Вдосконалення системи підготовки кадрів з числа іноземних громадян [2012]

20 грудня 2012 р. Методична рада НТУУ "КПІ" заслухала доповідь директора Центру міжнародної освіти НТУУ "КПІ" проф. Б.А.Циганка "Стратегія розвитку системи підготовки кадрів з числа іноземних громадян в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут", у цілому схвалила представлену Стратегію і рекомендувала розглянути її на засіданні Вченої ради університету.

Своїм рішенням Методична рада зобов'язала факультети та інститути приступити до реалізації представленої Стратегії. Координацію роботи підрозділів університету покладено на Центр міжнародної освіти НТУУ "КПІ".

Подаємо виклад доповіді Б.А.Циганка.

"Стратегія розвитку НТУУ "КПІ" на 2012-2020 роки (концептуальні положення) та план дій щодо її виконання" передбачає суттєве збільшення контингенту іноземних громадян, що навчаються в університеті, поряд із забезпеченням високої якості підготовки бакалаврів, магістрів, кандидатів, докторів наук із числа іноземних громадян. Адже контингент іноземних студентів враховується при визначенні рейтингу університету в різних системах рейтингового оцінювання.

Водночас за останні кілька років відбулося суттєве зменшення контингенту іноземних студентів – з 1458 у 2004 р. (найбільший за останні 20 років) до 805 у 2008 р. і 348 у 2012 р. В цей же період відбулося зниження контингенту іноземних аспірантів – з 57 у 2004 р. до 28 у 2008 р. і 7 у 2012 р.

Значною мірою це обумовлено тим, що суттєво зросла вартість навчання для іноземних громадян. Такий висновок можна зробити, аналізуючи динаміку змін прийому студентів на перший курс залежно від вартості навчання (див. діаграму).

Вартість навчання – не єдиний, хоча і найбільш вагомий чинник, що впливає на контингент іноземних студентів. За оцінками експертів вплив ціни за навчання становить 40%. Водночас якість навчального процесу – 20%, імідж України у світі – 10%, умови проживання – 10%, формальні процедури в'їзду і перебування в Україні – 5%, безпека в кампусі – 5%, імідж КПІ за кордоном – 4%, рівень медичного обслуговування – 2%, система харчування – 2%, стосунки з українськими студентами – 2%.

Проводилося також опитування іноземних студентів щодо можливих проблем у зв'язку з навчанням. Згідно з ним проблеми виникали у 21% студентів і були пов'язані головним чином з високим темпом читання лекцій, а також з недостатньою кількістю навчально-методичної літератури і недостатньою самостійною роботою.

Інші фактори, що впливають на якість навчання іноземних студентів, з рештою на їх кількість в НТУУ "КПІ":

  • недостатня базова підготовка;
  • змішання мов (українська, російська) при навчанні;
  • час навчання в магістратурі НТУУ "КПІ" – 2 роки, в інших ВНЗ – 1 рік;
  • нестача методичних матеріалів;
  • поблажливість викладачів;
  • нестача лабораторного обладнання;
  • нестача баз практики;
  • відірваність дипломного проектування від практичних завдань.

Результати опитування іноземних студентів щодо роботи підрозділів НТУУ "КПІ" і умов проживання представлено в табл. 1 і 2.

Проаналізувавши сучасний стан підготовки кадрів з числа іноземних громадян, вважаємо за необхідне реалізацію наступних заходів, спрямованих як на покращення якості підготовки фахівців, так і привабливості НТУУ "КПІ" для іноземних студентів, зрештою – збільшення контингенту іноземних студентів, аспірантів в НТУУ "КПІ".

1. Розширення інформаційно-рекламної діяльності за кордонами України як за участю загальноуніверситетських структур, так і факультетів, інститутів, кафедр.

2. Вивчення рівня підготовки іноземних абітурієнтів з основних фахових дисциплін в країнах, з яких формується основний контингент іноземних студентів НТУУ "КПІ". Інформування майбутніх іноземних студентів щодо вимог до рівня їх підготовки з основних фахових дисциплін відповідно до рівня повної середньої освіти в Україні.

