Кафедра господарського та адміністративного права (КГАП), ФСП

Кафедра господарського та адміністративного права (КГАП), Факультет соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 19, вул. Борщагівська 124, к.321, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 91 61
Сайт:
Завідувач кафедри: доктор юридичних наук, доцент Кравчук Олексій Олегович

Кафедра господарського та адміністративного права бере свій початок від секції права, на базі якої було створено кафедру радянського права, що існувала в 1989-1991 рр.

У 1994 р. в КПІ було створено кафедру правознавства, яку в 1996 р. у зв’язку зі створенням в університеті факультету права було перейменовано на кафедру господарського та кримінального права. Після об’єднання факультетів права і соціології (26.08.2008 р.) кафедра увійшла до складу створеного факультету соціології і права. У зв’язку з цим рішенням Вченої Ради НТУУ “КПІ” від 08.12.2008 р. та наказом ректора НТУУ “КПІ” від 03.03.2009 р. №1-27 кафедру господарського та кримінального права було перейменовано на кафедру адміністративного, фінансового та господарського права. Оскільки кафедра є невід’ємним базисом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» зі спеціальності «Правознавство» факультету соціології і права та здійснює підготовку фахівців за спеціалізацією «Бізнес-право» у травні 2013 року Вченою радою університету було змінено назву кафедри на «Кафедра господарського та адміністративного права» (наказ №4-365 НТУУ «КПІ» від 12.08.2013р.).

Пріоритетним в наш час є захист прав і свобод людини та громадянина від протиправних дій. Випускова кафедра готує фахівців за спеціалізацією «Господарське та адміністративне право і процес», навчає майбутніх спеціалістів захищати людей у сфері адміністративної та господарської юрисдикцій. Випускники нашої кафедри працюють в адміністративних і господарських судах, використовуючи набуті в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» юридичні знання, які необхідні юристу при розгляді адміністративних та господарських справ, а також для роботи на різних посадах в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, юрисконсультів у фірмах, на підприємствах в установах та організаціях.

На даний час кафедрою у складі факультету соціології і права здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право» за освітніми ступенями:

  • Бакалавр (денна, заочна – 4 роки)
  • Бакалавр на базі молодшого спеціаліста
  • Магістр (денна–1.5роки)

Кафедра проводить конкурси на кращу наукову роботу студентів. В останні роки студенти займали призові місця на всеукраїнських конкурсах та отримували дипломи і грамоти.

Разом з іншими правничими кафедрами, кафедра проводить щорічні міжнародні науково-практичні конференції, де студенти мають можливість доповісти та опублікувати у збірнику доповідей результати своєї наукової праці.

На факультеті діє навчально-методичний кабінет, в якому зосереджена навчальна література та періодичні видання з юридичної проблематики, де надається допомога студентам в оволодінні знаннями. На факультеті соціології і права функціонує правнича клініка, де студенти навчаються складати юридичні документи, надають безоплатну юридичну допомогу громадянам.

Студенти спеціальності «Право» факультету соціології і права мають можливість поглиблено вивчати правове регулювання різних сфер суспільних відносин, а також працювати у цих напрямках, що, власне, вже і відбувається. Випускники попередніх років працюють в державних закладах та комерційних структурах.