Шкала оцінювання в Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут»

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів в НТУУ «КПІ» затверджено 100 бальну шкалу оцінювання знань студентів.

Успішними вважаються оцінки : А – Відмінно, В - Дуже добре, С – Добре, D – Задовільно, Е – Достатньо.

Рейтингова оцінка Оцінка ECTS та її визначення Традиційна екзаменац. (диф. зал.) оцінка Традиційна залікова оцінка
95…100 А - Відмінно Відмінно Зараховано
85…94 В - Дуже добре Добре
75…84 С - Добре
65…74 D - Задовільно Задовільно
60…64 Е - Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

Негативними оцінками вважаються оцінки : Fх – Незадовільно, F - Незадовільно (потрібна додаткова робота).

Отримання студентом незадовільної оцінки потребує перескладання заліку або екзамену.

Рейтингова оцінка Оцінка ECTS та її визначення Традиційна екзаменац. (диф. зал.) оцінка Традиційна залікова оцінка
Менш ніж 60 - Незадовільно Незадовільно Незараховано
Невиконання умов допуску до семестрової атестації F - Незадовільно (потрібна додаткова робота) Не допущено