Забезпечення якості освіти є однією з головних умов, мобільності, сумісності та привабливості системи вищої освіти будь-якої країни, головною складовою престижу вищого навчального закладу (ВНЗ). Сприяння європейському співробітництву в забезпеченні якості освіти – це вимога Болонського процесу, а принцип інституційної автономії передбачає, що основна відповідальність за забезпечення якості лежить на ВНЗ. У світовій практиці застосовуються різні підходи в оцінюванні якості роботи ВНЗ: репутаційний (на основі експертних оцінок), результативний (за об'єктивними показниками) і загальний.

Завдання забезпечення якості вищої освіти є багатоплановим і включає наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо), організацію навчального процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової економіки та освіти, контроль освітньої діяльності ВНЗ та якості підготовки фахівців на всіх етапах навчання та на всіх рівнях (рівні ВНЗ, державному рівні, міжнародному (європейському) рівні).

Система управління якістю освіти в університеті повинна забезпечувати моніторинг основних показників якості та на їх основі підготовку рекомендацій для покращення всіх складових підготовки фахівців.

До ключових ланок такої системи відносяться:

  1. Якість освітніх програм.
  2. Рівень підготовки абітурієнтів.
  3. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу.
  4. Кваліфікація професорсько-викладацького складу.
  5. Якість навчального процесу.
  6. Рівень наукових досліджень, що проводяться в університеті.
  7. Рівень оснащеності навчального процесу.
  8. Рівень підготовки випускників (включаючи практичну підготовку і готовність виконувати професійні функції) та їх затребуваність на
    ринку праці.

Для забезпечення якості підготовки фахівців ВНЗ встановлює вимоги до абітурієнтів, студентів, викладачів і критерії оцінки їхньої відповідності цим вимогам. Щодо рівня підготовки абітурієнтів, то висуваються відповідні вимоги до шкіл, ліцеїв, технікумів, коледжів. Стосовно навчального процесу студентів, вимоги висуваються до всіх кафедр, які забезпечують цей процес, включаючи цикли дисциплін гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової та професійно-практичної підготовки. При цьому за якість підготовки фахівців з окремих спеціальностей відповідають випускові кафедри.

Центральною ланкою системи управління та забезпечення якості є освітній процес. Контроль у системі забезпечення якості підготовки фахівців має на меті виявлення найбільш слабких сторін навчального процесу шляхом самооцінки діяльності ВНЗ, яка повинна проводитися систематично за критеріями, визначеними стандартами вищої освіти, та відповідно до вимог центральних органів управління освітою. Іншими складовими системи є проведення регулярних опитувань (анкетування) студентів, випускників та їх потенційних замовників; введення кредитно-модульної системи організації навчального процесу та ін.

З метою аналізу якості підготовки фахівців в університеті з дисциплін фундаментальної, загальноінженерної, спеціальної та практичної підготовки ректором НТУУ “КПІ” підписано наказ про впровадження системи щосеместрового ректорського контролю якості підготовки фахівців за всіма спеціальностями університету. Предметом моніторингу є також дослідження роботодавцями оцінок якості підготовки випускників за всіма спеціальностями університету. Таким чином, щосеместрово буде здійснюватися комплексний моніторинг якості освіти на рівні університету, який врахує як якість навчального процесу, так і оцінку випускників КПІ роботодавцями.

Передбачається, що на першому етапі з 15 листопада по 15 грудня 2005 р. буде перевірено вміння і залишкові знання студентів 5-го курсу з математики, фізики, а також
комплексу дисциплін спеціальної підготовки.

При цьому буде розроблено методики аналізу та критерії оцінювання результатів комплексного моніторингу якості підготовки випускників університету за всіма спеціальностями та запроваджено рейтингову систему
оцінювання роботи підрозділів університету, а також систему матеріального заохочення кращих за показниками підрозділів. Підсумки моніторингу якості освіти будуть обговорені на методичних радах факультетів і кафедрах, а аналітичні звіти опубліковані
в пресі.

Усі ці кроки дозволять здійснити підготовку університету до зовнішнього комплексного моніторингу якості освіти, включаючи моніторинг за європейськими вимогами в системі ENQA (European Network for Quality Assurance).

Ю.І.Якименко, перший проректор НТУУ “КПІ”