Ви є тут

Університетський конкурс - 2005 на кращу магістерську дипломну роботуУ вересні-жовтні відбувся університетський конкурс магістерських дипломних робіт. На конкурс були подані магістерські дипломні роботи від 14 факультетів та інститутів із 44 спеціальностей. Експертизу провели 41 експерт-викладач університету за єдиними критеріями оцінки якості магістерських дипломних робіт. Методична рада затвердила лауреатів конкурсу враховуючи пропозиції експертної комісії. По університету виданий наказ № 1-141 від 27.10.2005 р., в якому передбачено вручення дипломів лауреатів переможцям конкурсу – магістрам та їх науковим
керівникам, які також отримають матеріальне заохочення.

І місце одержала магістерська дипломна робота «Дослідження механіки формування параметрів якості поверхневого шару деталей в процесах обробки металів тиском», виконана

магістрантом Андрієм Титовим на кафедрі механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів механіко-машинобудівного інституту під керівництвом доцента кафедри Яворовського Вадима Миколайовича.

Робота присвячена підвищенню надійності і ресурсу виробів, що є одним з найважливіших завдань сучасного машинобудування. Ці експлуатаційні характеристики визначають

в цілому ефективність таких виробів машинобудування, як авіаційні літальні апарати і двигуни, автомобілі, сільськогосподарська техніка та ін.

Магістерська робота виконувалась на кафедрі за спільними роботами з ВАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя).

Автором розроблено математичні моделі процесів деформуючого протягування та алмазного вигладжування, приведено методики розрахунку основних параметрів і отримано нові аналітичні й емпіричні залежності.

Теоретичні дослідження виконувалися за допомогою системи CAD/CAM ANSYS на основі побудованих автором математичних моделей.

Результати магістерської роботи, а саме алмазне вигладжування, були використані при підготовці технологічних процесів у виробництві ВАТ «Мотор Січ».

За результатами досліджень опубліковано 3 наукові статті в науково-технічних журналах, зроблено доповідь на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Прогресивна техніка і технологія – 2005».

ІІ місце поділили дві магістерські дипломні роботи:

1. Магістерську дипломну роботу «Розробка методів ДНК-аналізу для генетичного тестування при допоміжних репродуктивних технологіях» виконала магістрантка Ганна Лівшиць на кафедрі промислової біотехнології факультету біотехніки та біотехнології під керівництвом професора кафедри Дугана Олексія Мартем'яновича.

Автор роботи була співвиконавцем науково-технічного проекту, що виконувався в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України за грантом Президента України для молодих учених.

Робота присвячена розробці генних біотехнологій з використанням сучасних методів молекулярної генетики та інформаційних технологій, що є актуальним при дослідженнях ранньої дитячої смертності та жіночих гінекологічних захворювань.

Вперше були розроблені робочо-діагностичні методики для тест-систем з метою діагностики мутантних генів.

За результатами проведених досліджень було опубліковано 5 статей у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, а також в матеріалах міжнародних конференцій.

2. Магістерську дипломну роботу «Синтез нанокомпозитів біомедичного призначення на основі магнетиту та дослідження їх властивостей» виконала магістрантка Марина Тарасюк на кафедрі технології неорганічних речовин і загальної хімічної технології хіміко-технологічного факультету під керівництвом доцента кафедри Супрунчука Володимира Ілліча.

Тема є актуальною тому, що присвячена розробці магнітотранспортуючих препаратів, а саме технології одержання нанорозмірних магнітних матеріалів з модифікованою поверхнею.

У роботі використані сучасні методи дослідження властивостей синтезованого магнітного матеріалу.

Було проведено серію експериментів в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України. Одержані результати досліджень використовуються в подальших дослідженнях Інституту хімії поверхні.

За результатами роботи зроблено доповіді на VII Міжнародній науково-практичній конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (м. Київ) та на ювілейній X Міжнародній конференції «Фізика і технологія тонких плівок»
(м. Івано-Франківськ).

ІІІ місце поділили три магістерські дипломні роботи:

1. Магістерську дипломну роботу на тему «Процес переробки полімерних композиційних матеріалів з розробкою відповідного устаткування» виконала магістрантка Леся Микитенко на кафедрі машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв інженерно-хімічного факультету під керівництвом доцента кафедри Мікульонка Ігоря Олеговича.

Тема роботи присвячена подальшому вдосконаленню методів переробки полімерних композиційних матеріалів (ПКМ). У роботі розроблено фізичну і математичну модель процесу термообробки ПКМ,
алгоритм її розрахунку. На основі розроблених моделей виготовлено обладнання, яке забезпечило підвищення якості композитних матеріалів.

Запропонований у роботі комбінований водно-повітряний спосіб охолодження труб впроваджено у виробництво на підприємстві ТОВ «НВП «Пластотехніка»».

Основні положення роботи опубліковано у збірниках матеріалів 5-ти міжнародних науково-технічних конференцій. Отримано три деклараційні патенти України на винахід і корисні моделі.

2. Магістерську дипломну роботу «Розробка стратегії просування продукції (на прикладі ТОВ «БМБ Компаунд»)» виконала магістрантка Інна Рибачук на кафедрі промислового маркетингу факультету менеджменту та маркетингу під керівництвом доцента кафедри Кубишиної Надії Сергіївни.

У цій роботі магістранткою удосконалено понятійний апарат та методику здійснення розробки стратегії просування на промисловому ринку.

На основі отриманих статистично оброблених результатів дослідження розроблено ринково-продуктову стратегію, яку було впроваджено у виробництво ТОВ «БМБ Компаунд». Економічне обґрунтування запропонованої стратегії підтверджує ефективність її застосування.

Матеріали роботи були представлені на 4-х міжнародних науково-практичних конференціях. За результатами досліджень опубліковано 3 статті в інформаційно-аналітичних журналах.

3. Магістерську дипломну роботу на тему «Інтеграція полімерних світловодів в друкований монтаж» виконала магістрантка Наталія Бещасна факультету електроніки під керівництвом професора кафедри електронних приладів та пристроїв Циганка Бориса Архиповича.

Робота виконувалась у межах науково-технічних досліджень оптичних технічних засобів зв'язку на факультеті електротехніки Технічного університету м. Дрезден (Німеччина) з використанням сучасних технологій виготовлення світоловодів.

Результати роботи доповідались на наукових семінарах в Дрездені, Берліні (Німеччина) та Відні (Автрія).

За високий рівень наукового керівництва підготовкою магістрів у наказі винесено подяку: доценту Красильнікову О.І. (ФЕЛ), доценту Найді С.А. (ФЕЛ), професору Терещенко Т.П. (ФЕЛ), доценту Яганову П.О. (ФЕЛ), професору Абакумову В.Г. (ФЕЛ), професору Фокіну А.А. (ХТФ), доценту Безносику Ю.О. (ХТФ), професору Головку Л.Ф. (ММІ), професору Равській Н.С. (ММІ), професору Якорнову Є.А. (ІТС), доценту Біденку В.А. (РТФ), професору Макаренку О.С. (ІПСА), доценту Солов'ю О.І. (ІЕЕ), доценту Косячкову В.О. (ІФФ), доценту Миленькому В.В. (ІХФ).

Л.А. Ванчугова, методист навчально- методичного відділу

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій