, а в 1991 році здійснено перший набір студентів на спеціальність «Технологія переробки полімерів», а в 1997 р. – перший випуск спеціалістів.

Продовжуючи кращі традиції попередників, педагогічний колектив кафедри підготував низку підручників, методичних посібників та розробок для забезпечення високоякісної підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Посібники, авторами яких є наші викладачі, користуються по-пулярністю в Україні та країнах ближнього зарубіжжя – Білорусі, Казахстані, Узбекистані. Підручники «В’яжучі матеріли», «Фізична хімія силікатів», «Загальна технологія силікатів», «Енергозберігаючі та безвідходні технології одержання в’яжучих речовин» опубліковані під загальною редакцією О.О.Пащенка. Сьогодні педагогічний колектив продовжує роботу щодо забезпечення студентів спеціальностей кафедри методичними розробками.

Вплив наукової школи кафедри хімічної технології композиційних матеріалів на рівень підготовки фахівців з вищою освітою здійснюється за кількома напрямками.

1. Через підготовку з числа випуск¬ників кафедри, аспірантури та докторантури при ній висококваліфікованих науково-педагогічних працівників (викладачів). Майже 80% професорсько-викладацького складу кафедри мають вчені звання. Нинішній склад кафедри – в основному учні засновника наукової школи «Композиційні матеріали» О.О.Пащенка та її теперішнього керівника В.А.Свідерського.

2. Шляхом включення наукових здобутків наукової школи в навчальні програми спеціальних дисциплін при підготовці фахівців з вищою освітою за спеціальностями «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних ма¬теріалів» та «Технологія переробки полімерів». Серед них: 1) «Основи технологій тугоплавких неметалевих силікатних матеріалів»; 2) «Хімічна технологія в’яжучих і композиційних матеріалів»; 3) «Інформаційне забезпечення досліджень композиційних матеріалів»; 4) «Композиційні матеріали»; 5) «Хімія поверхні і основи технології формування захисних покриттів»; 6) «Спеціальні методи досліджень силікатних і полімерних систем»; 7) «Технологія переробки полімерів і еластомерів»; 8) «Природа в’яжучих властивостей і хімічна технологія неорганічних зв’язуючих речовин»; 9) «Фізико-хімічна механіка дисперсних систем»; 10) «Хімія високомолекулярних сполук і еластомерів» та ін.

3. Шляхом підготовки і видання монографій, підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, створення лабораторних практикумів, основу яких складають наукові розробки науковців і викладачів кафедри.

4. Через залучення до виконання наукових досліджень студентів та магістрів кафедри, які працюють під керівництвом викладачів кафедри та наукових співробітників. Традиційно студенти 5-го курсу отримують індивідуальне завдання зі спеціальної дисципліни, яке безпосередньо пов’язане з науковим напрямком кафедри. Результати наукових досліджень магістрів і студентів опубліковані у співавторстві з викладачами й науковими співробітниками та оформлені патентами на винаходи. Ви-ко¬ристання наукових розробок у навчальному процесі сприяє підготовці бакалаврів, інженерів-технологів, готує базу для магістерської й аспірантської підготовки.

Кафедра хімічної технології ком¬позиційних матеріалів плідно спів¬працює з ВНЗ і науково-дослідними інститутами багатьох країн. Підтвердженням цьому є Міжнародна конференція «Композиційні матеріли», організатором якої є колектив кафедри. У 2009 році вона проходила вже вчетверте. Її особливість полягала в тому, що вона проводилася з використанням сучасних засобів обміну інформацією (Інтернет). Набутий позитивний досвід ми будемо використовувати в подальшому.

Слід згадати працівників кафедри, які складають основу її колективу.

Сьогодні кафедрою хімічної технології композиційних матеріалів керує д.т.н., професор, лауреат Державної премії України, академік АІН України та Нью-Йоркської академії наук, заслужений діяч науки і техніки України Валентин Анатолійович Свідерський, широко відомий серед наукової спільноти розробками в галузі кремнійорганічних захисних покриттів, елементоорганічних композиційних матеріалів та хімічної технології силікатних матеріалів. Він надрукував понад 530 наукових та методичних праць, у тому числі більше 150 винаходів, підготував 15 кандидатів і 6 докторів техніч¬них наук.

В.А.Свідерський після закінчення в 1972 році Київського політехнічного інституту працював інженером, аспірантом, асистентом, завідувачем проблемної науково-дослідної лабораторії (1976-1988), професором, завідувачем кафедри хімічної технології композиційних матеріалів (з 1990 року по теперішній час). У 1975 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1987 році – докторську. Викладає курси «Композиційні матеріали», «Хімія поверхні і основи технології формування захисних покриттів», «Експлуатаційна надійність конструкційних матеріалів».