3. Створення системи підготовки іноземних громадян трьома мовами (українською, російською, англійською), яка передбачає підготовку повного комплекту навчально-методичної  літератури, викладачів для забезпечення підготовки іноземних громадян від першого курсу і до отримання ними диплома бакалавра, магістра, кандидата наук виключно однією із зазначених мов, яку обрав для навчання іноземний громадянин і яка чітко обумовлюється в контракті (договорі) між НТУУ "КПІ" та іноземним громадянином.

При цьому при виборі української мови навчання іноземний громадянин включається в навчальний процес спільно з українськими студентами, а при виборі російської чи англійської мови навчання – створюються окремі групи з економічно виправданою кількістю іноземних студентів у таких групах – близько 8-12 осіб.

4. Визначення завідувачами кафедр університету, факультетами (інститутами) тематики магістерських робіт (кандидатських дисертацій) з актуальних напрямів науки і техніки, в яких учені (викладачі) кафедр мають високі досягнення на сучасному науково-технічному рівні, що дозволяє пропонувати виконання магістерських робіт (кандидатських дисертацій) у т.ч. і студентами європейських країн, реалізація міжнародних магістерських програм.

5. Забезпечення збільшення контингенту іноземних аспірантів, докторантів в університеті шляхом активізації роботи всіх кафедр, наукових керівників на основі спеціальної системи стимулювання роботи кафедр, наукових керівників у цій сфері.

6. Щорічне опрацювання цінової політики з урахуванням: мови навчання, кон'юнктури на міжнародному, українському ринках освітніх послуг, підготовки фахівців з тієї чи іншої спеціальності; пропозицій кафедр, факультетів, інститутів.

7. Визначення кожним факультетом (інститутом) принаймні однієї спеціальності, з якої можлива підготовка іноземних громадян англійською мовою на рівні бакалавра, магістра, кандидата наук.

Для цієї спеціальності необхідно сформувати визначеною кафедрою повний комплект навчально-методичної літератури англійською мовою; підготувати викладачів; розробити систему стимулювання викладачів.

8. Активізація роботи кафедр, факультетів (інститутів) з іноземними випускниками зі створенням баз даних іноземних випускників, організації для них курсів підвищення кваліфікації (стажувань), запрошення на конференції, розробка спільних проектів, тощо.

9. Залучення іноземних громадян до участі в програмах "Подвійний диплом",що реалізується в НТУУ "КПІ" спільно із зарубіжними університетами-партнерами, навчання на Спільному українсько-німецькому факультеті машинобудування.

10. Забезпечення роботи системи контролю відвідування занять іноземними студентами та якості виконання ними навчальних завдань (складання заліків, іспитів, атестацій, виконання бакалаврських, магістерських робіт, дисертацій для отримання наукових ступенів) із запровадженням принципів заохочень та покарань.

11. Розвиток інтернаціонального, толерантного студентського середовища в НТУУ "КПІ" шляхом: залучення іноземних студентів, аспірантів до роботи в органах студентського самоврядування, у вчених радах факультетів (інститутів), у Вченій раді університету;  підтримки роботи земляцтв іноземних студентів; організації роботи студентського Інтернаціонального клубу "Дружба" за участю українських та іноземних студентів; широкого залучення іноземних громадян до участі в спортивних змаганнях, гуртках художньої самодіяльності, екскурсійних програмах, інших культурологічних заходах.

12. Повне забезпечення через Науково-технічну бібліотеку університету іноземних студентів навчально-методичними матеріалами: підручниками, посібниками, Інтернет-ресурсом (у тому числі в гуртожитках), включаючи підручники англійською мовою з фундаментальних дисциплін – фізики, хімії, біології, економіки та ін.

13. Здійснення заходів щодо визнання за кордоном дипломів про вищу освіту, одержаних іноземними студентами, аспірантами, які навчалися в НТУУ "КПІ".

