Викладанню англійської мови – європейський рівень

Щороку на факультеті лінгвістики НТУУ «КПІ» проводяться наукові конференції з метою підвищення рівня викладання англійської мови та обміну досвідом впровадження новітніх технологій навчання.

17 січня 2007 року під керівництвом декана ФЛ Н.С.Саєнко відбулася міжкафедральна науково-практична конференція на тему «Болонський процес: особливості навчання англійської мови технічного спрямування». Актуальність цієї тематики зумовлена сучасним курсом України на європейську інтеграцію, що потребує приведення українських стандартів освіти до загальноєвропейського рівня.

На конференцію були запрошені представники всіх факультетів НТУУ «КПІ». Вони мали змогу більш детально ознайомитися з теоретичними основами роботи викладачів кафедр іноземних мов та новітніми тенденціями і вимогами до навчання іноземної мови у технічному вузі.

Відкрила конференцію декан ФЛ Н.С.Саєнко, представивши концепцію розвитку факультету лінгвістики до 2012 року та основні напрями роботи факультету.

На конференції розглядались актуальні питання навчання іноземної мови професійного спрямування: сучасні тенденції модернізації вищої мовної освіти України і Болонський процес, сутність і методологія викладання англійської мови професійного спрямування (ESP), особливості впровадження мультимедійних технологій, навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності в ESP, особливості науково-технічного перекладу, європейський мовний портфель для інженерів, оцінка навчального процесу та форми контролю ESP.

У здійсненні реформ мовна рада факультету лінгвістики керується документами Ради Європи: «Білінгвальна освіта: основні стратегічні завдання», «Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення викладання, оцінювання», «Європейський мовний портфель», «Приведення екзаменів з мови у відповідність до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти», а також вимогами до євроіспитів.

Зважаючи на глобальні перетворення в освіті, набувають актуальності наступні напрями реформування мовної підготовки на базі НТУУ «КПІ»:

  • оволодіння загальновживаною, загальнотехнічною та професійно орієнтованою іноземною мовою;
  • розробка мовного портфеля інженера;
  • впровадження кредитно-модульної системи;
  • розробка мовних тестів за європейськими стандартами;
  • широке запровадження мультимедійних технологій на заняттях з іноземної мови.

У ході конференції керівник робочої групи ФЛ “Інформаційні технології” доц. Т.П.Павлова наголосила на ефективності використання засобів мультимедіа під час занять з англійської мови. Це дозволить студентам ширше реалізувати їх інтелектуальний, освітній, соціальний і духовний потенціал та забезпечить активізацію навчальної діяльності. Всебічне застосування в навчально-виховному процесі інформаційних технологій має великі перспективи щодо побудови диверсифікованих моделей навчання та розвитку ідей, форм і методів педагогічної технології, що сприятиме гуманізації освіти, підвищенню ефективності навчання та його інтенсифікації й індивідуалізації залежно від професійних потреб, інтересів, здібностей студентів, активізації навчально-пізнавальної діяльності за рахунок введення завдань науково-дослідницького характеру, збільшення частки креативної самостійної роботи, адже це є визначальним для розвитку творчої особистості.

Конференція дала можливість викладачам іноземних мов проаналізувати сучасні тенденції навчання і виявити першочергові завдання у мовній підготовці студентів різних спеціальностей НТУУ «КПІ». Для вирішення цього питання велике значення мала участь у роботі конференції представників факультетів, зокрема ММІФ, ХТФ, ФІОТ, ІФФ, які висловлювали свої побажання та власне бачення професійних напрямків навчання іноземних мов.

Підсумовуючи роботу науково-практичної конференції, декан ФЛ Н.С.Саєнко окреслила пріоритетні напрями в роботі факультету, зокрема, необхідність більш тісної співпраці між кафедрами іноземних мов і випусковими кафедрами НТУУ «КПІ».

О.В.Михайленко