Щовесни на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки фізико-математичного факультету проходить конференція "Прикладна геометрія, дизайн, об'єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих учених". Свої наукові напрацювання на ній представляють як відомі вчені, так і науковці-початківці та студенти.

У цьому році конференція була особливою, оскільки присвячено її 120-річчю заснування нашого університету. Участь у ній взяли 44 студенти, 3 аспіранти, 14 кандидатів наук, 9 докторів наук і 14 старших викладачів з різних факультетів та інститутів нашого університету, а також представники 7 закладів вищої освіти України. За результатами наукової конференції видано збірник тез. Спектр наукової тематики, яку висвітлювали доповідачі на конференції, був дуже широкий: це авіабудування, космічна геодезія, фрактальна геометрія, медичне обладнання, машинобудування, хімія, математика, відновлювані джерела енергії, сільськогосподарська техніка та приладдя, методика викладання курсів нарисної геометрії та ін.

Відкрив конференцію декан фізико-математичного факультету професор В.В.Ванін. Червоною ниткою крізь його вітальне слово проходила думка про майбутнє нашої країни та роль, яку у побудові цього майбутнього відіграє освіта.

Як завжди, змістовним і цікавим було також привітання учасників конференції від відомого науковця і винахідника професора Ю.М.Кузнєцова.

Першою на конференції було заслухано доповідь з авіабудівної тематики "Моделювання зовнішніх обводів на стадіях виробництва та експлуатації життєвого циклу літака" (автори – професор В.В.Ванін, професор Г.А.Вірченко, аспірант А.Й.Незенко) У роботі запропоновано концепцію геометричного моделювання на стадіях виробництва та експлуатації літаків у контексті побудови інтегрованої геометричної моделі складного технічного виробу впродовж його життєвого циклу.

Цікаві дослідження щороку представляє на конференцію Національний авіаційний університет. І в цьому році доповідь "До питання вирішення задач космічної геодезії", авторами якої є ст. викладач Л.В.Болдирєва та студенти НАУ О.С.Погорєлов і Є.А.Христич, викликала неабияку увагу. В роботі розглядається питання оптимального вирішення задач космічної геодезії, що містить теорію і методи вирішення наукових і практичних завдань на земній поверхні за спостереженнями небесних тіл (Місяць, Сонце, ШСЗ) і за спостереженнями Землі з космосу.

Результати творчого пошуку в авіаційній царині знайшли відображення і в доповіді першокурсника ІХФ КПІ ім. Ігоря Сікорського В.Е.Іваннікова, співробітника Національного авіаційного університету М.Г.Макарова та професора ФМФ КПІ ім. Ігоря Сікорського В.П.Юрчука на тему "Геометричне моделювання блоків ранце-літального апарата джетпака". Робота над розробкою таких літальних апаратів нині проводиться дуже активно. Юний послідовник Корольова запропонував нову геометричну модель джетпака, яка може значно збільшити потужність апарата і забезпечить більший спектр його функцій.

Дуже змістовною була доповідь дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського Д.В.Костюка, І.В.Ночніченка та студента М.М.Довгополого на тему "Особливості керування характеристикою магнітореологічного демпфера у складі ендопротеза", присвячена визначенню найефективнішого способу керування характеристиками магнітореологічних демпферів у складі протеза колінного суглоба. Зауважимо, що ще рік тому М.Довгополий був школярем-випускником, а цього року вже взяв участь у конференції як студент ММІ.

На високому професійному рівні була підготовлена доповідь постійного учасника конференції магістра ІХФ Є.М.Глінського (спільно з к.т.н. І.В.Коваленком та старшим викладачем Н.В.Міхлевською) на тему "Конструювання завантажувального бункера для матеріалів з різним кутом природного укосу". Роботу цю присвячено конструюванню нового асиметричного бункера. Вона стала основою дипломного проекту Є.Глинського, і за новизною може стати підґрунтям для дисертаційної роботи.

Цікавою була доповідь на тему "Особливості будови внутрішньокоронарних стентів та перспективи їх розвитку", виконана студентом Б.Р. Водяником спільно зі ст. викладачем О.М.Воробйовим, доц., к.т.н. О.О.Головою та асиситентом Ю.В.Лазарчук-Воробйовою. В дослідженні розглянуті різні їх види, перспективи використання для лікування атеросклерозу та можливі шляхи вдосконалення конструкцій стентів і усунення їх недоліків (наприклад, низької гнучкості), що при їх широкому клінічному впровадженні дозволить істотно зменшити кількість гострих тромбозів, значних кардинальних ускладнень, а також атеросклерозів.

Не обійшли увагою учасники конференції складнощі, що виникають у студентів при вивченні курсу нарисної геометрії та інженерної графіки. Вони пов'язані з недостатнім рівнем викладання геометрії та креслення в сучасній школі. Це завдає величезної шкоди вищій технічній освіті, адже без уміння виконувати та читати кресленики формування сучасного інженера неможливе. Цій проблемі й способам її подолання присвячено роботу Н.В.Білицької та О.Г.Гетьман "Фундаментальна підготовка студентів – запорука успішного становлення спеціаліста".

На конференції були представлені й доповіді з проблем сільгоспмашинобудування. В них розглядалися питання теоретичного конструювання гвинтових робочих органів, удосконалення кореневикопувального пристрою, конструювання картоплезбирального комбайну, збільшення потужності ротаційного плуга, удосконалення конструкції гичкозбиральної машини. Їх автори – студенти ІХФ С.О.Гулаєвич, О.С.Дітківська, Р.В.Ковальов, О.В.Кувшинов, М.В.Шашков та К.О.Шпаченко.

Усі, хто ретельно готувався і брав участь у конференції, безумовно, зробили свій внесок у відзначення 120-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського.

В. П. Юрчук, д.т.н., професор, О.О. Лебедєва, ст. викладач кафедри