Університету є чим пишатися

Діяльність департаменту навчально-виховної роботи, як і в попередні роки, спрямована на виконання положень Стратегії розвитку НТУУ "КПІ", зокрема на вдосконалення організації навчального процесу, збільшення кількості та масштабності заходів, що сприяють покращенню підготовки фахівців, зростанню їх інтелектуального, культурного та спортивно-соціального рівня у суспільстві, розкриттю творчих здібностей, а також підвищенню рівня іміджу КПІ в Україні та за її межами.

Навчальний процес є основоположним видом діяльності будь-якого університету. Тож значну увагу департамент та деканати приділяють саме навчальному процесу на всіх його етапах: постійно  впроваджуються нові форми підвищення мотивації студентів до навчання, розкриття їх наукового і творчого потенціалів. Фундамент успішної підготовки майбутніх фахівців різних галузей економіки закладається на перших двох курсах, коли у студентів формується навчальна дисципліна та відповідальність, закладається підґрунтя для творчої роботи на старших курсах.

Світовий досвід свідчить про  те, що однією з найбільш ефективних можливостей підвищення успішності навчання студентів у політехнічному університеті є забезпечення високоякісної підготовки з фундаментальних і базових дисциплін. І ця можливість повною мірою використовується в КПІ, що досягається індивідуальним підходом при викладанні всіх дисциплін, системою моніторингу знань протягом усього терміну навчання студента тощо.

Якість підготовки фахівців

З моменту введення ЗНО абітурієнти НТУУ "КПІ" традиційно мають високі оцінки з математики: цього року 91,6% з них мали бали, що відповідають оцінкам "добре" і "відмінно". Порівняно з 2011 р. кількість таких абітурієнтів  збільшилася майже на 7%. Та результати вступного контролю з математики свідчать, що рівень знань першокурсників, які розпочинають вивчати університетський курс вищої математики, не відповідає вимогам дослідницького університету (середній бал вступного контролю не перевищує 1,8). Така ситуація призводить до необхідності форсованого викладання дисципліни починаючи від математичних начал, які студенти повинні були б знати зі школи. Тільки наприкінці першого семестру студенти досягають базового рівня ВНЗ. Тут оцінки в середньому становлять 3,4 бала.

Моніторинг рівня засвоєння математики студентами після вивчення базового університетського курсу свідчить, що майже 75% студентів опановують цю дисципліну на достатньо високому рівні, що також підтверджується результатами ректорського контролю. Щоправда, серед перших студентів, які вступали за результатами ЗНО, менше половини (45,6%) вчасно складають іспит з математики.

Аналіз результатів ЗНО з фізики показує, що більшість студентів мають посередній рівень знань, а кількість відмінників цього року склала лише 4%. Незважаючи на це, середній бал з фізики за результатами вхідного контролю знань студентів вищий, ніж з математики. Хоча, як і в попередньому випадку, цей показник залишається вкрай низьким і становить 2,7 бала. За перший семестр вивчення фізики рівень знань студентів покращується і становить 3,6 бала. За час вивчення фізики студенти повністю оволодівають предметом, але обсяг залишкових знань в останні два роки залишає бажати кращого. Після введення ЗНО за чотири роки навчання у студентів виявляється відсутність базової підготовки з фізики у школі. Тому ректорський контроль показує, що тільки 44,7% з них на доброму рівні оволоділи знаннями з цієї дисципліни.

Отже, віддаючи належне напруженій праці викладачів математики і фізики, яка дає можливість забезпечити фахове навчання студентів, слід відмітити необхідність вдосконалення методів викладання з метою підвищення рівня залишкових знань у студентів.

Останніми роками намітилась тенденція до зменшення контингенту, в тому числі за рахунок відрахування студентів, які не витримують вимог, що висуваються дослідницьким університетом до якості навчання.

Висока успішність навчання неможлива без своєчасного виконання навчальних завдань. Контроль виконання навчального плану студентами бакалаврату здійснюється проведенням двох семестрових атестацій, від результатів яких значною мірою залежать і результати сесій. Майже 50% студентів встигають повністю виконати навчальні завдання і успішно вийти на складання сесії, а 35% студентів, маючи високу успішність навчання за результатами двох атестацій, легко і вчасно складають сесію. Основна кількість студентів, більше 70%, успішно складає сесії у встановлені терміни.

З року в рік зростають якісні показники навчання студентів. Збільшується кількість студентів, які одержують оцінки "відмінно" та "добре" (їх 31,6%). Хоча, порівняно з 2011 р., дещо зменшилася кількість відмінників (8,5%), кількість "трієчників" зменшилась суттєвіше – більше ніж на третину, і складає 4,8%. Майже на 6% зросла кількість студентів (55,1%), які отримують на іспитах змішані оцінки. На жаль, чимало студентів (близько 16%) мають суттєві академічні заборгованості по одній з атестацій, а до 3% – по обох атестаціях. У цьому році їх кількість становила 439 осіб.

