Указом Президента України №509/2016 від 17.11.2016 року за роботу "Нові інгібітори для запобігання корозії" колективу молодих науковців хіміко-технологічного факультету присуджено премію Президента України для молодих учених у 2016 році. Робота, що удостоєна премії Президента, є колективною працею асистентів кафедри технології електрохімічних виробництв к.т.н. Г.С.Васильєва, к.т.н. С.В.Фроленкової та кафедри фізичної хімії к.т.н. В.І.Воробйової. Кожен з авторів упродовж тривалого часу сумлінно працює над розробкою ефективних засобів підвищення хімічного опору матеріалів, створенням нових сумішей для інгібування корозивних середовищ та вдосконаленням обладнання для корозійного контролю. Застосування напрацювань авторів для вирішення фундаментальної проблеми збереження металофонду України дозволило об’єднати їх роботи в одну комплексну, яка і була удостоєна високої премії.

Г.С.ВасильєвЗвісно, одержання премії було б неможливим без належного наукового підґрунтя, створеного в результаті багаторічних досліджень керівників лауреатів, а саме наукових співробітників кафедри технології електрохімічних виробництв д.т.н., проф. Ю.С.Герасименка, д.т.н., проф. М.І.Донченко та завідувача кафедри фізичної хімії д.т.н., проф. О.Е.Чигиринець. Принагідно автори висловлюють величезну подяку своїм науковим керівникам, які не лише змогли відкрити їм двері у прекрасний світ науки, але й стали провідниками до власних високих звершень.

У роботі "Нові інгібітори для запобігання корозії" вирішено важливу науково-технічну проблему комплексного збереження металофонду України, що експлуатується в природних та техногенних умовах – водних і повітряних середовищах різної агресивності. Розроблено наукові засади підвищення хімічного опору матеріалів із застосуванням синергічних композицій контактного пасиваційного типу на основі оксоаніонів, екологічно безпечних летких інгібіторів на основі рослинних органічних сполук та протикорозійних властивостей компонентів корозійного середовища. Розвинуто й поглиблено теоретичні уявлення про механізми інгібуючої дії розроблених композицій та механізм захисту металу природними компонентами корозійного середовища.

С.В.Фроленкова
За матеріалами роботи авторами опубліковано більше 90 робіт, отримано 5 патентів України. Про світовий рівень отриманих у роботі наукових результатів свідчить наявність 9 публікацій у наукометричних журналах, що входять до бази Scopus, апробація результатів на 20 міжнародних конференціях. Проведення порівняльних випробувань показало, що розроблені інгібітори корозії не поступаються ефективністю кращим світовим аналогам. Економічний ефект від впровадження наукових розробок досягає 7 млн грн, що підтверджується відповідними розрахунками, наданими підприємствами, де проведено впровадження.

Високий науковий рівень роботи відмічено провідними українськими вченими, серед яких член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка д.х.н., проф. М.С.Слободяник; завідувач кафедри покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів Національної металургійної академії України д.т.н., проф. С.Й.Пінчук; ректор ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" д.т.н., проф. О.А.Півоваров; професор кафедри загальної та неорганічної хімії НТУ "ХПІ" д.т.н., проф. М.В.Ведь.

В.І.ВоробйоваПрактичну значущість одержаних результатів у ході громадського обговорення відмітили керівники підприємств, на яких відбувалося впровадження розроблених технологій, зокрема начальник хімічної служби ПАТ "Київенерго" О.А.Загородній, директор КП "Теплокомуненерго" м. Кременчук Д.М.Питулько, в.о. начальника трубозварювального цеху ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" В.В.Коваленко та багато інших фахівців. Автори роботи висловлюють подяку всім, хто брав участь в апробації і випробуваннях результатів роботи та виступав на її підтримку.

Віримо, що висока заслужена нагорода стане для лауреатів стимулом до продовження сміливого наукового пошуку та розвитку таланту на благо нашої Батьківщини.

Інф. ХТФ