Електронне, або дистанційне навчання – це сучасна перспективна форма надання освітніх послуг, яка успішно діє в НТУУ “КПІ” протягом останніх років.

Використання інформаційних технологій робить процес набуття знань більш гнучким, дає можливість навчатися в зручному місці та в зручний час. Для цього студенту треба мати комп’ютер та Інтернет.

З іншого боку, до організації дистанційного навчання висуваються відповідні вимоги. Це насамперед:

  • наявність високоякісних електронних навчально-дидактичних матеріалів – Банку веб-ресурсів навчальних дисциплін;
  • досвідченість викладачів у створенні та використанні веб-ресурсів у навчальному процесі.

Вирішенням цих питань займається НМК “Інститут післядипломної освіти”, до складу якого входить Український інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО). Інститут координує розвиток дистанційної форми навчання в НТУУ “КПІ” та поширення її в навчальному процесі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

Згідно з наказом ректора від 09.08.09 №4-239 “Про створення Банку веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ “КПІ” як складової Єдиного інформаційного середовища НТУУ “КПІ” наш інститут забезпечує створення такого Банку в університеті. Ми проводимо каталогізацію всіх веб-ресурсів навчальних дисциплін, що розроблені і розміщені на сайтах структурних підрозділів НТУУ “КПІ”, надаємо консультації та беремо участь у розробленні нових навчальних електронних ресурсів.

На сьогодні нами розроблено веб-середовище для розміщення інформаційних ресурсів навчальних дисциплін та програмне забезпечення для управління Банком веб-ресурсів. Уже розроблений та тестується сайт Банку веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ “КПІ”.

Крім того, в НМК “Інститут післядипломної освіти” проходять заняття за новою програмою підвищення кваліфікації для науково-педагогічних, наукових, інженерних працівників та допоміжного персоналу підрозділів НТУУ “КПІ” – “Створення і використання веб-ресурсів навчальної дисципліни”. (Більш докладна інформація про цей курс була надрукована у “КП” 8 квітня 2010 року №13(2907)).

До виконання вищезазначеного наказу активно долучилися ВПІ, ФЕА, ЗФ, ІХФ, ФАКС, ФБТ, ФМФ, ФММ, ХТФ.

Протягом 2009 року було розроблено 60 дистанційних курсів, 67 сертифікованих інформаційних ресурсів та 61 віртуальну лабораторну роботу. Дистанційна форма навчання користується широким попитом як серед студентів, так і у викладачів НТУУ “КПІ”. За 2009 рік близько 3000 слухачів успішно пройшли дистанційне навчання, скориставшись інформаційними ресурсами навчальних дисциплін з Банку дистанційних курсів УІІТО. Найкращим прикладом зручності та корисності дистанційної форми навчання стало стрімке зростання кількості слухачів, які скористалися можливістю отримати необхідні знання під час карантину. За цей період кількість користувачів веб-ресурсів навчальних дисциплін перевищила 2000.

Своїм досвідом щодо розроблення та застосування веб-ресурсів навчальних дисциплін ділиться старший викладач кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ Сергій Олександрович Подласов.

Нашою кафедрою, зокрема доцентом В.П.Бригінець, старшими викладачами С.О.Подласовим та В.І.Мойсеєнко під керівництвом завідувача кафедри Л.П.Гермаш – був створений курс загальної фізики для дистанційного навчання студентів різних форм навчання. До складу  цього курсу входить теоретичний матеріал, добірка прикладів розв’язування задач, задач для самостійної роботи студентів, задач для контрольних робіт,  комплекс лабораторних робіт та завдання для тестового контролю навчальних досягнень студентів. Треба зазначити, що частину роботи зі створення віртуальних лабораторних робіт та розробки тестових завдань для системи дистанційного навчання виконали студенти ФМФ.

За цим дистанційним курсом уже навчаються близько 500 студентів першого курсу ТЕФ, ФАКС, ПБФ, ХТФ, ІХФ, ФМФ та інших  факультетів.

Найбільшою популярністю серед студентів користуються приклади розв’язування задач та віртуальні лабораторні роботи, і це зрозуміло, оскільки сучасна школа далеко не завжди формує на належному рівні вміння учнів щодо розв’язування фізичних задач та виконання лабораторних досліджень. А без таких умінь складно забезпечити якісну підготовку майбутнього інженера.

За спостереженнями викладачів студенти, які розібрали приклади розв’язування задач, виконали лабораторні роботи на віртуальних макетах, під час аудиторних та лабораторних занять мають значно кращі показники, встигають зробити набагато більше, ніж інші студенти. При цьому вони завжди готові поділитися своїми знаннями з друзями, надати їм допомогу.

На думку студентів, розвиток і розширення бази знань з різних дисциплін, зокрема з фізики, доступ до якої забезпечується мережевими технологіями,  є нагальною потребою навчання в сучасних умовах. При цьому студенти висловлюють побажання мати доступ не тільки до курсу фізики для вищих навчальних закладів, але й до курсу фізики середньої школи з метою повторення, а інколи й вивчення певних базових понять”.