Найбільше студентів (майже 62% від загальної кількості) відраховують з перших двох курсів, що можна пояснити складністю та напруженістю навчальної програми університету, порівняно зі шкільною програмою. Значна кількість відрахованих на п'ятому курсі – 87 осіб (14,4% від загальної кількості відрахованих), є наслідком збільшення кількості студентів з інших вишів, які вступають до КПІ на навчання за ОКР "спеціаліст" та "магістр" і в процесі навчання не витримують вимог нашого університету. Щороку поновлення студентів складає до 25% від кількості відрахованих студентів, понад 80% з яких поновлюються за договором з компенсацією вартості навчання.

За останні два роки кількість студентів з числа іноземних громадян майже не змінилася і цього року складає 326 осіб (1,7%). Маємо надію, що створення Центру міжнародної освіти та активізація агітаційної роботи за кордоном дозволить збільшити їх кількість.

Аналіз успішності навчання іноземних студентів за результатами сесій свідчить про збереження загальноуніверситетських тенденцій щодо розподілення оцінок по роках. Відносна кількість студентів-іноземних громадян, які навчаються на "п'ять", "чотири", "три" є більшою, ніж в цілому по університету, і становить 61,5% проти 55,1%.

Узагальненим показником ефективності навчального процесу є індекс якості навчання, що враховує успішність навчання студентів за результатами атестацій, сесій та дипломування. Він вказує, що 49% студентів університету відповідають найвищим критеріям оцінки якості отриманих знань і в майбутньому можуть стати фахівцями найвищої кваліфікації.

Академічна мобільність

Нині в НТУУ "КПІ" діє 7 програм подвійного диплома та 4 програми обміну. Студенти активно виїжджають до університетів, з якими у КПІ є відповідні угоди про співробітництво. Найбільш популярними є програми подвійного диплома з Університетом дю Мен (Франція) та Університетом Отто фон Геріке (Німеччина), серед програм обміну – з Університетським коледжем м. Йовік (Королівство Норвегія).

Майже половина студентів, які навчаються за кордоном, здобувають освіту за програмами подвійного диплома. Частка студентів, які навчаються за програмами обміну та в рамках співробітництва університетів-партнерів, становить відповідно 24% та 18,2%. За останні роки кількість студентів, які беруть участь у програмах академічній мобільності, зросла з 58 до 154 осіб. У 2012 р. 54 особи навчались у Франції, 33 – в Німеччині, 24 – в Норвегії, 8 – у Кореї, 7 – в Австрії. Географія направлень розширилася за рахунок нових країн – Бельгії та Нідерландів. Найбільшу активність у здобутті освіти за кордоном виявили студенти ХТФ, ФММ, ІЕЕ, ФІОТ та ФЕЛ.

За 2011/2012 н. р. в ІПСА та ФПМ за програмою національної академічної мобільності пройшли навчання 11 студентів ДНУ ім. О.Гончара.

З 2011 р. у НТУУ "КПІ" діють два проекти ERASMUS MUNDUS: ЕMERGE та EWENT. З 2012 р. додалося ще два проекти – ТЕМРО та EUROEAST. Результатом роботи двох проектів програми Erasmus Mundus стало направлення 20 студентів до Університету м. Грац ім. Карла і Франца (Австрія), Варшавської політехніки (Польща), Льовенського католицького університету (Бельгія), Університету Гронінгена (Нідерланди). Вже другий рік поспіль студенти НТУУ "КПІ" беруть участь у Бюджетній програмі МОН України "100+100+100". Наразі в університетах Федеративної Республіки Німеччина навчаються 6 студентів, Французької Республіки – 6, Південної Кореї – 1.

Стипендіальне та соціальне забезпечення студентів

Майже незмінною залишається частка студентів, які отримують стипендію – 83%. Розмір мінімальної академічної стипендії з 01.09.2012 р. складає 730 грн. У КПІ діє система заохочення кращих у навчанні студентів: встановлені і виплачуються іменні та персональні стипендії КПІ (близько 175), стипендії Президента України (5), Кабінету Міністрів України (1), Верховної Ради України (4), імені І.В.Курчатова (2). Додатково до основної стипендії призначаються стипендія в розмірі 1000 грн ДП НАЕК "Енергоатом" та Персональна стипендія випускника КПІ, народного депутата України Д.Й.Андрієвського.

