Відповідно до статті 79 Закону України «Про вищу освіту», заклади вищої освіти зобов’язані публікувати на своїх офіційних веб-сайтах цільові показники діяльності закладу вищої освіти, досягнення яких повинен забезпечити керівник закладу вищої освіти відповідно до контракту, строки їх досягнення та спосіб перевірки досягнення таких цільових показників:

Цільові показники Строки досягнення Спосіб перевірки досягнення цільових показників
1. Створення, запуск та / або вдосконалення електронної системи управління навчанням (Learning Management System) (якщо це не було виконано раніше, у разі вдосконалення – з описом суттєвих вдосконалень). Впроваджено у 2005 році та продовжується подальше удосконалення Ознайомлення з офіційними веб-ресурсами Університету:
link 1
link 2
2. Запровадження комплексної автоматизації управління ЗВО, включаючи систему електронного документообігу (якщо це не було запроваджено раніше). Впроваджено в 2020 році та продовжується подальше удосконалення Ознайомлення з внутрішніми розпорядчими документами Університету:
link 1
link 2
3. Входження ЗВО до Міжнародного порівняльного рейтингу ЗВО U-Multirank (якщо це не було виконано раніше). КПІ ім. Ігоря Сікорського входить до Міжнародного порівняльного рейтингу ЗВО

U-Multirank
Ознайомлення з даними Міжнародного порівняльного рейтингу ЗВО U-Multirank:
link 1
link 2
4. Збільшення кількості іноземців та осіб без громадянства серед здобувачів вищої освіти ЗВО (станом на 1 січня кожного року), у тому числі громадян країн-членів ОЕСР. У звітному періоді Аналіз щорічних звітних даних департаменту міжнародного співробітництва:
link 1
link 2
5. Збільшення кількості науково-педагогічних та наукових працівників ЗВО, які не менше шести місяців працюють за основним місцем роботи у ЗВО і мають не менше п’яти наукових публікацій у фахових наукових виданнях України категорії «А», у загальному контингенті науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у ЗВО за основним місцем роботи. У звітному періоді Аналіз даних щорічного рейтингування науково-педагогічних працівників
6. Збільшення кількості науково-педагогічних та наукових працівників ЗВО, які не менше шести місяців працюють за основним місцем роботи у ЗВО і мають призові місця на Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, Чемпіонатах Світу, Європи, Європейських іграх і т.д. (стосується осіб, які забезпечують освітній процес за спеціальностями «Фізична культура і спорт» та «Середня освіта (Фізична культура)»). - В Університеті немає спеціальностей «Фізична культура і спорт» та «Середня освіта (Фізична культура)».
7. Збільшення кількості штатних науково-педагогічних та наукових працівників ЗВО, які не менше шести місяців працюють за основним місцем роботи у ЗВО і під їх керівництвом за останні п’ять років здобуто дипломи (документи) переможців та призерів (лауреатів) міжнародних культурно-мистецьких проєктів, внесених до відповідних міжнародних реєстрів, визнаних Міністерством культури та інформаційної політики України, у загальній кількості науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у ЗВО за основним місцем роботи (стосується осіб, які забезпечують освітній процес за спеціальностями галузі знань «Культура і мистецтво»). - В Університеті немає спеціальності  галузі знань «Культура і мистецтво»
8. Збільшення кількості випускників ЗВО за денною формою здобуття освіти, яким у попередньому календарному році було виплачено одноразову адресну грошову допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» (щодо спеціальностей (спеціалізацій) галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за денною формою навчання). - В Університеті немає спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».
9. Збільшення питомої ваги випускників ЗВО, які сплачують податки в Україні як підприємці або наймані працівники, та через 2 роки після завершення навчання працюють на посадах, що потребують наявності здобутої вищої освіти (за винятком осіб, які продовжили навчання, проходять службу в силових структурах або перебувають у соціальній відпустці). У звітному періоді Аналіз соціологічних опитувань, проведених Соціоплюс: link
10. Зростання обсягу витрат на оновлення наукового та лабораторного обладнання (включаючи балансову вартість обладнання, яке отримано як дарунок, в оренду або лізинг) у кошторисі витрат ЗВО (без урахування закладів фахової передвищої освіти в його структурі). У звітному періоді Аналіз офіційної фінансової звітності та кошторису закладу вищої освіти:
link 1
link 2
11. Збільшення кількості штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю не менше 1 місяця, за календарний рік). У звітному періоді Аналіз щорічних звітних даних департаменту міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського: link
12. Збільшення кількості здобувачів вищої освіти, які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю не менше 1 місяця, за календарний рік). У звітному періоді Аналіз щорічних звітних даних департаменту навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського:

