Кафедра АСОІУ, до 1992 року - кафедра автоматизованих системи управління виробництвом (АСУВ), була заснована у 1978 році для забезпечення потреб народного господарства країни у кваліфікованих інженерних та науково-педагогічних кадрах в сфері інформатизації попит на яких у зв’язку із бурхливим розвитком цієї сфери почав різко зростати. Кафедра готувала інженерів-системотехніків за спеціальністю 2202 "Автоматизовані системи обробки інформації і управління".

Кафедра АСОІУ має майже 30-річний практичний досвід підготовки фахівців у галузі комп’ютерних наук та інформаційних систем і технологій.

Завідувач кафедри - Павлов Олександр Анатолійович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, академік академії наук вищої школи України, декан факультету інформатики та обчислювальної техніки.

Значний внесок у організацію кафедри зробив її перший завідувач - доктор технічних наук, професор Акінін Павло Йосипович.

До першого професорсько-викладацького складу кафедри увійшли як досвідчені викладачі КПІ (...), так і молоді науковці (...). Їх зусилля були спрямовані на постановку нових навчальних курсів, формування наукових шкіл, підготовку молодих наукових кадрів, удосконалення матеріально-технічної бази навчального процесу.

В 1981 році на посаду завідувача кафедри АСОІУ був призначений професор кафедри, доктор технічних наук Павлов Олександр Анатолійович. Свої зусилля він зосередив на пошуку дієвих форм співробітництва кафедри з підприємствами, науковими установами, навчальними закладами, у тому числі і закордонними. Постійними партнерами кафедри стали: ..., СКБ ММС Інституту кібернетики АН України, де з 1987 року почала функціонувати філія кафедри. Партнерські відносини включали як проходження на базі підприємств і організацій виробничої практики студентів, так і проведення силами викладачів кафедри науково-дослідних робіт за тематикою цих установ.

Активно розвивалися міжнародні зв’язки кафедри. Вони характеризувалися двома напрямами: підготовка фахівців для зарубіжних країн (Польщі, Болгарії, ... ) та міжвузівське співробітництво із зарубіжними ВНЗ-партнерами. Були налагоджені постійні зв’язки з ... (... м. Пльзень) та ... (Польща), де щорічно кращі студенти кафедри проходили стажування.

З отриманням Україною незалежності кафедра активно включилася в процес перебудови. З 1993 року підготовка фахівців на кафедрі почала вестися за системою "бакалавр - спеціаліст" за напрямом підготовки "Комп'ютерні інформаційні технології" (з 1994 року - "Комп'ютерні науки") та спеціальністю "Комп'ютеризовані системи обробки інформації і управління" (з 1998 року - "Інформаційні управляючі системи та технології"); з 1997 року - за триступеневою системою "бакалавр - спеціаліст - магістр". В червні 1996 року відбувся випуск перших бакалаврів кафедри; в червні 1998 року - перший випуск магістрів.

З 1999 року кафедра АСОІУ є базовою в Україні за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки» і спеціальністю "Інформаційні управляючі системи та технології". Завідувач кафедри професор Павлов О.А. вже багато років очолює науково-методичну комісію Міністерства освіти і науки України з цього напряму, а доцент Ковалюк Т.В. - є вченим секретарем цієї комісії.

На протязі майже п’ятнадцяти останніх років кафедрою проводився активний пошук нових форм співробітництва у навчальній і науковій роботі з різними науково-дослідними інститутами, інститутами НАН України, навчальними закладами, що обумовлено суттєвими змінами як у підходах до організації навчального процесу, так і у структурі ринку праці.

У 2000 році з метою спільної участі у науковій та освітній діяльності була створена філія кафедри в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, співробітники якого ведуть плідні фундаментальні та прикладні дослідження в галузях інформатики та інформаційних технологій. Керівником філії кафедри став академік-секретар Відділення інформатики НАНУ, директор Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ Сергієнко І. В. Потенціал філії задіяно в рамках підготовки магістрів кафедри, що дає змогу обдарованій молоді долучатися до новітніх розробок, які ведуться провідними вченими України в галузі інформатизації.

