Останнім часом для України все більш нагальною стає проблема швидкого погіршення якості водних ресурсів. Основними причинами забруднення поверхневих вод є скидання неочищених та недостатньо очищених господарсько-побутових і виробничих стічних вод. Сьогодні більшість міських очисних споруд біологічного очищення стічних вод працюють вкрай неефективно, внаслідок чого спричиняють забруднення природних водойм, процеси цвітіння і заростання, пригноблення розвитку водних організмів та інші проблеми. Однією з причин цих явищ є скид на міські очисні споруди неочищених виробничих стічних вод промислових підприємств, які забруднені поверхнево-активними речовинами, іонами важких металів, різноманітними барвниками, дубильними речовинами тощо. Катастрофічні наслідки для природних водойм спричинює скидання неочищених висококонцентрованих стічних вод, наприклад, казеїнових виробництв – забруднення води, повітря, замори риби і, врешті-решт, перетворення чистої водойми на болото. Небажання підприємств влаштовувати власні локальні очисні споруди для попереднього очищення виробничих стічних вод, у крайньому випадку розбавлення особливо концентрованих стоків, боротьба санепідстанцій з порушниками чистоти природних водойм – ось чи не основні реалії сьогодення.

Протягом останніх років спостерігається стала тенденція до погіршення якості води за вмістом біогенних та органічних речовин, синтетичних поверхнево-активних речовин, іонів важких металів майже в усіх поверхневих водах, що зумовлює погіршення питного водопостачання населення, виникнення замору риб та утруднює рекреаційне використання водних об'єктів.

На існуючих каналізаційних очисних спорудах використовують технології та методи очищення, які майже століття не зазнавали серйозних змін.

У КПІ на кафедрі екобіотехнології та біоенергетики ФБТ під керівництвом завідувача кафедри доктора хімічних наук, професора Є.В.Кузьмінського протягом останніх років успішно розробляється науковий напрям з біологічного очищення побутових та промислових стічних вод з метою створення високоефективних, маловідходних та економічно вигідних технологій з використанням сучасних рішень: анаеробно-аеробних процесів, нітри-денітрифікації, анамокс-процесу, іммобілізованих мікроорганізмів, біоконвеєрних технологій.

Проведений комплекс експериментальних та виробничих досліджень з очищення стічних вод ряду промислових підприємств: молокозаводів та молокопереробних підприємств, казеїнового виробництва, солодового заводу, шкіряних заводів та ін.; міст та окремих громадських закладів при використанні лабораторних, експериментально-виробничих установок, сучасного лабораторного устаткування, методик проведення експерименту та аналізу забруднюючих речовин дозволив розробити нову біотехнологію очищення стічних вод.

Проведення мікробіологічного  аналізу у лаборії кафедри екобіотехнології та біоенергетикиОсобливість нової технології – багатоступеневе анаеробно-аеробне очищення стічних вод з використанням іммобілізованих мікроорганізмів. Основні переваги: можливість підвищити ефективність очищення стічних вод від високомолекулярних органічних і неорганічних речовин, зменшити витрати електроенергії на очищення, підвищити надійність роботи очисних споруд в умовах добових, сезонних змін витрат стічних вод, надходжень токсичних речовин, зменшити об'єми утворених осадів і витрати на їх зневоднення та утилізацію.

Результатом проведених досліджень є підготовлена до захисту докторантом кафедри Л.А.Саблій дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук на тему "Фізико-хімічне та біологічне очищення висококонцентрованих стічних вод" (науковий консультант д.т.н., проф. Є.В.Кузьмінський), наукові роботи аспірантів кафедри В.С. Жукової та М.В.Козар (науковий керівник – к.т.н., доц. Л.А.Саблій), впровадження технології анаеробно-аеробного очищення висококонцентрованих промислових стічних вод з використанням іммобілізованих мікроорганізмів, що підтверджено актами випробувань та впровадження, колективна монографія "Екологічна біотехнологія очищення стічних вод та культивування кормових організмів" (автори: С.В.Кононцев, Л.А.Саблій, Ю.Р.Гроховська), 2 патенти України на винаходи, понад 20 наукових статей, 25 тез доповідей на науково-технічних конференціях в Україні, Росії, Польщі.

Л.А.Саблій, к.т.н., доцент кафедри екобіотехнології та біоенергетики

  1. Випробування технології біологічного очищення води  на солодовому заводі у м.Славута
  2. Проведення мікробіологічного аналізу у лабораторії кафедри екобіотехнології та біоенергетики