link
13. Запровадження системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (якщо це не було виконано раніше). Впроваджено в 2006 році Аналіз офіційної звітності закладу вищої освіти та внутрішніх розпорядчих документів:

link 1  

link 2

link 3
14. Запровадження системи ключових показників ефективності в контрактах заступників керівника ЗВО та керівників структурних підрозділів (якщо це не було запроваджено раніше). Впроваджено Аналіз контрактів деканів/директорів/проректорів:
link 1
15. Збільшення кількості міждисциплінарних освітніх (освітньо-наукових) програм та кількості здобувачів освіти на них. У звітному періоді Аналіз офіційної звітності закладу вищої освіти:
link 1
16. Збільшення кількості годин навчальних занять для здобувачів вищої освіти ЗВО, які проведені англійською мовою (крім мовних дисциплін). Впроваджено та продовжується подальше удосконалення Аналіз офіційної звітності закладу вищої освіти:
link 1
link 2
17. Збільшення кількості наукових журналів категорії «А» (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН від 15.01.2018 р. № 32), що видаються ЗВО. У звітному періоді Аналіз кількості наукових журналів категорії «А», що видаються закладом вищої освіти: link

Перелік наукових фахових видань України: link

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2022 року № 1166 “Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України”:  link
18. Збільшення кількості публікацій у фахових наукових виданнях України категорії «А» (або категорій «А», «Б»), виконаних науково-педагогічними, науковими та педагогічними працівниками, які працюють за основним місцем роботи у ЗВО. У звітному періоді Аналіз даних Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського та наукометричних баз даних: link

Наукометрична база даних Scopus: link

Наукометрична база даних Web of Science: link
19. Збільшення кількості навчальних аудиторій, які оснащені мультимедійним обладнанням або іншим спеціальним обладнанням, що забезпечує виконання функцій мультимедійного обладнання У звітному періоді Аналіз офіційної звітності закладу вищої освіти: link
20. Запровадження розробки та затвердження стратегічного плану розвитку ЗВО строком на п’ять років, включаючи стратегії цифровізації та інтернаціоналізації ЗВО (якщо це не було запроваджено раніше). Впроваджено Стратегічний план розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського: link

Програма інтернаціоналізації Університету: link

Стратегія цифровізації: link
21. Збільшення обсягу надходжень до спеціального фонду за результатами наукових та науково-технічних робіт за проєктами міжнародного співробітництва, за результатами наукових і науково-технічних робіт за господарськими договорами та за результатами надання наукових послуг. У звітному періоді Аналіз офіційної фінансової звітності та кошторису закладу вищої освіти: link
22. Збільшення обсягу коштів на виконання досліджень і розробок ЗВО, які за результатами конкурсного відбору фінансуються із загального фонду бюджету (в абсолютних величинах та / або у відсотках від обсягів відповідного фінансування). У звітному періоді Аналіз офіційної фінансової звітності та кошторису закладу вищої освіти: link
23. Забезпечення «нульової толерантності» до фактів порушення академічної доброчесності шляхом проведення перевірки кожного звернення щодо порушення академічної доброчесності та притягнення до академічної відповідальності осіб, дії (бездіяльність) яких визнані порушенням академічної доброчесності. Впроваджено Ознайомлення з протоколами засідання Комісії Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського з питань етики та академічної доброчесності (витяги з протоколів надаються за запитом): link