Рада проректорів з наукової роботи вищих навчальних закладів та директорів наукових установ (НУ) Міністерства освіти і науки України створена з метою забезпечення вирішення стратегічних завдань наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ та НУ як важливого фактору інноваційного розвитку держави. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Про інноваційну діяльність”, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, положенням про Раду та іншими нормативними документами, що регламентують освітню і наукову діяльність в Україні.

Діяльність Ради поширюється на вищі навчальні заклади та наукові установи України, що підпорядковуються Міністерству освіти і науки України. Рада є постійно діючим дорадчим органом Міністерства освіти і
науки України. До складу Ради входять проректори з наукової роботи ВНЗ та директори наукових установ, що підпорядковуються Міністерству освіти і науки України. Голова Ради і його заступники здійснюють свою діяльність на громадських засадах і представляють різні регіони України.

Основними завданнями та напрямами діяльності Ради є:

  1. підвищення ефективності організації та проведення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ та НУ як невід’ємної складової навчального процесу;
  2. удосконалення управління науковою, науково-технічною та інноваційною діяльністю ВНЗ та НУ;
  3. поглиблення співробітництва та інтеграції з установами НАН України та галузевими академіями наук;
  4. забезпечення ефективної роботи щодо впровадження результатів наукових досліджень і розробок, сприяння у вирішенні проблем кадрового забезпечення економіки фахівцями високої кваліфікації;
  5. сприяння інформаційно-аналітичному забезпеченню наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ та НУ.
  6. координація наукових досліджень ВНЗ та НУ з пріоритетних напрямів науки і техніки;
  7. координація роботи щодо організації контролю за підвищенням якості підготовки наукових кадрів, росту кваліфікації професорсько-викладацького складу на інноваційних засадах розвитку науки і техніки.
  8. участь у розробці та обговоренні нормативних документів, які пов’язані з підготовкою та атестацією докторів філософії та докторів наук;
  9. сприяння активному входженню України в міжнародний науково-освітній простір;
  10. аналіз, узагальнення та підготовка пропозицій Міністерству освіти і науки України щодо вирішення стратегічних і поточних завдань освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ та НУ як важливого фактору інноваційного розвитку держави.