Відповіді на запитання, які були подані керівництву КПІ на сесії професорсько-викладацького складу 30 серпня 2007 р.

– Ситуація: потокова лекція, 55 студентів-українців, які бажають слухати лекцію українською мовою, та 5 студентів-іноземців, які розуміють лише російську. Читати іноземцям окремо немає можливості через брак коштів. Якою мовою читати лекції?

– Читати лекції потрібно державною мовою. Що ж стосується іноземних студентів, такі ситуації виникають внаслідок неповного виконання підрозділами, в яких навчаються іноземні громадяни, умов контрактів на навчання.

Інститути та факультети мають чітко дотримуватись умов контрактів з іноземними громадянами, в яких також визначається мова навчання. Підрозділ має право встановлювати такі ціни за навчання, які були б економічно виправданими для підрозділу (але не нижче певної мінімальної ціни, що встановлюється щорічно нормативними документами університету).

– Чому надрукувати посібник або методичку в “Політехніці” коштує набагато дорожче, ніж в будь-якій звичайній друкарні?

– Відповідно до вимог МОН України навчальні посібники можуть бути надруковані тільки з виконанням додрукарського етапу, а саме: редагування, коректура, верстка, оброблення зображень, правка. ВПК “Політехніка” дотримується вимог МОН, навчальні посібники проходять належну додрукарську підготовку.

Інші видавництва друкують навчальні видання в авторській редакції. Це зменшує вартість видання, але порушує вимоги МОН та зменшує рівень якості видання.

ВПК “Політехніка” використовує для друку видань папір з високим відсотком білизни та якості, що відповідає високому статусу НТУУ “КПІ”. Інші видавництва для друкування навчально-методичної літератури та навчальних посібників використовують папір нижчої якості.

Міністр освіти і науки в офіційному листі до ректорів вищих навчальних закладів, що надруковано в газеті “Освіта України” № 25 від 4 квітня 2006 р., звернув увагу на порушення встановлених вимог до якості навчальної літератури. ВПК “Політехніка” є структурним підрозділом НТУУ “КПІ” і у видавничих колах представляє університет. Від МОН України та Книжкової палати України до цього часу не було зауважень щодо якості видань ВПК “Політехніка”.

Вартість послуг ВПК “Політехніка” відповідає високому рівню видань. Варто зазначити, що після реалізації методичної літератури ВПК “Політехніка”, отримані кошти передаються на відповідну кафедру.

– Поясніть, будь ласка, вимогу до випускників магістратури приносити довідки про розподіл на роботу взимку, разом зі спеціалістами. Це за півроку до моменту, коли магістри захищаються та отримують дипломи. Жоден нормальний роботодавець не скаже, що через півроку він візьме собі на роботу цього молодого спеціаліста. Отже, більшість цих довідок є липовими.

– Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992 “Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням” передбачено, що за рік до завершення навчання проводиться попереднє працевлаштування випускників.

У секторі практики та працевлаштування університету після проведення попереднього розподілу випускників і до видачі їм направлень на роботу після закінчення університету за заявами студентів проводиться зміна місця працевлаштування випускника з видачею відповідного (уточненого) направлення на роботу.

Значною мірою ефективність працевлаштування випускників залежить від наполегливої роботи в цьому напрямку випускової кафедри, що передбачено наказом ректора НТУУ “КПІ” від 10 березня 2005 року № 1-30 “Про подальше удосконалення діяльності університету та його системи управління”.

– В КПІ є Положення про електронні видання. Чому організація, яка цим займається, погоджується робити лише електронні підручники, і відмовляє у виданні методичних вказівок до лабораторних робіт, конспектів лекцій, посібників?

– В університеті діє Положення про визнання інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання НТУУ “КПІ” та їх окремих елементів як навчально-методичних праць. Згідно з цим Положенням Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ “КПІ” (УІІТО) приймає та розміщує на веб-сайтах системи дистанційного навчання університету та Науково-технічної бібліотеки такі інформаційні ресурси:

– курси дистанційного навчання;

– електронні підручники;

– віртуальні лабораторні роботи та тренажери;

– ділові ігри;

– інші елементи курсу дистанційного навчання, до яких відносяться: методичні рекомендації до вивчення дисциплін, виконання лабораторних робіт, лекційний матеріал, завдання для практичних та контрольних робіт, тестові завдання та ін.

