28–29 листопада 2013 року в НТУУ "КПІ" відбулася Х Всеукраїнська науково-методична конференція "Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості".

У роботі конференції брали участь представники Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та 37 вищих навчальних закладів і установ України.

Ключові напрями роботи конференції:

 – проблеми адаптації до європейської системи забезпечення якості вищої освіти;

 – Національна рамка кваліфікацій вищої освіти України в системі забезпечення якості освіти;

 – проблеми створення нового покоління стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід);

 – оцінка та моніторинг якості освіти;

 – якість освіти, ринок праці та конкуренція ВНЗ;

 – моделі університетських систем управління якістю;

 – прогресивні педагогічні технології та якість освіти;

 – проблеми та перешкоди на шляхах підвищення якості освіти;

 – студенти і якість освіти.

На пленарному засіданні конференції з доповідями виступили ректор НТУУ "КПІ" М.З. Згуровський ("Вища освіта на зламі суспільного розвитку") та перший віце-президент Національної академії педагогічних наук В.І. Луговий ("Національна та галузеві (секторальні) рамки кваліфікацій як інструмент забезпечення і визнання якості в європейському просторі вищої освіти").

На секційних засіданнях заслухано та обговорено 124 доповіді. Опубліковано матеріали роботи конференції.

Конференція ухвалила рішення, в якому визначено необхідні заходи щодо поліпшення якості вищої освіти в Україні.

С.І. Єніна,

методист навчально-методичного відділу НТУУ "КПІ"

 

 

З рішення Х Всеукраїнської науково-методичної конференції

У червні 2013 року Президент України підписав Указ "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року". У Стратегії наголошується, що "підвищення якісного рівня освіти має бути спрямовано на забезпечення економічного зростання держави та розв'язання соціальних проблем суспільства. Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства".

У сучасних умовах роль якісної вищої освіти стає вирішальною. Інноваційне мислення, сформоване в майбутніх фахівців у процесі їхньої підготовки, є основою переходу від економіки "сировинної" до економіки інноваційної, заснованої на знаннях. Процес формування інноваційного мислення у студентів залежить від багатьох чинників, що визначають рівень і якість компетентностей, які здобувають студенти у процесі навчання. Це, насамперед, програми підготовки, наукові й педагогічні школи, навчальне й лабораторне устаткування. Дуже важливим є й взаємодія університетів з бізнесом і реальним сектором промисловості, що дозволяє забезпечити фундаментальну фахову та належну практичну підготовку.

Учасників конференції турбує рівень підготовки абітурієнтів, який постійно знижується. За даними Українського центру оцінювання якості освіти в минулому році понад 180 балів ЗНО (що відповідає більш зрозумілим оцінкам "добре"" і "відмінно") отримали з математики 9,17 % школярів, які проходили тестування, з фізики – 8,87 %, з хімії – 8,83 %, з біології – 8,88 %. За даними НТУУ "КПІ" тільки 30% студентів першого курсу отримали позитивні оцінки на вхідному контролі з математики та фізики. Підготовка елітних фахівців на такому підґрунті більш ніж проблематична.

На якість вищої освіти негативно впливають такі фактори: повільність у імплементації документів Болонського процесу, насамперед затримка із прийманням Верховною Радою нового Закону України "Про вищу освіту", повільне практичне запровадження Національної рамки кваліфікацій, невизначеність статусу бакалавра в системі економічної діяльності та на ринку праці, відсутність нової методологічної основи щодо розроблення нового покоління стандартів вищої освіти на компетентнісному підході, відсутність Положення про організацію навчального процесу, узгодженого з сьогоденними реаліями, тощо.

Учасники конференції підтримують дії Міністерства освіти і науки України щодо розроблення й затвердження Національної рамки кваліфікацій, прискорення проходження у Верховній Раді Закону України "Про вищу освіту", удосконалення правил прийому до ВНЗ тощо.

Учасники конференції вважають, що для розв'язання проблем якості та подальшого розвитку вищої освіти в контексті Болонського процесу необхідно в найближчий час:

 1. у межах виконання Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства соціальної політики України від 20 квітня 2012 р. № 488/225) створити робочі групи із представників науково-методичних комісій МОН України та галузевих асоціацій/об'єднань роботодавців для розроблення галузевих (секторальних) рамок кваліфікацій;
 2. прискорити створення професійних стандартів на основі компетентнісного підходу;
 3. узгодити Державний класифікатор професій із суспільним розподілом праці на сучасному ринку шляхом чіткого визначення сучасних професій і назв професійної роботи та вилучення назв посад;
 4. узгодити з Мінпраці й соціальної політики питання диференціації посад для фахівців з освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст" і "бакалавр";
 5. привести у відповідність переліки спеціальностей за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями для кадрового забезпечення галузей економіки України на підґрунті спільності широких компетентностей;
 6. розробити концептуальні, методологічні та організаційні засади щодо створення нового покоління галузевих стандартів вищої освіти, заснованих на компетентнісному підході з урахуванням тенденції зміни характеру праці і вимог до компетенцій фахівців і світової практики формування освітніх програм за номенклатурою, структурою та змістом при збереженні кращих традицій вітчизняної вищої освіти (фундаментальності, практичної орієнтації тощо); усунути недоліки, що виникли при створенні попереднього покоління стандартів (надмірна детермінованість, деталізація та обсяг, відсутність цільового фінансування);
 7. посилити професійно-практичну складову програми підготовки бакалавра шляхом включення до неї частки спеціальних дисциплін програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст", збільшення часу на практики та дипломне проектування. Передбачити можливість зменшення обсягу циклу соціально-гуманітарної підготовки шляхом переведення частини його дисциплін до програми профільної старшої школи;
 8. розробити нормативно-правові засади поглиблення взаємодії вищих навчальних закладів з роботодавцями на всіх етапах здобуття вищої освіти (цільова підготовка, проведення практик, працевлаштування випускників тощо);
 9. створити систему незалежної сертифікації і реєстрації професійних інженерів із присвоєнням відповідних звань фахівцям із кваліфікацією бакалавра і магістра, що мають достатній досвід практичної роботи в промисловості та проектних організаціях;
 10. активніше впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології навчання та елементи дистанційної освіти, удосконалити систему реєстрації та забезпечення авторських прав на електронні навчальні та навчально-методичні матеріали;
 11. узагальнити результати педагогічного експерименту з упровадження кредитно-трансферної системи та внести відповідні зміни до нормативних документів з організації навчального процесу;
 12. упровадити систему заходів щодо підвищення рівня володіння іноземними мовами студентів немовних спеціальностей до "В-2" (просунутий професійно орієнтований), передбачити систему матеріального заохочення викладачів, які проводять заняття іноземними мовами;
 13. узагальнити досвід створення систем управління якістю навчання провідними навчальними закладами та запровадити його в системі вищої освіти;
 14. відновити роль системи доуніверситетської підготовки, особливо для технічних напрямів, поклавши на неї функції відбору талановитої молоді, професійної орієнтації та корегування шкільної підготовки з профільних предметів до вимог навчання у вищих навчальних закладах;
 15. удосконалити систему державної атестації випускників, збільшити частку представників замовників у складі ДЕК, підвищити вимоги до якості випускних кваліфікаційних робіт усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 16. розробити концептуальні засади щодо створення в Україні системи недержавного контролю та гарантування якості вищої освіти, подібної до ENQA, налагодити співпрацю з міжнародними організаціями з питань якості;
 17. створити прозору та об'єктивну систему встановлення рейтингу ВНЗ, який має бути основним критерієм при визначенні держзамовлення на підготовку фахівців, нормативів бюджетного фінансування, визначення статусу університету тощо; систематично оприлюднювати результати рейтингування вищих навчальних закладів;
 18. посилити рівень співпраці з міжнародними організаціями: Європейською асоціацією гарантій якості вищої освіти (ENQA), Мережею агентств гарантій якості вищої освіти Центральної та Східної Європи (CEENQA), Міжнародною федерацією співтовариств інженерної освіти (IFEES), Європейською мережею по акредитації в галузі інженерної освіти (ENAEE), Міжнародною асоціацією інженерної педагогіки (IGIP), Європейською асоціацією інженерної освіти (SEFI);
 19. забезпечити повноцінне фінансування державних технічних ВНЗ, включаючи статті на придбання необхідної для забезпечення навчального процесу апаратури і матеріалів;
 20. здійснювати поступове зменшення співвідношення кількості студентів і науково-педагогічних працівників ВНЗ.

[28-29.11.13/заявки до 13.10.13] Х Всеукраїнська науково-методична конференція «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х Всеукраїнської науково-методичної конференції «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості», яка відбудеться 28–29 листопада 2013 р. в НТУУ «КПІ».

Пріоритетні напрямки роботи конференції:

проблеми адаптації європейської системи забезпечення якості вищої освіти;
національна рамка кваліфікацій вищої освіти України в системі забезпечення якості освіти;
проблеми створення нового покоління стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід);
оцінка та моніторинг якості освіти;
якість освіти, ринок праці та конкуренція ВНЗ;
моделі університетських систем управління якістю;
прогресивні педагогічні технології та якість освіти;
проблеми та перешкоди на шляхах підвищення якості освіти;
студенти та якість освіти.

Прийом заявок на участь у конференції, текстів доповідей до 13 жовтня 2013 р.

За більш детальною інформацією звертайтесь до навчально-методичного відділу НТУУ «КПІ» (кімн. 240, корп. 1, е-mail: metod@kpi.ua, тел.: (044) 406-82-78, контактна особа – методист навчально-методичного відділу Ванчугова Людмила Ананіївна).

Долучення Розмір
Інформаційний лист конференції [13-11-28.doc] (85 КБ) 85 КБ
Дата події