Останнім часом  громадськість, яка ще здатна мислити, б’є на сполох, відзначаючи наявність феномену так званого «кліпового мислення» та його наслідків для окремої людини вже зараз та для суспільства в цілому в недалекому майбутньому. Достатньо подивитися на деякі заголовки статей в ЗМІ та на відповідних сайтах в Інтернеті:  «Информация – самый сильный наркотик последнего десятилетия», «Джеймс Мартин: тенденции, которые мы наблюдаем, могут угрожать человеческому разуму…», «Клиповое мышление – что это такое?», «Клиповое мышление не созерцательное мышление. Оно отражает состояние мира», «Единый государственный экзамен: формирование личности с примитивным сознанием», «Опасное клиповое мышление», «По поводу пиксельного мышления», «Осторожно! Клиповое мышление», «Клиповое мышление приводит к безграмотности», «Не читают. Кто виноват и что делать?», «Знания в эпоху интернета, телевидения, газет и болтовни»…

У зв’язку з інформатизацією освіти, яка нині сприймається як панацея,  виникають ризики втрати творчої культурно-генеруючої здатності цілих поколінь. Це неминуче, якщо комп’ютерні навички користувача (які створюють ілюзію доступності пізнавальних дій) не супроводжуються логічним осмисленням, операціоналізацією,  теоретичним засвоєнням предметних галузей навчальних дисциплін, широкою культурною асоціативністю у сприйнятті та розумінні процесів життя, живим спілкуванням з викладачем та колегами.

 Під впливом комп’ютерних технологій формується особливий тип мислення, «кліпова» свідомість, яка завдяки ЗМІ та лавиноподібному розвитку й динаміці агресивного маркетингу Інтернету, надзвичайними  темпами набуває масового характеру: кількість людей з «кліповим» (фрагментарним, мозаїчним, піксельним, колажним, калейдоскопічним) мисленням швидко збільшується та підходить до критичної точки, після якої почнуться незворотні зміни у свідомості інших людей та суспільстві в цілому.

Кліпове мислення призводить до: масового синдрому розладу уваги; втрати бажань пізнання нового; знищення потреби та здатності до творчості, чому сприяє постійне використання вторинної інформації на рівні її переробки та комбінування; роздробу в бажаннях та вчинках; невідповідності образу думок образу життя; непослідовності в прийнятті рішень щодо розв’язання проблем, навіть, суто життєвих та послабленню відповідальності за їх наслідки; оперуванню тільки змістами фіксованої довжини, невмінню працювати з семіотичними структурами довільної складності та зосередитися на будь-якій інформації на довгий час; зниженню здатності до аналізу та синтезу; «віртуальної наркоманії» та інтернет-аддикції, залежності від пошуку інформації,  комунікації в мережі та інших видах діяльності людини в інформаційному просторі всесвітньої павутини; антиінтелектуалізму та плагіату; масової неосвіченості молоді та феномену гордовитої захопленості своїм неуцтвом; абсолютної впевненості у своїй правоті, завдяки тому, що люди, які персоніфікують антиінтелектуалізм, не усвідомлюють даної проблеми; диспропорції між формальним та дійсним рівнем знань; різкому зниженню коефіцієнту засвоєння знань та фактичної успішності навчання; фальсифікації оцінки.

Кліпова свідомість передбачає майже повну відсутність раціональних основ та чіткої логіки; формування калейдоскопу, мозаїчності та  фрагментарності сприйняття та вражень; порушення та відсутність будь-яких правил та догм. Абсурд стає «логікою» кліпового мислення. Складаючи картину світу з шматочків елементарного змісту, досягаючи максимуму спрощення при мінімалізації об’єму знака, кліпове мислення в режимі коротких, інтенсивних образів, фрагментарних та тимчасових модульних сполохів інформації (можливо, прагматично цілеспрямованих), створює новий образний ряд в химерній, скороченій, незв’язній формі, який не піддається жодній класифікації. І це є ментальною моделлю сучасної реальності –  часу коротких фраз і думок.

У зв’язку з вищеозначеним виявляється нагальна потреба аналізу впливу новітніх інформаційних технологій на формування особистості й суспільства, у тому числі через призму світоглядних змін.

Г.П. Бахтіна, доцент, директор науково-методичного центру «Системного аналізу і статистики» НТУУ «КПІ»