Ви є тут

Переведення з іншого ВНЗЧи має право студентка іншого комерційного ВУЗуа преведення з іншого ВУЗу до КПІ? На яких умовах? Де можна ознайомитися з умовами преведення?

Переведення студентів з одного вищого навчального закладу до іншого незалежно від форми навчання здійснюється за згодою ректорів обох вищих навчальних закладів за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

Для зарахування на навчання до НТУУ «КПІ» при переведенні з іншого вищого навчального закладу студент повинен ліквідувати академічну різницю. Граничним терміном ліквідації академічної різниці, як правило, є останній день перед початком занять у семестрі, на який здійснюється переведення.

Для того, щоб розрахувати академічну різницю, студент повинен подати до деканату підрозділу НТУУ «КПІ», в який планується переведення, копію навчальної картки студента за весь період навчання до моменту переведення з обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, залікових кредитів, передбачених на їх вивчення, та форм контролю.

Перезарахування кредитного модуля здійснюється автоматично за умови співпадіння його назви та обсягу не менш ніж на 85 % від кількості кредитів ЄКТС такого самого кредитного модуля згідно з робочим навчальним планом спеціальності в НТУУ «КПІ». Перезарахування кредитних модулів здійснюється зі збереженням оцінки, отриманої за результатами попереднього навчання. Особа, яка не ліквідувала академічну різницю до початку навчальних занять позбавляється права на переведення.

Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім'я ректора навчального закладу, в якому він навчається, заяву про переведення і, одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора того закладу освіти, до якого він бажає перевестись. При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці, ректор видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять (http://kpi.ua/document_trans_student).

Докладні умови можна дізнатися в підрозділі (методист), куди бажаєте перевестися (інститут, факультет).

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій