Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ФБТ

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ І БІОТЕХНІКИ

декан - д.б.н., проф. Дуган Олексій Мартем'янович, т. 204-83-12, к. 169-4

Кафедра Шифр і назва галузі знань,
код і назва спеціальності,
назва освітньої програми (спеціалізації) у
назва вибіркових блоків дисциплін
Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Біотехніки та інженерії
д.т.н., проф. Мельник Вікторія
Миколаївна, т.204-81-83, к. 6/2-4
13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
бакалавр 30 15
магістр 14 6
Промислової біотехнології
д.т.н., доц. Тодосійчук Тетяна
Сергіївна, т. 204-98-51,к. 273-4
16 Хімічна та біоінженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
Біотехнології
Промислова біотехнологія та біофармація
бакалавр 40 5
магістр 27 0
Біоінформатики
д.т.н., проф. Горобець Світлана
Василівна, т. 204-99-37,225-18
16 Хімічна та біоінженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
Біотехнології
Молекулярна біоінженерія та біоінформатика
бакалавр 25 0
магістр 15 0
Екобіотехнології та біоенергетики
в.о. зав.кафедри д.х.н., проф.
Кузьмінський Євгеній Васильович, т. 204-81-84, к. 182-4
16 Хімічна та біоінженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
Біотехнології
Біотехнології в біоенергетиці та охороні довкілля
бакалавр 30 5
магістр 18 0
Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Біотехніки та інженерії
д.т.н., проф. Мельник Вікторія Миколаївна, т. 204-81-83, К.6І2А
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050503 Машинобудування 30 15
Промислової біотехнології
д.т.н., доц. Тодосійчук Тетяна Сергіївна, т. 204-98-51, к. 273-4
0514 Біотехнологія 6.051401 Біотехнологія 40 5
Біоінформатики
д.т.н., проф. Горобець Світлана Василівна, т. 204-99-37, 225-18
0514 Біотехнологія 6.051401 Біотехнологія 25 -
Екобіотехнології та біоенергетики
в.о. зав.кафедри д.х.н., проф. Кузьмінський Євгеній Васильович, т. 204-81-84, к. 182-4
0514 Біотехнологія 6.051401 Біотехнологія 30 5
Долучення Розмір
chair-fbt.pdf 58 КБ