14. Розширення спектру та видів пропонованих освітніх послуг, особливо за новими пріоритетними спеціальностями для іноземних громадян (повна, включена освіта, друга вища освіта, підвищення кваліфікації, стажування, практика, курси з української та інших мов, історії, географії та культури України, короткострокові спеціалізовані курси тощо) з відповідною інформаційно-рекламною складовою.

15. Покращення умов проживання іноземних громадян у студентському містечку НТУУ "КПІ" з повним використанням для цієї мети коштів, які отримуються як оплата за проживання іноземних громадян у студмістечку за окремим щорічним кошторисом, узгодженим з ДЕФ за участю дирекції студмістечка та Центру міжнародної освіти.

16. У партнерстві зі Львівським національним університетом ім. І.Франка, іншими ВНЗ України (за згодою) створення системи тестування іноземних громадян для визначення рівня володіння ними українською мовою відповідно до 6-рівневої європейської системи вивчення та оцінювання рівня володіння іноземною мовою.

17. Активізація роботи з посольствами України в іноземних державах та посольствами іноземних держав в Україні, Центрами, фірмами, іншими офіційними структурами, що опікуються направленням громадян своїх країн на навчання в зарубіжні університети, шляхом укладення відповідних угод, контрактів.

18. Створення освітньо-наукових опорних пунктів НТУУ "КПІ" на базі зарубіжних університетів-партнерів з організацією роботи в таких пунктах викладачів НТУУ "КПІ" , в тому числі для мовної підготовки громадян іноземних держав до навчання в НТУУ "КПІ".

19. З метою створення позитивного іміджу університету серед іноземних громадян облаштування території навколо корпусу № 31 НТУУ "КПІ", прилеглої території, косметичний ремонт гуртожитків № 7, 8, 15.

19. Регулярна робота з профілактики правопорушень іноземних громадян та по відношенню до них.

20. Постійна робота зі страховими компаніями, медичними установами щодо медичного обслуговування іноземних громадян, профілактики їх захворювань.

21. Співробітництво з органами державної влади України щодо вдосконалення законодавства відносно перебування іноземців в Україні з метою навчання. Розробка пропозицій до органів державної влади України щодо запровадження полегшеного режиму оформлення візових запрошень та проходження процедур у міграційній службі.

Б.А.Циганок, директор Центру міжнародної освіти НТУУ "КПІ"

Таблиця 2. Результати опитування іноземних студентів щодо умов проживання

Тема опитування Повністю задоволені
Кількість студентів (%)
Повністю незадоволені
Кількість студентів (%)
Вагаюсь відповісти
Кількість студентів (%)
Адміністрація гуртожитку 36 (40%) 32 (36%) 21 (24%)
Центр міжнародної освіти 55 (62%) 17(19%) 17(19%)
Деканат факультету (інституту), на якому Ви навчаєтесь 65 (73%) 10(11%) 14(16%)
Кафедра, на якій Ви навчаєтесь 58 (65%) 15(17%) 16(18%)
Міліція 27 (30%) 23 (26%) 39 (44%)
Відділ охорони НТУУ "КПIм 35 (39%) 18(20%) 36(41%)

Таблиця 1. Результати опитування іноземних студентів щодо роботи підрозділів НТУУ “КПІ”

Тема опитування Задовільне
Кількість студентів (%)
Добре
Кількість студентів (%)
Погане
Кількість студентів (%)
Загальний стан кімнат 18(20%) 47 (53%) 24 (27%)
Ремонт та обслуговування сантехніки 17(19%) 36 (40,5%) 36 (40,5%)
Технічне обслуговування електромережі ЗО (34%) 35 (39%) 24 (27%)
Забезпеченість меблями 28 (32%) 34 (38%) 27 (30%)
Прибирання приміщень загального користування 24 (27%) 47 (53%) 18(20%)
Ставлення до іноземних студентів персоналу гурртожитку 18 (20%) 52 (58,5%) 19 (21,5%)