Система моніторингу та аналізу підрозділів університету за параметрами Google Scholar

  Google Scholar є відомою та популярною відкритою міжнародною базою даних. Умови включення науковця у цю базу та створення особистого кабінету надано на сайті Google Академії. Ця база є досить зручною для  прізвищ ки­рилицею. База надає потенціальну можливість зро­бити порівняння науковців за цитованістю та Н-індексом. На відміну від таких систем, як Scopus чи Web of Sience, це від­крита та безкоштовна база. Недоліком Google Scholar є те, що вона спеціально не відбирає журнали чи конференції для включення робіт у цю базу, і тому вважається, що якість робіт є гіршою, ніж у Scopus чи Web of Sience. Google Scholar надає рейтинг наукових співробітників організації, приналежність до якої визначив науковець при створенні свого кабінету. Для цього при створенні кабінету науковець зазначає назву організації, в якій працює, е-mail у зоні цієї організації та відкриває кабінет для загального доступу. Google Scholar  оцінює цитованість та Н-індекс значно більшої кількості статей, ніж Scopus чи Web of Sience.

Розроблену в КПІ-Телеком систему надано у відкритий доступ за адресою http://telef.kpi.ua,  вона забезпечує наступні мож­ливості:

  1. Введення даних науковцем за наявності у нього від­повідного логіну та паролю, чи адміністратором, який може вводити дані декількох науков­ців, підготовлені у форматі CSV;
  2. Система парсит (переглядає) базу Google Scholar, переписує від­повідну цитованість та H-індекс та підраховує кіль­кість робіт, що є у кожного автора. Підрахована кількість робіт складає параметр "Присутності" у Google Scholar . Перегляд необхідно робити тому, що цим уточнюються дані, введені ав­тором, а також тому, що дані у базі Google Scholar періодично змінюються;
  3. Можна переглянути дані по співро­бітниках кафедр та інститутів/факультетів, отримати сумарне значення і вивести їх у форматі CSV;
  4. Керівники під­розділів можуть перевірити ступінь ви­конання наказу  No 2-40 від 23.03.2016; для цього розроблено про­грамний модуль, що дозволяє з'ясувати внесення спів­робітника до офіційного профілю Google Scholar Національного тех­нічного університету України "Київський по­літехнічний інститут імені Ігоря Сікор­сь­кого" за посиланням.

    Якщо кабінет співробітника не внесено до бази універси­тету, то у списку факультету/ін­ституту чи кафедри його прізвище виділяється червоним кольором. При цьому, входячи у кабінет цього співробітника, можна з'ясувати помилку (як показав аналіз, основною помилкою є введення назви університету кирилицею);
  5. Система дозволяє створити рейтинг інститутів/факультетів та кафедр за присутністю, цитованістю та H-індексом і вивести на екран у вигляді гістограм, як показано на рисунку;
  6. Побудувати гістограму кафедр по факультетах/інститутах, що дасть можливість керівникам під­розділів оцінювати внесок  до сумарних параметрів Google Scholar відповідних під­ро­зділів;
  7. У системі реалізовано пошук інформації про авторів за прізвищем, іменем.

Систему реалізовано мовою програмування РНР (парсинг та робота з базою даних), JS (сортування таблиць), JS бібліотека Google Charts (побудова гісто­грам), база даних.

При наданні даних  в Excel  у форматі <Ім'я><прізвище> <скорочена назва факультету> <скорочена назва кафедри ><цитованість>< Н-індекс> та <ІD> систему можна використовувати і для інших університетів. При цьому запис Excel зберігається у форматі CSV і завантажується у базу MySQL.

 М.Ю.Ільченко, академік НАН України,
О.П.Цурін, доцент, 
А.П.Прасолов, магістр