У КПІ не існує “організації”, яка б “відмовила” у виданні методичної літератури.

В університеті постійно діє цілісна система методичного забезпечення навчального процесу підручниками, навчальними посібниками та іншими методичними матеріалами (в тому числі на електронних носіях).

Видавничо-поліграфічний комплекс “Політехніка” якісно і вчасно випускає всю літературу, яку розробляють викладачі і яка пройшла відповідне рецензування та отримала рекомендацію Експертної ради з навчальних видань. Тільки за минулий рік Методична рада КПІ надала гриф НТУУ “КПІ” 261 навчально-методичному виданню, а також звернулась до МОН України з пропозиціями надати гриф Міністерства освіти і науки 24 підручникам та навчальним посібникам.

– Чи можна буде студентам разом із курсами, вказаними в навчальному плані для своєї спеціальності, вільно обирати собі для вивчення додаткові предмети (які читають на інших кафедрах або факультетах)?

– Відповідно до Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” (розділ 9 “Академічні права студентів”) студент має право на обрання навчальних дисциплін (розділів, тем) у межах, передбачених освітньо-професійною програмою та робочим навчальним планом, формуючи цим індивідуальний навчальний план. Ці питання вирішує факультет (інститут) разом з відповідною кафедрою.

– Як Ви боретеся з явищем, коли правильні відповіді на питання ректорського контролю на деяких кафедрах заздалегідь видають студентам разом із завданнями?

– Це неможливо. Банк завдань дисциплін, які виносяться на ректорський контроль, формується і регулярно поновлюється незалежними групами експертів Центру тестування та моніторингу знань НТУУ “КПІ”. Ця інформація є конфіденційною. З відповідними кафедрами узгоджуються лише програмні аспекти та рівень самих завдань.

– Чи планується створити в КПІ централізовану базу із сканованими підручниками, до яких матимуть доступ усі студенти (як це зроблено, наприклад, в Московському університеті, www.lib.mexmat.ru)?

– Питання створення в університеті централізованої бази сканованих підручників на цей час розглядається, але з вирішенням виникають деякі труднощі, зокрема, відсутня юридична база, яка дозволяє проводити сканування підручників та навчальних посібників тому, що тільки автор дає дозвіл на використання своїх матеріалів в іншому вигляді, це є авторське право. Зараз на сайті електронної бібліотеки в сканованому вигляді розміщені тільки методичні вказівки та рекомендації, їх кількість постійно зростає.

Викладачі, які розробляють навчально-методичні видання, надають у ВПК “Політехніка” авторський оригінал обов’язково у двох варіантах (роздрукований і електронний), але на передачу підручників в електронному вигляді до бібліотеки також потрібна згода авторів. За рахунок цього база видань в електронному вигляді може бути суттєво поповнена.

– Чи можна на вимогу студента запрошувати для керівництва бакалаврськими та магістерськими роботами не співробітників випускової кафедри? Як виплачувати їм зарплату? Чи зменшиться зарплата тих співробітників, до яких студенти “не ідуть”?

– Порядок призначення керівників дипломних проектів (робіт) визначається Положенням про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ “КПІ”. Відповідно до цього Положення для керівництва дипломними проектами (роботами) призначаються викладачі випускової кафедри, а також провідні співробітники наукових підрозділів кафедри або провідні фахівці у відповідній галузі з підприємств, науково-дослідних інститутів, міністерств, відомств тощо.

За рішенням кафедри або на прохання керівника ДП (ДР) можуть призначатися консультантами дипломника:

– зі специфічних виробничих, технічних, наукових питань;

– питань, які відносяться до компетенції кафедр фундаментальних чи професійно-орієнтованих дисциплін;

– техніко-економічного обґрунтування прийнятих рішень та розрахунків економічного ефекту;

– питань екології, безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Якщо рішення кафедри щодо призначення консультантів з певних питань є обов‘язковим для всіх ДП (ДР), то це зазначається в робочому навчальному плані відповідної спеціальності, де визначається конкретний час, відведений консультантам на одного дипломника, та кафедра, яка виділяє викладачів для консультування.

Заробітна плата викладачів залежить від обсягів виконаної ними навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної роботи. Навантаження викладачів розглядається на кафедрі та відображається в індивідуальному плані роботи викладача на навчальний рік.