В.А.Свідерський керує такими науковими напрямками кафедри хі¬мічної технології композиційних матеріалів, в яких бере участь весь колектив кафедри:

– розробка фізико-хімічних основ створення поліфункціональних композиційних і захисних покриттів ізолюючого і протекторного типів на основі елементоорганічних сполук, високодисперсних металів, неорга¬нічних наповнювачів і пігментів, у тому числі з природних алюмосилікатів і відходів хімічної промисловості;

– розширення сировинної бази силікатних виробництв, теоретичні основи технології в’яжучих матеріалів, створення енерго- і ресурсозберігаючих технологій;

– створення композиційних матеріалів на базі неорганічних в’яжучих і неметалевої арматури з підвищеною довговічністю, корозійною стійкістю і технологічністю;

– розробка та впровадження багатофункціональних високоміцних композиційних матеріалів для виробів спеціального призначення, в тому числі для виготовлення контейнерів тривалого та безпечного зберігання радіоактивних відходів;

– розробка та впровадження технологій поводження з високотоксичними та радіоактивними відходами, технологій їх знезараження.

Довгий час на кафедрі працювали викладачами д.т.н, проф. В.П.Сербін, д.т.н, проф. О.О.М’ясникова, к.т.н., доц. А.С.Бродко, к.т.н., доц. О.О.Старчевська, які зробили значний внесок у наукові розробки кафедри з питань хімії та технології в’яжучих речовин. Лауреат Державної премії УРСР к.т.н., доц. Л.А.Шевченко – теж колишній викладач, знаходилась біля витоків розробки проблеми вивчення гідрофобних кремнійорганічних сполук.

Фахівців силікатного профілю готують проф. В.Я.Круглицька, доценти Н.О.Ткач, В.В.Токарчук, А.Г.Лисюк, Л.І.Кущ, В.В.Глуховський, І.В.Глуховський, ст. викладач Л.А.Нудченко, асистент В.М.Пахомова. Їх об’єднує висока педагогічна майстерність, відданість своїй справі, любов до студентів, прагнення залучити їх до наукової роботи. Результатом є спільні публікації наукових праць викладачів і студентів.

Відомі наукові розробки кафедри ХТКМ узагальнені в монографіях «Кремнійорганічні захисні покриття», «Гідрофобізація», «Регулювання фізико-хімічних властивостей технічних дисперсій», «Нові цементи», «Дисперсні структури в органічних і кремнійорганічних середовищах», «Полі-функціональні елементоорганічні покриття», «Гідрофобний спучений перліт» та інші. Експериментальні результати підсилені глибокими теоретичними висновками. Ці публікації користуються підвищеним попитом при аналізі нових результатів.
Викладачем, який готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів з «Технології переробки полімерів» є Аркадій Дем’янович Пєтухов, д.т.н., професор. Він викладає дисципліни «Технологія переробки пластмас і еластомерів», «Спеціальні розділи виробництва полімерів і елас¬томерів», «Теоретичні основи виробництва полімерів». Наукові розробки присвячені переробці полімерних матеріалів екструзійним методом. Має понад 225 наукових праць, у тому числі 100 авторських свідоцтв і патентів, 5 монографій.
З цього ж напрямку підготовки фахівців плідно працюють доцент О.Г.Осьмаков, ст. викладач Л.І.Мельник, залучається до викладання як штатний сумісник д.т.н Є.О.Пащенко. Спеціаліст високого рівня, він веде великий обсяг наукової роботи в Інституті надтвердих матеріалів ім. М. Бакуля НАН України, залучаючи до цього студентів кафедри.

На початку становлення спеціальності «Технологія переробки полі¬ме¬рів» на кафедру ХТКМ був запрошений д.х.н. Ф.Г.Фабуляк з Інституту високомолекулярних сполук НАН України. Таким чином підтримується зв’язок університету і наукового закладу Національної академії наук України.

Напередодні 40-річчя кафедри хімічної технології композиційних матеріалів науково-педагогічний колектив сповнений творчої наснаги, має багато творчих планів. Використовуючи кращі традиції, набуті багаторічнім досвідом, ми продовжуємо таку відповідальну, таку благородну справу підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів на благо незалежної України.

Інф. кафедри хімічної технології композиційних матеріалів НТУУ «КПІ»