Кафедра фізико-хімічних основ технології металів (ФХОТМ), ІМЗ

Кафедра фізико-хімічних основ технології металів (ФХОТМ), Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 9, Політехнічна 35, к. 109, 610 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 238 73 67, 204 99 13,
Електронна пошта: admin(at)fhotm.kpi.ua
Сайт:

Кафедру фізико-хімічних основ технології металів (ФХОТМ) було організовано на інженерно-фізичному факультеті (ІФФ) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 1977 році згідно з наказу №64-"1" від 21 травня 1977 року по Київському політехнічному інституту та відповідного наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР).

Основна задача кафедри полягала в здійсненні теоретичної і прикладної підготовки студентів всіх спеціальностей факультету в області металургії. Кафедра стала правонаступником первинних кафедр металургійного факультету: металургії чавуну і теорії металургійних процесів, металургії сталі і промислових печей, які були організовані в 1944 році і скасовані в 1958 році у зв'язку з припиненням підготовки інженерів за спеціальністю "Металургія чорних металів". В 2020 році кафедру включено у склад Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона.

Кафедра забезпечує учбовий процес для студентів всіх спеціальностей ІМЗ що спеціалізуються на ливарному виробництві чорних і кольорових металів, металознавству і термічній обробці, порошковій металургії, композиційним матеріалам, фізиці металів, фізичному матеріалознавству відповідно до учбових планів підготовки бакалаврів металургії та матеріалознавства.

Кафедра ФХОТМ – єдина кафедра в КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка проводить навчальну (ознайомлювальну) практику для студентів спеціальностей "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів" та "Спеціальна металургія" з відрядженням на металургійні підприємства України: "Запоріжсталь", "Дніпроспецсталь", "Металургійний комбінат ім. Ілліча", "Криворіжсталь", "Азовсталь", "Запоріжський завод феросплавів", "Запоріжкокс", "Запоріжський титаномагнієвий комбінат", "Запоріжський алюмінієвий завод" та інші.

Завідувач кафедри Член-кореспондент НАНУ, доктор технічних наук, професор Чернега Дмитро Федорович

Кафедра "Фізико-хімічні основи технології металів" - єдина кафедра в Україні, яка почала і продовжує підготовку фахівців за спеціальністю "Спеціальна металургія" та спеціалізаціями "Спеціальна електрометалургія", "Міжнародна і національна стандартизація та сертифікація металургійної продукції", "Комп’ютеризація процесів спеціальної металургії".

Студенти, які навчаються за спеціальністю "Спеціальна металургія" разом з фундаментальною підготовкою в областях теорії і практики металургії, виробництві литва та інших, набувають ґрунтовних знань в галузі виробництва металів і сплавів високої якості за допомогою сучасних спеціальних методів: електрошлакової, вакуумної, плазмової та електронно-променевої технологій, електромагнітної обробки сплавів у рідкому стані та під час кристалізації. Метали і сплави, які отримуються за цими технологіями мають найвищі фізико-механічні властивості, що забезпечує їх використання у таких галузях техніки, де не можуть використовуватися звичайні метали і сплави, наприклад у середовищах з надвисокими (наднизькими) температурами, високим тиском та навантаженням, корозійно-активних та інших агресивних середовищах. Деякі метали, наприклад титан, тантал, вольфрам, цирконій, гафній, ніобій та інші, зовсім неможливо отримати звичайними методами, і тут на допомогу приходять технології спеціальної металургії. Але окрім виробництва спеціальних металів і сплавів спеціальна металургія дозволяє отримувати деталі спеціального призначення, наприклад лопатки турбін електростанцій, гвинти та колінчаті вали підводних човнів та судів, корпуси реакторів атомних станцій, відповідальні частини космічних кораблів та багато іншого. Окрім спеціальних знань студенти кафедри отримують фундаментальні знання в області комп'ютерних технологій, включаючи розгляд таких відомих пакетів програм, як MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Access, Corel Draw, Adobe Photoshop, MS PowerPoint, MS Visual Studio, MathCAD, Maple, AutoCAD, Компас, SolidWorks та багато інших.

Студенти спеціалізації "Міжнародна і національна стандартизація та сертифікація металургійної продукції" додатково отримують навички в області сучасних методів контролю споживчих властивостей металургійної продукції та її сертифікації, міжнародного менеджменту та маркетингу, чинного законодавства, особливостей патентно - ліцензійної служби України та інших країн. Крім того, після закінчення навчання студенти зможуть самостійно розробляти та впроваджувати міжнародні системи якості на будь-яких підприємствах а також проводити їх акредитацію, вирішувати питання експертно-імпортних операцій з металургійною продукцією, проводити експертизи та атестацію технологій і устаткування на вітчизняних та закордонних підприємствах, критично порівнювати постачальників металургійної продукції у різних країнах. Значна увага приділяється питанням якості, концпеціям TQM, та впровадженням на підприєствах стандартів серії ISO 9000.

