Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: додаток Л. 2. Обов’язки студентів

Студент університету зобов’язаний:

  • дотримуватись вимог законодавства, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексу честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та Правил внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  • виконувати вимоги техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
  • виконувати вимоги освітньої програми та навчального плану;
  • відвідувати навчальні заняття і контрольні заходи відповідно до навчального плану та розкладу занять*;
  • своєчасно інформувати деканат у випадках неможливості через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки, модульні контрольні роботи тощо**;
  • дбайливо та охайно ставитись до майна університету (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, книжковим фондом, приладів тощо); забороняється без дозволу відповідальних осіб виносити речі та різне обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень;
  • виконувати доручення старости навчальної групи в межах його повноважень;
  • гідно нести звання студента, поважати людську гідність науково-педагогічних працівників і всіх членів трудового колективу, дбати про авторитет університету, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованими та охайними;
  • дотримуватись вимог Колективної угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  • постійно прагнути до морально-культурного і фізичного вдосконалення.

За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського директор інституту/декан факультету може накласти дисциплінарне стягнення на студента або порушити питання перед ректором про відрахування з університету.

* Студенти, які пропустили через поважні причини навчальні заняття, що потребують обов’язкового відпрацювання (семінарські (практичні) заняття, лабораторні роботи тощо), повинні їх виконати (відпрацювати) у спеціально встановлений для цього час у визначеному кафедрою порядку.

** При нез’явленні на навчальні заняття, екзамени, модульні/ректорські контрольні роботи через поважні причини студент повинен не пізніше наступного дня повідомити про це деканат і протягом трьох днів після виходу подати підтверджуючі документи.

Долучення Розмір
Обов’язки студентів [text, uk, .pdf] 103.51 КБ