У КПІ проводиться значна, важлива для суспільства соціально спрямована робота. Кількість дітей-сиріт серед студентів університету складає 140 осіб. Найбільше їх на ФІОТ, ВПІ і ФЕЛ. У КПІ навчається також 232 особи з особливими потребами (переважно на ФІОТ, ММІ, ФММ, ФЛ) та 47 чорнобильців. 44 студентські сім'ї мають дітей. Усі вони перебувають на обліку в департаменті, з ними ведеться постійна робота та надається допомога.

Дозвілля студентів

Дозвілля студентів в КПІ організовано через спортивну, культурно-масову і соціальну роботу. Студентська соціальна служба (ССС) є важливим і основним підрозділом департаменту, яка, спільно з соціальними педагогами гуртожитків, веде активну соціальну роботу у студмістечку.

Низка тренінгів, шкіл, естафет, конкурсів, змагань та акцій не тільки генеруються, а й створюються та реалізуються за активною участю самих студентів. Серед них – Школа файндрайзерів "Допоможи молодим", психологічна програма "Як досягнути взаємності", школа тренерів, школа активних волонтерів, секція "Здорова весна в КПІ", соціальні проекти, тренінги для першокурсників, роботи у фокус-групах, міжнародні марафони, квести тощо. Проведений уже втретє фестиваль "СтудЄвро" з футболу за участю українських та польських команд продемонстрував високий рівень поваги та дружби між студентами наших країн. Серед таких заходів багато традиційних: тренінги з художньої терапії, школа PR-журналістики, тиждень енергоефективності, "День донора", марафон "Студентські ігри",  соціально-профілактичні акції, лекції, конкурси інформаційно-просвітницьких проектів. Активність студентів у заходах дуже висока – від 50% до 90% по гуртожитках.

Департамент, підрозділи університету та ССС проводять активну виховну роботу та роботу з профілактики правопорушень, до якої залучаються куратори академічних груп і соціальні педагоги гуртожитків. Це дає свої позитивні результати, оскільки понад 60% студентів відвідують тренінги з адаптації та соціалізації.

Участь у всеукраїнських заходах

Департамент за власною ініціативою проводить активну агітаційну роботу серед школярів – майбутніх абітурієнтів. КПІ представлений фактично на всіх освітніх ярмарках та виставках в Україні. Представники департаменту і навчальних підрозділів університету минулого року виїжджали в різні міста країни з бесідами, виступами і лекціями перед школярами.

Двічі на рік в КПІ проводиться ярмарок вакансій. Понад 30 фірм та організацій беруть участь у цій акції, і понад 3300 студентів реєструються на цих ярмарках, що допомагає їм у працевлаштуванні.

Департамент організував участь студентів у всеукраїнських олімпіадах з різних дисциплін таким чином, що студенти та викладачі, які їх супроводжують, проводять профорієнтаційні зустрічі у школах та ліцеях. Подвійним позитивом є те, що здобутки студентів на всеукраїнських фахових олімпіадах за останні роки вражають. Якщо чотири роки тому кількість переможців в олімпіадах не перевищувала двадцяти осіб, то минулого року 41 студент виборов призові місця. За кількістю переможців у всеукраїнських студентських олімпіадах за 2012 р. КПІ посів друге місце серед ВНЗ України. Найактивнішими факультетами/інститутами, представники яких здобули призові місця, стали ЗФ, ІЕЕ, ІПСА, ІТС, ІФФ, ММІ, РТФ, ФАКС, ФБТ, ФЕА, ФІОТ, ФЛ, ФММ, ФПМ, ФСП (понад 50% наших навчальних підрозділів).

Важливими для іміджу КПІ у міжнародній діяльності стали також Міжнародна олімпіада студентів з програмування "KPI-Open", конкурс "Intel-Техно Україна", який організовує та проводить ФТІ. Літню школу "Досягнення та застосування сучасної інформатики, математики та фізики" наполегливо організовує Наукове товариство студентів і аспірантів.

Минулого року студенти ІПСА Олексій Слюсаренко та Катерина Моравецька здобули перші два місця на Міжнародній олімпіаді з математики (Болгарія), а студентка ІЕЕ Єлизавета Галіна – перше місце з безпеки життєдіяльності. Окрім того, в КПІ було організовано понад 110 олімпіад зі спеціальностей та дисциплін.

Наукові, мистецькі та спортивні здобутки

У НТУУ "КПІ" створюються та активно працюють наукові та мистецькі гуртки. Такі є на ФММ, ФЕА, ФІОТ, ФМФ. Гуртки "Інновація", "Теорія і практика з теоретичних основ електротехніки", "Моделювання задач електротехніки в MathCad", "Студентське конструкторське бюро: інтелектуальні системи керування", "Логістичний менеджмент", "Управління персоналом", "Студентське конструкторське бюро: прикладна геометрія, дизайн та об'єкти інтелектуальної власності", "Нестандартні та олімпіадні задачі алгебри та аналізу" та інші дозволяють студентам опановувати знання на новому, більш високому рівні.