Переваги дистанційного навчання відчувають викладачі, які вже використовують інформаційні технології в навчальному процесі у себе на кафедрах. Так, доцент кафедри теоретичної електротехніки ФЕА Ірина Анатоліївна Петренко підкреслює:

“Вважаю, що якісно створені дистанційні курси спрощують засвоєння відповідних дисциплін, при цьому підвищується якість навчання. До того ж забезпечується індивідуальний характер навчання. Це важливо для студентів, які внаслідок своєї недостатньої підготовки або індивідуальних особливостей не встигають засвоювати навчальний матеріал, розрахований на “середнього учня”, в примусовому темпі його засвоєння.

З 2000 року займаюся створенням і використанням у навчальному процесі дистанційних курсів з електротехнічних дисциплін: спочатку самотужки, а з 2005 року в рамках Пілотного проекту “Дистанційне навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 0913 “Метрологія та вимірювальна техніка” згідно з наказом НТУУ “КПІ” № 1-114 від 1.08.2005 як відповідальний виконавець за розробку навчального комплекту для дистанційного навчання ПП 7.0913/21 “Електротехніка”. За період 2006-2009 рр. співробітники кафедри теоретичної електротехніки ФЕА, яка була визначена учасником Пілотного проекту, плідно попрацювали над створенням навчально-методичних матеріалів для дистанційного курсу “Електротехніка”, який на сьогодні розміщений на сервері Українського інституту інформаційних технологій в освіті (УІІТО) НТУУ “КПІ”. Результатом стала ціла система дистанційного навчання, яка вміщує 21 лекцію, 13 практичних занять, 19 лабораторних робіт, 7 завдань на розрахунково-графічні роботи з прикладами, довідково-інформаційний центр з інформацією щодо фізичних основ електротехніки та коротких відомостей із життя всесвітньовідомих учених, дослідження яких сприяли розвитку теорії електричних та магнітних кіл, тести різного призначення, термінологічний словник, літературу та інше. Інформаційні ресурси пройшли експертну оцінку і визнані навчально-методичними працями з наданням грифу “Рекомендовано Методичною радою НТУУ “КПІ”.

Паралельно зі створенням окремих модулів дистанційного курсу тривала експлуатація вже підготовлених баз даних у навчальному процесі. З 2007 року навчальний процес за дисциплінами “Електротехніка” (ФАКС, 6.051001 “Метрологія та вимірювальна техніка”, групи ВВ) та “Основи електротехніки та електроніки” (ІПСА, 6.050101 “Комп’ютерні науки”, групи ДА) здійснювався з використанням навчально-дидактичних матеріалів дистанційного курсу. У 2009/2010 навчальному році курсом скористалися, окрім вищеназваних, студенти ще двох факультетів під час вивчення “Теорії електричних та магнітних кіл” (ФІОТ, 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”, групи І0) та “Теоретичних основ електротехніки” (ІЕЕ, 6.000008 “Енергетичний менеджмент”, групи 0Н). Для оцінки якості інформаційних ресурсів дистанційного навчання після екзаменаційної сесії в січні 2010 року було здійснено опитування студентів щодо впровадження веб-ресурсів курсу в навчальний процес за опитувальними листами. Аналіз зібраної інформації підтвердив, що студентам подобається мати легкий доступ до змістового матеріалу дисциплін через Iнтернет, який дає змогу уважніше вчитуватися в лекційний матеріал; переглядати розв’язок задач на практичних заняттях; здійснювати експериментальні дослідження у віртуальній лабораторії, порівнюючи їх з результатами, отриманими у спеціалізованих лабораторіях; самостійно планувати і виконувати експерименти; мати “під руками” домашні завдання, завдання на РГР з прикладами, довідкові матеріали, тести для самоконтролю засвоєння начальних матеріалів та інше. Знання за темами, які не увійшли до системи дистанційного навчання, здобуваються набагато важче. Студенти, які працювали з дистанційним курсом, рекомендують охопити всі розділи дисципліни відповідними матеріалами.

На кафедрі теоретичної електротехніки поєднуються традиційні методики навчання з комп’ютерними технологіями. Досвід розробки і використання дистанційних курсів у рамках Пілотного проекту надихає співробітників кафедри на створення веб-ресурсів, що забезпечили б навчання за всіма 18 дисциплінами, які викладаються кафедрою студентам “КПІ” різних спеціальностей електротехнічного та електромеханічного напрямів. Зважаючи на фундаментальний характер більшості тем, які входять до складу різних дисциплін, на кафедрі прийнято рішення про модульний характер веб-ресурсів, що створюються. Сподіваюсь, що через рік 21 модуль забезпечить якісну і плідну роботу студентів багатьох факультетів з викладачами кафедри теоретичної електротехніки за різними дисциплінами”.

Таким чином, створення Банку веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ “КПІ”, що спрямовано на широке використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній, науковій та адміністративній діяльності НТУУ “КПІ”, розпочалося. Приєднуйтеся, панове викладачі!

Л.П.Ярмолович, заст. директора УІІТО з технологій дистанційного навчання