Велика робота велася з технікумами, які готують молодших спеціалістів за спеціальностями напряму “Комп’ютерні науки”. Основними її напрямками було: впровадження системи ступеневої підготовки фахівців з вищою освітою, яка передбачає наскрізну їх підготовку спочатку у технікумі, а потім на кафедрі, та перепідготовка викладачів технікумів.

Активна робота велась кафедрою і в напрямку розширення і поглиблення науково-технічних зв’язків із зарубіжними ВНЗ, зокрема, вищою школою Fachhochschuhle Merseburg (Німеччина).

У 2001 році кафедра успішно пройшла акредитацію і отримала ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю "Інформаційні управляючі системи та технології" за найвищим - IV рівнем.

За час існування кафедри її співробітниками отримано понад 30 авторських свідоцтв на винаходи, видано більше 350 наукових праць, у тому числі понад 15 монографій. Наукові досягнення кафедри відзначені медалями ВДНГ СРСР, …

Головне ж досягнення кафедри - це її випускники. За роки існування кафедра підготувала понад 1300 фахівців, ... кандидатів і ... докторів технічних наук, у тому числі 75 спеціалістів для країн СНД, В’єтнаму, Болгарії, Гани, Гвінеї, Індії, Ірану, Лівану, Камеруна, Китаю, Кувейту, Палестини, Перу, Польщі, Сірії, Танзанії та інших країн.

Випускники кафедри успішно працюють у різних галузях комп’ютеризації. Багато з них стали відомими вченими та педагогами вищої школи, лауреатами державних премій.

Чимало вихованців кафедри займають провідні посади в Національному банку України, Міністерстві фінансів, Правекс-банку, фірмі Reebok-Ukraine та інших. Багато з них працюють в інших країнах, зокрема, у США, Англії, Мексиці, Італії, Канаді, Ізраїлі, Австралії, Німеччині.

Сьогодні кафедра АСОІУ - одна із найпрестижніших кафедр університету. Про велику її популярність свідчать багаторічні великі конкурси серед абітурієнтів, у тому числі і серед абітурієнтів контрактної форми навчання. Кафедра має широкі перспективи подальшого всебічного розвитку для досягнення світового рівня підготовки спеціалістів.

Наукові школи

Напрям "Розробка нової конструктивної теорії та методології проектування ефективних точних алгоритмів для важкорозв’язуваних задач комбінаторної оптимізації". Розробляється співробітниками лабораторії комбінаторної оптимізації. Науковий керівник – професор, доктор технічних наук Павлов О.А.

В рамках цього напряму розробляється нова конструктивна теорія розв'язання важкорозв'язуємих задач комбінаторної оптимізації. Її основна ідея полягає в дослідженні властивостей розглядаємих класів задач комбінаторної оптимізації, доведенні положень, правил, що дозволяють розробити єдиний принцип обчислень, та на їх основі побудові ПДС-алгоритмів (алгоритмів з поліноміальною та експоненційною складовими).

Результати роботи по даному напрямку відзначені премією НАН України ім. Глушкова (проф. Павлов О.А.) та Президентською премією для молодих вчених (Аксьонова Л.О.).

Ця розробка ее переспективною для впровадження на виробничих підприємствах дискретного типу різних галузей промисловості у складі АРМ персоналу управління на всіх рівнях ієрархії ІАСУ підприємством.

Напрям «Інструментальні засоби пошуку доведення теорем в формалізованих математичних теоріях». Науковий керівник – професор, доктор фізико-математичних наук Асельдеров З.М.

В рамках цього напряму ведеться робота по ... .

Результатами роботи є:

1. Розроблений і реалізований “Алгоритм очевидності” – алгоритм логічного виводу в численні предикатів І порядку.

2. Розроблені лінгвістичні засоби для представлення бази знань в рамках “Алгоритма очевидності”.

Зараз ведуться роботи по удосконаленню цього алгоритму і по створенню засобів переведення текста з природної мови (української) на мову числення предикатів І рівня.