Оцінювання

Шкала оцінювання в Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут»

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів в НТУУ «КПІ» затверджено 100 бальну шкалу оцінювання знань студентів.

Успішними вважаються оцінки : А – Відмінно, В - Дуже добре, С – Добре, D – Задовільно, Е – Достатньо.

Оцінювання дипломних проектів

У зв'язку з наближенням державної атестації студенти деяких фа­культетів та інститутів звертаються із запитаннями стосовно системи оці­нювання захисту дипломних проектів (робіт) та державних екзаменів.

Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу: 5. Рейтингова система оцінювання ntuu.kpi пн, 12/17/2012 - 19:00

Рейтингова система оцінювання успішності навчання (РСО) та визначення академічного рейтингу студентів забезпечує реалізацію дидактичного принципу свідомості студентів у навчанні,  активізує навчальну роботу протягом семестру, спонукає студентів працювати систематично та самостійно, розширює можли