У КПІ проводяться традиційні заходи, які створюють наш особливий університетський стиль: День першокурсника, випуск магістрів, конкурси "Королева КПІ", "Містер КПІ", двічі на рік виставки творчості студентів і викладачів "Таланти КПІ", "Ліга КВН КПІ – кубок ректора", фестивалі авторської пісні та творчих колективів художньої самодіяльності, інші заходи, відомі в Києві та за його межами.

Особлива увага в університеті приділяється спортивному вихованню та оздоровленню студентів, результатом чого є популяризація здорового способу життя та високі спортивні результати. Так, у 2012 р. на Олімпіаді в Лондоні студентка ФБТ Наталя Довгодько виборола золоту медаль у змаганнях з веслування.

Спартакіада НТУУ "КПІ" з 18 видів спорту минулого року виявила переможців: ВПІ (перше місце), ВІТІ (друге), ТЕФ (третє). Студенти показали високі результати у плаванні, легкій атлетиці, баскетболі, грі в шахи, волейболі, футболі, настільному тенісі, шейпінгу, армспорті, боксі, з гри го тощо.

Як результат досягнень студентів в КПІ проведено Міжнародний шаховий турнір "Кубок Незалежності 2012" за участю видатних гросмейстерів світового класу; спільно з Федерацією го проведено "Кубок України з гри го"; організовано та проведено третій футбольний турнір між студентськими командами України та Польщі, Кубок ректора з футзалу серед студентських організацій м. Києва. У КПІ організовано і проводиться фестиваль єдиноборств, у якому понад 200 учасників виборюють призові місця, та фестиваль екстремальних видів спорту.

Масовими стали шаховий клуб та клуб з гри го, клуб підводного плавання "Атлантида", туристичний клуб "Глобус" та клуб "Папай". Проведено традиційні заходи "Естафета здоров'я" та "Лабіринт" (двічі на рік на базі спортивного табору "Політехнік"). Особливої уваги і шани заслуговує спортивна та культурно-естетична робота у студмістечку. Вона є дуже важливою, цементуючим фундаментом здорового спортивного і естетичного клімату не тільки серед студентів, які мешкають у гуртожитках, а й усіх студентів КПІ.

Оздоровлення студентської молоді – важливий напрям діяльності в університеті. КПІ вклав значні ресурси для відновлення наших баз і таборів – "Маяк", "Політехнік", "Глобус", і настав час їх повного завантаження.

Навчально-виховні технології

У 2012 р. здійснювалася медіапідтримка роботи КПІ в рамках проекту "Радіо КПІ" (записано та транслювалося понад 10 виховних та просвітницьких програм – усього понад 75 випусків), а також у мережі Internet – чотири сайти (dnvr.kpi.ua, student.kpi.ua, r.kpi.ua, gazeta.kpi.ua), які за рік відвідали понад 175 000 відвідувачів. Головними інформаційними джерелами, за допомогою яких забезпечувалася медіапідтримка університету, стали сторінки в соціальних мережах "ВКонтакте" та Facebook. Університетський канал на Youtube забезпечив 124 000 переглядів за рік.

Договір про співробітництво між КПІ та українським сегментом вільної енциклопедії "Вікіпедія" спрямований на інтеграцію інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, опанування студентами додаткових практичних навичок, надання публічної значущості навчальній діяльності студента, розширення вільного доступу до сучасних наукових знань.

Є над чим працювати

Здобутки студентів та колективу університету за минулий рік значні. Усі підрозділи демонструють злагодженість та цілеспрямованість у досягненні найкращих показників у навчально-виховній роботі.

Університету є чим пишатися: високий освітянський рейтинг, переможці у міжнародних олімпіадах, золота олімпійська чемпіонка в Лондоні, масовий та творчий характер спортивних, культурних та соціальних заходів, високий рейтинг оцінки якості підготовки фахівців від роботодавців та багато ще позитивного.

Разом з цим, необхідно зазначити, що ми використали ще не всі резерви. Нам ще бракує якісної самооцінки у рівні застосування сучасних інформаційних та електронних методів навчання, творчості та фундаментальності з підготовки магістерських дисертацій, організації практик та стажувань на підприємствах з високим рівнем культури та рентабельності виробництва.

Нам ще є над чим працювати, щоб підвищити рівень якості випускників та імідж Київського політехнічного інституту. Департамент навчально-виховної роботи вважає, що подолання перешкод та викликів, що стоять перед університетом, залежить насамперед від нього і готовий продовжувати роботу у цьому напрямі.

Г.Б.Варламов, проректор з навчально-виховної роботи