Адреса служби вченого секретаря: корпус №1, кімната 158
Телефони для довідок: (+38044) 204-82-62, 204-93-85, Факс: (+38044) 204-82-62
E-mail: v_rada[at]kpi.ua
Голова Вченої Ради: академік НАН України, д.т.н., професор Ільченко Михайло Юхимович
Вчений секретар: к.т.н., доцент Холявко Валерія Вікторівна

Вчена рада Національного технічного університету України «Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» є колегіальним органом управління Університету і формується строком на п'ять років. У своїй роботі Вчена рада університету керується Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про освіту», нормативно-правовими документами МОН України, Статутом університету, Положенням про Вчену раду, іншими нормативно-правовими актами.

До компетенції Вченої ради Університету належить:

 • визначати стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
 • розробляти й подавати вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект Статуту університету, а також рішення щодо внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалювати фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
 • визначати систему та затверджувати процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалювати рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
 • ухвалювати за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • обирати за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів/директорів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
 • затверджувати освітні програми і навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалювати рішення з питань організації освітнього процесу, визначати строки навчання на відповідних рівнях;
 • затверджувати зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • ухвалювати основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • оцінювати науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • присвоювати вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подавати відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • приймати остаточні рішення щодо визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 • вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Університету;
 • затверджувати Правила прийому до Університету;
 • затверджувати Положення про організацію освітнього процесу;
 • затверджувати Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів);
 • приймати рішення щодо призначення персональних стипендій;
 • приймати рішення щодо власних надходжень Університету, які отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою і навчально-виробничою діяльністю, та благодійних внесків і грантів, що зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків;
 • визначає фінансову основу студентського самоврядування: кошти в розмірі не менше як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих університетом від основної діяльності;
 • дає згоду на розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках установ державних банків;
 • затверджує склад комісій Вченої ради університету, що діють на постійній або тимчасовій основі;
 • розглядає інші питання діяльності Університету та ухвалює рішення.

Чергові засідання Вченої ради університету відбуваються, як правило, щомісячно в перший понеділок місяця або в інший день, визначений Головою Вченої ради університету. Порядок денний засідань вченої ради та рішення оприлюднюються на сайті ради.

Склад Вченої Ради

Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням із числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради Університету.