Студенти спеціалізації "Комп’ютеризація процесів спеціальної металургії" додатково отримують навички знання з прикладної математики і методик будування глобальних інформаційних систем в металургійній галузі, моделюванні та оптимізації систем і процесів спеціальної металургії, створенні автоматичних систем керування процесами спеціальної металургії та складанні відповідного програмного забезпечення, впровадження автоматизованих систем проектування конструкторської та технологічної документації та інше. В даній спеціалізації також вивчаються дисципліни сучасних Інтернет-технологій: "Web-дизайн засобами HTML та JavaScript", "Програмування WEB-сайтів на мові PHP з використаннм баз даних MySQL", "Використання Flash, ActionScript, ActiveX та Applets для розробки інтерактивних WEB-сайтів та анімації ".

У близькому майбутньому на кафедрі планується відкриття нової спеціальності "Якість, стандартизація і сертифікація". Відкриття нової спеціальності пов’язане з гострим дефіцитом в Україні спеціалістів в даній галузі у зв’язку з євроінтеграцією. Кожне підприємство, яке працює з іноземними державами повинно мати впроваджену систему якості. Розробкою, впровадженням, акредитацією та контролем системи якості підприємства і будуть займатися фахівці цієї спеціальності.
Студенти кафедр/и мають можливість навчатися на денному та заочному відділеннях, за бюджетною або контрактною формами. Кількість бюджетних місць на денному відділенні – 30. Кількість контрактних місць - 60. Іногороднім студентам надається гуртожиток. Крім того, існують факультативні курси підвищення кваліфікації спеціалістів за такими напрямками: "Спеціальна металургія в машинобудуванні", "Стандартизація і сертифікація металургійної продукції", "Комп’ютеризація процесів спеціальної металургії". При кафедрі працює аспірантура і докторантура за напрямом "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів". Існує також можливість готувати громадян іноземних держав за контрактною формою.

Висока якість навчання базується на відомій в світі школі та традиціях, що склалися на кафедрі і в інституті. Серед викладачів кафедри 5 професорів, 6 докторів технічних наук, 7 кандидатів технічних наук. Очолює кафедру член-кореспондент НАН України, заслужений працівник вищої школи України, доктор технічних наук, заслужений професор КПІ ім. Ігоря Сікорського Дмитро Федорович Чернега.

Кафедра на протязі багатьох років співпрацює із відомими інститутами НАН України у галузі метало- та матеріалознавства, що входять до учбово-наукової Асоціації "Спеціальна металургія і металознавство" - інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона, фізико-технологічним інститутом металів і сплавів, інститутом проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова. Ознайомча практика студентів проводиться на таких металургійних підприємствах України як ВАТ МК "Запоріжсталь", ВАТ "Дніпроспецсталь", ВАТ "Маріупольський МК імені Ілліча", Криворіжський державний гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь", ВАТ МК "Азовсталь", ВАТ "Запоріжський завод феросплавів", ВАТ "Запоріжкокс", Казенне підприємство "Запоріжський титано-магнієвий комбінат", ВАТ "Запоріжський алюмінієвий комбінат", УкрНДІспецсталь та інші. Лабораторні заняття, науково-дослідні роботи та переддипломні практики проводяться в сучасних лабораторіях Інституту матеріалознавства та зварювання та науково-дослідних лабораторіях наукових відділів інститутів НАН України. Підтримуються творчі зв'язки з науковими і навчальними закладами Росії, Китаю, Франції, Німеччини, Польщі, Словаччини, Румунії та інших країн.

Випускники кафедри мають глибокі знання з технічних, фундаментальних, гуманітарних і спеціальних дисциплін, досконало володіють сучасними технологіями в області ливарного виробництва і спеціальній металургії, економіці та організації виробництва, менеджменту та маркетингу сучасного підприємства, комп’ютерній техніці та програмуванні. Випускники кафедри після закінчення навчання володіють як мінімум однією іноземною мовою. Попит на випускників кафедри дуже високий і тому проблем з працевлаштуванням у них не існує. Отримані знання дозволяють їм працювати на промислових підприємствах будь-якого профілю, організовувати власні підприємства або працювати в інститутах НАН України. Найбільш здібні випускники отримують направлення на навчання в аспірантурі при кафедрі та інших інститутах НАН України. Практично щорічно кожний 4-й випускник кафедри вступає до аспірантури.

Під час навчання студенти кафедри мають можливість отримати другу вищу освіту паралельно з основною фаховою освітою у економічній, юридичній, банківській або технічній галузях. Після 3-го курсу у студентів є можливість пройти дворічну військову підготовку паралельно з основним навчанням у військовому інституті КПІ ім. Ігоря Сікорського та отримати звання офіцера запасу. Найбільш здібні студенти кафедри мають можливість закінчити фахову підготовку і отримати подвійний диплом в Німеччині на спільному українсько-німецькому факультеті, який був створений між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університетом Отто-фон-Гьоріке (м. Магдебург, Німеччина).